Křesťan dnes

Cyrilometodějská teologická fakulta má dva nové profesory

Filozof Martin Cajthaml a teolog Damián Němec. To jsou dva noví profesoři, kteří působí na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jejich jmenovací dekrety podepsal v květnu 2021 prezident Miloš Zeman. Na začátku června je novým profesorům předá ministr školství Robert Plaga.

Martin Cajthaml byl jmenován profesorem v oboru filozofie. Na fakultě působí od roku 2007. Vede Katedru filozofie a patrologie. Odborně se zaměřuje na základní otázky filozofické etiky. V centru jeho profesního zájmu je především rozvoj dialogu mezi tzv. materiální hodnotovou etikou a tradiční etikou. Jelikož bádá v oblasti, kterou se v ČR zabývá jen hrstka lidí, publikuje téměř výlučně anglicky v prestižních zahraničních nakladatelstvích a časopisech.

„Jmenování profesorem vnímám na jednu stranu jako dosažení určitého milníku, cíle, k němuž jsem v rámci toho, čemu se dnes říká „kariérní růst“, dlouhodobě směřoval. Na druhou stranu profesuru vnímám jako závazek do budoucna. V této perspektivě se nejeví jako cíl, ale spíš jako začátek cesty, která bude ještě dlouhá a náročná. Tuto cestu ale nastupuji s důvěrou, že ten, kdo mě dovedl až sem, mě povede i dál,“ uvedl doc. Martin Cajthaml.

Teologickou fakultu vnímá jako špičkově humanitně zaměřenou fakultu v rámci České republiky. „Naše fakulta za léta, co na ní působím, udělala veliký krok kupředu, především v oblasti akreditace a reakreditace studijních programů. Aktuální nové programy se těší mimořádnému zájmu studentů, a tak je možné si pečlivě vybírat. Teologie, náš klíčový obor, přitom díky programu Teologie online nezůstává v tomto směru nijak pozadu. Těší mě, že Katedra filozofie a patrologie, kterou vedu, zajišťuje výuku i v těchto nových programech,“ dodal budoucí profesor.

Damián Němec byl jmenován profesorem v oboru teologie. Do Olomouce přišel jako student posledního ročníku Katolické teologie v roce 1990. Po absolutoriu začal vyučovat fundamentální teologii, od roku 1994 pak kanonické právo. V letech 1994–2010 přednášel konfesní a kanonické právo na Právnické fakultě UP a od roku 2007 až dosud také přehled historie církevního práva a vztahů mezi politickou a náboženskou mocí na Katedře historie Filozofické fakulty. Výuce se věnuje již tři desetiletí.

„Jmenování profesorem chápu na jedné straně jako potřebnou a užitečnou skutečnost pro fakultu a univerzitu, ne tolik pro sebe sama, na druhé straně jako vyznamenání pro samotnou fakultu, protože bez podpory a pomoci mnoha osob na fakultě by toto jmenování nebylo možné. Je s tím spojena má vděčnost vůči všem, kteří se na tom různým způsobem podíleli,“ řekl doc. Damián Němec.

Ve své odborné práci se zaměřuje na oblast kanonického a konfesního práva. V obou oblastech bádá a publikuje. Jeho srdeční záležitostí je oblast nemocničního kaplanství, kde se podílí na vytváření „týlového zabezpečení“ pro nemocniční kaplany – věnuje se právnímu a organizačnímu zabezpečení. „Za nejdůležitější považuji pokračování v tradici, kterou tu zavedl můj učitel a školitel prof. Edward Górecki: chápání církevního práva jako nástroje posvěcujícího působení církve a prostředku jejího pastoračního působení. Jako velmi důležité vidím, že se na fakultě vytváří skupina odborníků na kanonické i konfesní právo, které budu moci s klidným srdcem předat „žezlo“ převzaté od prof. Góreckého,“ prozradil Němec.

Prezident Miloš Zeman podepsal jmenovací dekrety celkem 81 novým profesorům. Sedm z nich působí na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Profesor je nejvyšší vědeckopedagogickou hodností na univerzitě. Titul vysokoškolského profesora je udělován docentovi, který je uznávanou vědeckou nebo uměleckou osobností ve svém oboru a úspěšně splní podmínky řízení ke jmenování profesorem. Rozhodnutí o jmenování profesorem vydává prezident republiky.

Připravila: Lenka Peřinová

Exit mobile version