Křesťan dnes

Denní zamyšlení 28. února 2017

 

Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi; na tebe s důvěrou čekáme!

Ž 33,22

Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích.

L 10,20

Jako křesťané nejsme uchráněni před bídami tohoto světa. Pán Bůh „posílá svůj déšť na spravedlivé i nespravedlivé“ (Mt 5,45). A apoštol Pavel přináší výčet zkoušek, kterými jako Kristův následovník prošel, a přesto ve své víře neochabl, ale důvěřoval svému Pánu, že ho zkouškami provede a dá mu sílu obstát (2K 11,24-28). Pán Bůh může ochránit své následovníky od utrpení a smrti a často to i udělá. Avšak někdy se rozhodne nezachránit. Důvod zná jen on. Tyto drsné zkušenosti je potřeba s pokorou přijmout a modlit se společně s Davidem, který se takto přimlouval za sebe i za ostatní věřící:

Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi; na tebe s důvěrou čekáme!

L 5,33-39 * L 11,37-54

 

Zdroj:  Ůvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Evangelická církev metodistická

Exit mobile version