Komentáře

Křesťanské hnutí Orlů vyzvalo 10 českých křesťanských denominací, aby odmítli přijmout restituční nároky od státu a financování státem

Text dopisu.

Napsal(a): Křesťanské hnutí Orlů, titulek redakční | Zveřejněno: Pondělí, 29. října 2012, 0:47 (CET)
Sdílet Sdílet   |   Verze pro tisk  |   Čti později Čti později  |   Velikost písma:A A A

Jménem křesťanského mezidenominačního hnutí Orlů povzbuzujících křesťany k novozákonnímu životu a prorocké službě se na Vás obracíme s výzvou, abyste odvážně a velkoryse jako lidé víry odmítli přijmout restituční nároky od státu, resp. financování pracovníků církví státem.

Ohledně restitucí je nám jasné, že církve mají právo na vrácení majetku, který byl protiprávně zabaven během komunistické vlády. Církvím se stala křivda, byly okradeny státem o své budovy, pole, lesy atd. O bezpráví, které se v našich dějinách stalo, není třeba podrobněji psát. Jsme přesvědčeni, že předním zájmem představitelů církví, má být úsilí o spásu lidských duší, nikoli úsilí o získání majetku. Myslíme si, že je nám všem líto, že se nedaří zasáhnout naši zemi evangeliem a že převládl mediální obraz církví jako majetkuchtivých organizací.

Podle apoštola Pavla je církev sloup a opora pravdy (1 Tm 3,15). To znamená, že se má skrze církev všem lidem oznamovat pravda; církev je i v tomto dnešním bezbožném světě oporou pravdy. Základní otázkou, kterou si musí každá církev jako „opora pravdy“ položit, zní: “Co je v současné době Boží vůlí pro církev/církve na území České republiky a co nejlépe poslouží evangeliu a spáse lidských duší?“

Nevěřící lidé potřebují vidět církve a křesťany, kteří žijí z víry a ne ze státních dotací. Potřebují vidět moc evangelia, která vede lidi k zdánlivě nepochopitelnému kroku, totiž že se vzdají peněz a majetku. Tím může být veřejnost přivedena k přesvědčení, že křesťanům nejde o moc a peníze a že nejsou na státu závislí. Věříme, že na tuto situaci a dobu lze prorocky aplikovat příběh o izraelském proroku Elíšovi a jeho služebníku Géchazím zaznamenaný v 2 knize Královské, 5. kapitole. Slova Elíši vnímáme jako vysoce aktuální: „Copak je čas brát stříbro a brát šaty a olivoví či vinice, brav či skot, otroky či otrokyně? Proto Naamánovo malomocenství navěky ulpí na tobě a na tvém potomstvu.".

Tato událost prorocky mluví do dnešní doby v naší zemi. Jsme přesvědčeni, že nyní není čas přijímat od zpohanštělé společnosti majetek. Pokud to církve udělají, mohou se stát trvale malomocnými. To znamená, zůstanou bez moci k proměně české společnosti, protože ztratí svou autoritu a důvěryhodnost.

Příkladem postoje, ke kterému Vás tímto dopisem povzbuzujeme, je sám Pán Ježíš, který měl svá práva jako Boží Syn, i když přišel na zem. Je psáno, že na svých právech nelpěl: „Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil ...“ (F 2,6). Ačkoliv byl Boží Syn, nezakládal si na tom a snesl pokorně i to, že mu lidé nevzdali čest jako Bohu, ale potupně ho popravili. Byl v tom Boží záměr a Pán o něm věděl. Tím, že na svých právech nelpěl, získal daleko více a vydobyl lidem odpuštění hříchů a věčnou spásu. Podobně, pokud se církve dokážou vzdát svých práv (nároků), vzejde z toho velký užitek jak pro církve, které tak učiní, tak i pro nevěřící lidi.

Jak se mají křesťané chovat v případě, když se jim děje křivda, je znát také z Ježíšových slov: „Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou; a tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit o košili, nech i svůj plášť.“ (Mt 5,39-40). Tato Ježíšova výzva neznamená, že si křesťané mají nechat všechno líbit, protože jinde učí, že máme soudit spravedlivým soudem. Stále však toto slovo platí a zavazuje následovníky Krista k pokoře a radostnému snášení křivd. O tom psal Petr Chelčický ve své knize Síť víry pravé: „Zákon evangelia by chtěl, aby trpěli políčky, a kdo by se chtěl soudem domoci své sukně, aby nechaje soudu i pomsty, přidal i plášť, a tak aby škodu k škodě vzal.“

Podobně smýšlel a učil apoštol Pavel. Ten napsal křesťanům v Korintu napomenutí, aby se nesoudili před světským soudem, ale sami rozsuzovali své spory. A dochází k závěru, že nejlepší je, když si dokážou odpustit a dobrovolně se vzdát nároků na odplatu či odměnu. Podle jeho doporučení mají raději trpělivě snést křivdu: „Již to je vaše prohra, že se vůbec mezi sebou soudíte. Proč raději netrpíte křivdu? Proč raději nenesete škodu?“ (1K 6,7).

