Křesťan dnes

Jak se modlit za Afghánistán – a Talibán

Síly Talibánu znovu získávají úplnou kontrolu nad Afghanistánem, kterou před dvěma desítkami let ztratily. Není jisté, co budoucnost přinese, můžeme si však být jisti, že afghánští křesťané budou v příštích dnech čelit vážnému nebezpečí.

Spolek Open Doors hodnotí Afghanistán (i přes americkou vojenskou přítomnost) jako zemi, kde „pronásledování je jen o málo méně represivní než v Severní Koreji“. Křesťanští konvertité čelí strašným následkům, pokud je odhalena jejich nová víra. Jak poznamenávají zprávy Open Doors, nově obrácení musejí uprchnout ze země, nebo jsou dříve či později zabiti. „Jak přežíváme den za dnem, to ví jen Bůh,“ říká jeden z tajných věřících v Afghánistánu. „Bůh to ví, protože je laskavý, když tady s námi přebývá.“

Jakmile americké jednotky opustí zemi, Kristovi následovníci budou vydáni zcela napospas. Trpět budou také dívky a ženy, stejně jako ti, kteří během posledních 20 let jakkoli pomáhali západním silám. Musíme se za tuto zranitelnou část populace modlit a prosit, aby je Bůh ochránil před budoucím utrpením.

SOUVISEJÍCÍVatikán / Modlete se za Afghánistán

Měli bychom se také modlit za duchovní zajištění další podpůrné služby pro místní církev a práci misionářů v zemi.

Měli bychom se také modlit za nemocné. Ačkoli jsou případy místních nemocných na COVID-19 hlášeny nedostatečně a zmateně, není pochyb, že případů v zemi přibývá a nemocnice mají jen omezené možnosti, co mohou nabídnout. A po odchodu všech Západních sil to bude ještě horší.  Nikdo nemá vůbec tušení, zda a jak bude systém veřejné zdravotní péče vypadat pod vládou Talibanu.

Také se modleme, aby vláda Talibanských milicí neznamenala úplné zhroucení státní správy, jež by znamenalo ještě více extremismu a terorismu.

Je tu ale ještě jedna skupina, o které nám Ježíš říká, že se za ni musíme modlit –a to sám Talibán.

„Slyšeli jste, že bylo řečeno: Budeš milovat svého bližního a nenávidět svého nepřítele, prohlásil Ježíš v Kázání na hoře. Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny svého Otce, který je v nebesích“ (Mat. 5,43).

Když Ježíš přikázal milovat nepřátele a modlit se za ně, věděl, že to jednoho dne bude vyžadovat také modlitbu za islámské ozbrojence, jako je Taliban, kteří vraždí ty, kteří náležejí k jeho Nevěstě- církvi.

Modlitba za Taliban není něčím, co bychom si mohli vybrat. Je to úkol, který nám uložil, ba přikázal, sám Ježíš. Zde jsou tři konkrétní způsoby, jak se můžeme modlit za ty, kteří vraždí naše afghánské bratry a sestry:

Modlete se za obrácení Talibánu

Existují dva hlavní důvody, proč se příliš nemodlíme za konverzi islámských bojovníků. Prvním důvodem je, že to považujeme za absurdní, myslíme si, že je vyloučené, že tito drsní válečníci a v mnoha případech nepochybní zločinci se stanou následovníky Kristovými.

Modlitby za to, ať islamisté činí pokání a uvěří, se skutečně světskému pohledu jeví jako zbytečná prosba. Díváme-li se na situaci „realisticky“, pak pravděpodobnost jejich skutečného obrácení je tak blízko nule, že se zdá skoro ztrátou času – našeho i Božího – se takto modlit.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Nicméně, uznáváme přece teologickou pravdu, že Bůh pro ně může udělat to, co udělal pro nás: poskytnout dar milosti, aby mohli být zachráněni (Ef 2,8). Ano, takové případy jsou bezpochyby nepravděpodobné a vzácné. Přesto bychom se měli odvážit modlit se za jejich obrácení. Pokud opravdu milujeme své nepřítele, jak bychom mohli Boha neprosit, aby změnil jejich srdce?

