Křesťan dnes

Denní zamyšlení středa 21. září

Zpívejte Hospodinu, neboť vykonal důstojné činy, ať o tom zví celá země!
Iz 12,5

Po návratu apoštolů se shromáždil celý sbor a oni vyprávěli, co Bůh konal jejich prostřednictvím a jak otevírá pohanům přístup k víře.
Sk 14,27 (SNC)

Zpěv a hudba jsou nádherným vyjádřením citů člověka. Můžeme jimi vyjádřit vděčnost a radost z toho, co pro nás Pán Bůh udělal, když poslal svého Syna Ježíše Krista, aby se stal naším Zachráncem. Hospodin si zaslouží naši chválu písněmi a hudbou. Bez Pána Boha a jeho řešení našeho největšího problému bychom neměli budoucnost v jeho království. Pokud to vím a přijal jsem tento nový počátek ve svém životě, pak se chci o tuto radost podělit s druhými lidmi. Nemohu mlčet a být k nim být lhostejný, když je vidím, jak kráčejí vesele k věčné záhubě! Nemlčme a buďme ochotni podělit se s druhými o radostnou zvěst – o evangelium!
Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu celá země! Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho jménu, zvěstujte den ze dne jeho spásu.

Fm 1–22 * 2Pa 28,1–15; Sir 17,1–24

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Exit mobile version