Také rozptýleným Židům v diaspoře napsal povzbuzující list, ve kterém je chválí, že když byli státní mocí připraveni o své majetky, snesli to nejen útrpně, ale s radostí a vědomím, že mají lepší a trvalé statky v nebi. „Vždyť jste trpěli spolu s uvězněnými a s radostí jste snesli i to, že jste byli připraveni o majetek, neboť víte, že máte bohatství lepší a trvalé,“ říká autor epištoly Židům 10,34.

V čem je dnešní situace jiná, proč bychom se měli zachovat jinak, než jak nám přikázal Pán Ježíš Kristus a jeho apoštolové? Usilovali snad o majetky?

Pokud stát uzná nároky církví a Poslanecká sněmovna ČR odsouhlasí vyplácení náhrad a vrácení majetků, navrhujeme, aby se církve dobrovolně těchto nároků vzdaly jako vyjádření své důvěry vůči Bohu Zaopatřovateli, jenž řekl: „Nemějte tedy starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to potřebujete.“ (Mt 6,31-32) Pokud stát nároky neuzná, nechť s vděčností vezmou škodu s vědomím, že mají bohatství lepší a trvalé.

Ohledně financování církevních pracovníku státu Vás vyzýváme, abyste se s důvěrou a vědomím vlastní důstojnosti plně oddělili od státu. Čím dříve se církve vzdají své závislosti na světském zřízení, tím lépe. Termín stanovený v návrhu zákona o vyrovnání je příliš dlouhý (jde téměř o celou jednu generaci), věříme, že v době krize by církve měli být nezávislým hlasem na státu a financování svých lidí co nejdříve odmítnout, aby církve mohly směle mluvit již k této generaci.

Vzhledem k tomu, že ekonomická situace v naší zemi se může spolu s celou Evropou rapidně zhoršovat, budou se bezesporu posilovat negativní pocity vůči církvím, které berou peníze od chudnoucích daňových poplatníků. Ďábel se jistě postará, aby taková nepravdivá klišé ve společnosti měla mediální i politickou podporu a může vystavět ze závisti a pocitu nové křivdy silnou bariéru proti slyšení evangelia.

Jsme přesvědčeni, že církve mají vydávat svým postojem k otázce majetku jasný signál o své závislosti na Bohu i nezávislosti na světských institucích. Je to o to důležitější, že působí v materialistickém prostředí, které ovládá buď láska k penězům a majetku (mamon) nebo strach z chudoby (pocitu, že zdroje nejsou a nebudou).

Přejeme vám, abyste dobře reprezentovali Pána Ježíše Krista i v této věci.

Za křesťanské hnutí Orlů

David Loula a Miloš Kačírek

Rozhovor se signatáři výzvy hnutí Orlů ohledně církevních restitucí zde.

Copyright © 2012 Křesťan Dnes. Všechna práva vyhrazena. Tento materiál nemůže být publikován, vysílán, přepisován, nebo distribuován bez souhlasu vydavatele Křesťan Dnes.
Řádková inzerce
Anglické a české knihy, CD a DVD. Můžeme objednat anglické knihy za obchodní cenu. Nacházíme se blízko Olšanského náměstí a metra A, stanice Flora na ulici Baranova 32, 130 00 Praha 3, tel.222 724 856, e-mail:christianlibrary@quick.cz
Zde může být inzerát s hyperlinkou na váš seminář, koncert, tábor nebo službu
Text pošlete na Marketing. ďťż
Zde můžže být inzerát s odkazem na vᚹ seminář, koncert, tábor nebo služžbu.
Text poššlete na marketing.
Komentáře Titulka
David Novák: Křesťanské hodnoty a žadatelé o azyl

David Novák: Křesťanské hodnoty a žadatelé o azyl

Zaklínat se „křesťanskými hodnotami“, se dnes stalo módou a to dokonce i u těch, kteří toho s křesťanstvím..
Nejčtenější
Inzerce