Druhým, méně častým a často nevysloveným a nepřiznaným důvodem, proč se nemodlíme za jejich obrácení, pak bývá, že se obáváme, že by někteří mohli skutečně konvertovat. Podobně jako Jonáš v zemi Ninive chceme, aby naši nepřátelé dostali zasloužený trest a soud, nikoliv milosrdenství a odpuštění. Například během Druhé světové války pravděpodobně existovalo mnoho křesťanů, kteří poslušně následovali Ježíšův příkaz a modlili se za nacisty. Jak by se však tito modlitební bojovníci cítili, kdyby zjistili, že Hitler ve chvílích před svou smrtí skutečně činil pokání ze svých hříchů a Bůh mu odpustil? Mnozí by se cítili podvedeni, jako by bylo od Boha nefér odpouštět takové strašné zločiny. Pravděpodobně by si chtěli stěžovat, jako to udělal Jonáš, když Bůh ušetřil obyvatele Ninive: „Věděl jsem, že jsi milostivý a soucitný Bůh, Bůh plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný, že tě jímá lítost nad každým zlem.“ (Jonáš 4,2)

Měli bychom se modlit za obrácení našich nepřátel právě proto, že náš Bůh je milostivým a soucitným Bohem. Jak bychom mohli udělat něco menšího, než žádat Boha, aby ukázal našim nepřátelům stejnou milost, jakou ukázal nám, když jsme ještě byli jeho nepřátelé?

Modlete se, aby Talibánu bylo zabráněno v dalším konání zla

Není žádný rozpor v tom, modlíme-li se za dobro našeho nepřítele a modlíme-li se, aby jeho zlé činy byly omezeny. Je pro dobro pronásledovaných křesťanů a všech dalších utlačovaných, aby Talibanu bylo zabráněno páchat další zlo. Pro ty, kteří zatvrdili své srdce proti Bohu, by bylo lépe, kdyby se jejich život zkrátil, než aby nadále zarputile škodili a pronásledovali Boží děti.

Během posledních 20 let vyžadovala ochrana nevinných, aby lidské vlády, včetně té americké, podnikaly vojenské operace, které by bránily Talibanu v pronásledování nepohodlných lidí. Měli jsme oporu v Západem sdílené myšlence spravedlivého použití síly při odvrácení a omezení bezprostředně hrozícího zla. Nyní bychom se měli modlit, aby Bůh takovou omezující sílu znovu tak či onak uplatnil. Měli bychom však dávat pozor na motivy při svých modlitbách. Přestože se může stát, že jediným účinným způsobem, jak omezit smrt a utrpení, může být smrt těch z následovníků Talibanu, kteří je způsobují, neměli bychom se radovat z jejich utrpení nebo smrti (Přísl 24,17).

Modlete se, aby Talibánu bylo odplaceno božskou spravedlností

Stejně jako se obracíme na pozemské úřady, žádáme-li o zajištění pozemské spravedlnosti, můžeme v modlitbách žádat našeho svatého Boha, aby zajistil a prosadil božskou spravedlnost. Není pochyb, že etika Starého i Nového Zákona je charakteristická důrazem na lásku a přání dobra a požehnání. Přesto může být čas od času přiměřené a zcela eticky legitimní volání po pomstě, klatbě a Božím soudu, je-li to vůči zatvrzelému, nekajícímu, násilnému a nespravedlivému hříšníkovi.

Když Boha žádáme, aby vykonal božská spravedlnost, měli bychom být opatrní a chránit své motivy. Modlitba za božskou spravedlnost může být kličkou, jak obejít naši povinnost milovat svého nepřítele.

„Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: ‚Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.‘Ale také: ‚Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít; tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti. ‘Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.“ (Římanům 12,19–21)

Jako bývalí Boží nepřátelé máme být milostiví a vděční za to, že se můžeme modlit za své nepřátele a přát jim, aby i oni přijali jeho milost. Pokud však odmítnou a zatvrdí svá srdce proti tomu, kdo by je ušetřil, pak musíme požádat Boha, aby neotálel s božskou odplatou, která je součástí Kristovy spravedlnosti.

(Podle materiálů The Gospel Coalition přeložil a zpracoval David Floryk)

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Exit mobile version