Křesťan dnes

David Loula: Může křesťan volit Zemana?

Zatím jsem se nevyjadřoval k volbě prezidenta a ani jsem neměl v úmyslu něco psát na toto téma, protože jsem si říkal, že je to věcí každého občana a jeho svědomí před Bohem. Demokracie není ideální zřízení lidské společnosti, má své nedostatky a přímá demokracie také. Každý má svůj názor a chce, aby ostatní lidé měli stejný jako on. Někdy není snadné snést mínění druhého, jak nás vybízel první prezident T. G. Masaryk. K tomu říkal: „demokracie je diskuse“. A já dodávám: nekonečná diskuse. Mezi křesťany by se diskuse měla vést v lásce Boží a ne lidských vášních.

Nakonec jsem se tedy rozhodl napsat tento mail a to především proto, že jsem nabýval dojmu, že ztrácím svobodu vyjádřit svůj názor a nějak se mi vidí, že mám k tématu co říci. Zdá se mi, jako by se Zeman stal ztělesněním zla a diktatury a už nevidíme to mnohé dobré, co naší zemi přinesl. A ten, kdo ho chce volit, je hříšník, který se tím silně morálně proviní, jak napsal Tomáš Halík. S tím ovšem nemohu souhlasit. Setkávám se s mnohými Bohu oddanými křesťany, kteří chtějí Zemana volit, ale všichni říkají, že svůj názor neříkají veřejně. Prostě se to jaksi v této době nehodí.

Naopak mnozí Zemana očerňují a proklínají. Není v nepořádku mít svůj názor a svobodně ho vyjádřit, ale pokud zlořečíme v moci postaveným, hřešíme. To je Boží slovo, které říká: „Každý ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha, takže ten, kdo se staví proti vládnoucí moci, vzpírá se Božímu řádu. Kdo se takto vzpírá, přivolává na sebe soud.“ Ř 13:1-2. Týká se to jen nedemokratických vládců, nebo i těch, kteří byli zvoleni ve svobodných volbách? A dále toto: „Nebudeš zlořečit Bohu, ani nebudeš proklínat předáka ve svém lidu.“ Ex 22,27.

Reklama:

Já mám Zemana rád. A rád se za něj modlím, protože to hodně potřebuje. Nelíbí se mi některé jeho jednání, ale nemohu na něj nakládat požadavky jako na „nové stvoření v Kristu“. Líbí se mi, že mluví jasně a mnohé věci nazývá pravým jménem. Na to mnozí jiní politici v Evropě odvahu nenašli. Pán Ježíš říkal, že naše slovo má být ano, ano, a ne, ne. Nic mezi tím. V mnoha věcech se Zeman chová podle tohoto principu. Ano, je někdy hrubý a nemluví pravdu. Je to ovšem o tom, jak mnoho jsme ochotní politikům odpustit. Oni totiž naše odpuštění také potřebují a to všichni, bez výjimky. Hříchy některých jsou více vidět, protože jsou více ve předu. To však neznamená, že ti, kteří nejsou tak vidět, hříchy nemají. Pokud bude Zeman opět zvolen prezidentem, možná nedokončí své volební období. Ale možná tam má sehrát rozhodující roli. Dobrou roli. Jako hříšník Samson, který pro své hříchy byl vydán do rukou Pelištejců, žádal Boha o pomoc a Bůh jeho prosbu vyslyšel a použil si i tento nedokonalý nástroj ke svým cílům.

Čeho si na Zemanovi vážím?

1. Je jednoznačně a kontinuálně proizraelský. Má rád vyvolený židovský národ a žehná mu. Zastává se ho veřejně i na nejvyšších úrovních. Nebojí se nepřátel, kteří jdou proti němu. Říká pravdu, kterou vidí bez ohlížení se na lidi. Asi jako jediný vysoký politik v Evropě schválil a podpořil rozhodnutí amerického prezidenta Trumpa v uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele. Já mu za to žehnám a děkuji. Který jiný národ by měl „právo“ na své hlavní město ze všech národů světa, kromě Izraele, kterému Jeruzalém patřil jako hlavní město od vlády krále Davida 1000 let?

