Křesťan dnes

Denní zamyšlení pátek 23. září

Hospodin si vás s velikou láskou sám vyvolil jako svůj národ.
1S 12,22 (SNC)

Milostí tedy jste spaseni skrze víru.
Ef 2,8

Často se říká, že muž si vyvolil dívku a ona se stala jeho ženou. A lze to říct i naopak. Apoštol Pavel v listu Galatským napsal: „Ale ten, který mě vyvolil už v těle mé matky a povolal mě svou milostí, rozhodl se zjeviti mně svého Syna, abych radostnou zvěst o něm nesl všem národům“ (Ga 1,15–16). Apoštol Pavel byl vyvolen Pánem Bohem a povolán k tomu, aby nesl radostnou zvěst o Kristu dalším lidem. My sice nepatříme k vyvolenému národu, ale díky Kristu máme přístup k Boží milosti. Brána milosti je dnes stále doširoka otevřena a je možno vejít.
Díky, Pane, že jsme díky Pánu Ježíši získali přístup ke tvé milosti.

J 13,31–35 * 2Pa 34,1–7; Sir 22,27–23,6

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Exit mobile version