2. Je pro život a proti potratům. Podpořil konferenci proti potratům a na ochranu nenarozeného života tím, že jí udělil záštitu. Toto je klíčová otázka, protože národ, který si neváží těch nejmenších a nejslabších, nemá právo na existenci. Tady prezident mluví čistě a jasně, mohu podepsat: https://www.gloria.tv/video/UvRTFgPHpMbb3HEjNneQ793EE

3. Je pro tradiční biblické manželství a rodinu. Nepodporuje homosexuální lobby a ideologii homosexualismu. Nepodporuje adopce dětí homosexuálnímy páry. Řekl toto:

„V tradičním manželství se totiž říká – budu s tebou v dobrém i zlém. Model singles je založen na principu – budu s tebou snášet to dobré.“ – jinými slovy egoismus.

„Partnerství dvou osob stejného pohlaví není vhodná cesta pro výchovu dětí

4. Je proti islamizaci. Toto téma je velice aktuální a nenechme se mýlit, jde tu o život a budoucnost našich dětí. Pokud se z Evropy stane islámský kontinent, dotkne se to bolestivě nás všech a nebude se nám to líbit. Musíme se umět bránit tomuto nebezpečnému náboženství. A bráníme se mocí slova, modlitbou, půstem a pokud to nedokážeme vybojovat těmito zbraněmi, pak musí nastoupit zbraně. Toho bych se nerad dožil. A Zeman dokáže jasně věci definovat a jeho hlas je slyšet po celém světě, včetně toho islámského. To není hlásání násilí, to je pevné trvání na hodnotách, na kterých byla naše společnost založena. Jsem vděčný za tento jeho silný hlas pravdy.

5. Je proti gender ideologii a feminismu. Hezky se tu vyjadřuje o povinných rovných pracovních podmínkách mužů a žen, kde vysoko hodnotí mateřství. Tento hlas z našich předních politiků také nikdo v naší zemi nepřináší. https://www.gloria.tv/video/TQWvAUrQayjH2oDT2cmVvBzDf

 

Reklama:

 

6. Je proti politické korektnosti. Nenechává si předpisovat co se říkat má a co ne. Jednoduše mluví otevřeně o věcech podle svého poznání a nebojí se nepřátel. To je velká deviza pro naši zemi. A s tím souvisí, že se umí vymezit i proti EU a stal se určitým slyšitelným opozičním hlasem v EU, kde se opozice systematicky likviduje. Ten, kdo nejde s nařízeným hlavním proudem (mainstremem), je špatný a musíme ho umlčet. Tomu se Zeman snaží oponovat stejně jako to činil i Klaus.

7. Má pozitivní vizi pro naši zemi.

Inu, volte si koho chcete. Je to vaše svobodná volba. Chci vás jen vyzvat, abyste volili s modlitbou. Vždy a na vše se máme dotazovat Hospodina a podle toho se rozhodnout, ne podle nějaké volební kalkulačky. Věnujte, prosím, 30 minut modlitbám a ptejte se Pána, ať vám řekne, koho volit. Nechte se vést Duchem svatým a důvěřujte mu. Nebojte se, že se stane nějaká pohroma. Důvěřujte Pánu, že má náš národ ve svých rukách. A především: modlete se za oba kandidáty. Žehnejte jim, aby je Pán vedl, mohli poznat Boží lásku a uvěřili v Krista. Ať se oba stanou nástroje v Hospodinově ruce na tom místě, kde je on chce mít. Modlete se za zdraví pro prezidenta Zemana, aby byly zlomeny všechny kletby, které na něj tisíce lidí vysílají. Byli jsme povolání k žehnání, ne k proklínání. Z našich úst ať nevychází sladký i hořký pramen. Jk 3,8-12.

Modlete se za pokoj (šalom) pro celou naši zemi. Ať se zjeví pravda, ať Hospodin vyjeví myšlení srdcí a ukáže, kde je pravda. Ať Boží pokoj, který převyšuje každý lidský rozum, zaplaví každé srdce, každou mysl a celou naši zemi jako povodeň.

 

Autor: David Loula, foto: Wikimedia

 

Reklama:

Exit mobile version