Křesťan dnes

Je Duch svatý skutečná bytost?

Podle nové studie Arizonské křesťanské univerzity více než polovina Američanů, kteří se označili za křesťany, tvrdí, že Duch svatý není skutečná živá bytost.

Analýza Centra společenského výzkumu ukazuje, že mnozí američtí křesťané mají zcela nebiblické názory v základních otázkách teologie.

Jak, ale připomíná portál The Gospel Coalition, určení počtu křesťanů v Americe závisí na tom, jak tento termín definujeme. Například drtivá většina dospělých Američanů (69 procent) se stále identifikuje jako „křesťan“. Pokud však vezmeme v úvahu pouze ty, kteří se považují za znovuzrozené křesťany, počet klesá na zhruba 35 procent populace. Evangelikálové tvoří 28 procent.

SOUVISEJÍCÍPetr Jašek: V nejtěžších okamžicích mi Duch svatý připomínal pasáže z Bible

58 procent křesťanů, kteří tvrdí, že Duch svatý není skutečnou živou bytostí, ale je pouze symbolem Boží moci, přítomnosti nebo čistoty. Podle TGC je překvapivé, že občané, kteří se identifikují jako znovuzrození křesťané, jsou ještě častěji zastánci tohoto názoru (62 procent).

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Konzervativní portál však dále konstatuje, že i když to může u někoho vyvolat pocit smutku, ve skutečnosti to není nic překvapivého. Analogicky můžeme pochopit, jak mohou být Bůh Otec a Bůh Syn osobami, protože máme zkušenosti s otci a syny, kteří jsou rovněž osobami. Pokud však jde o nehmotné duchovní bytosti, které jsou osobami, máme méně přímých analogických zkušeností, které by věřícím pomohly porozumět tuto terminologii. 

V Bibli jsou například pasáže, které odkazují na Ducha svatého způsobem, kterým je tento výraz zaměnitelný s „Bohem“.

Prvotním příkladem je Skutky 5, kde Petr používá jako synonyma výrazy „Bůh“ a „Duch svatý“. Ve verši 3 říká, že Ananiáš „lhal Duchu svatému“ a ve verši 5 mu říká: „Nelhal jsi jen lidem, ale Bohu.“ Pavel používá podobnou změnu termínů v 1. Korinťanům 3. Ve verši 16 říká, že „Boží duch“ přebývá v „Božím chrámu“, což znamená, že Duch je Bůh.

Duch svatý má také atributy vyhrazené pouze Bohu. Příkladem je 1. Korinťanům 2,11, kde Pavel říká, že „Boží duch“ zná „Boží myšlenky“.

Nakonec se o Duchu svatém hovoří ve smyslu rovnosti s Bohem Otcem a Bohem Synem. Ježíš v Matoušovi 28,19 říká, že jeho následovníci mají křtít a činit učedníky ve jménu (jednotném čísle) „Otce a Syna a Ducha svatého“. Apoštolové také používají fráze, které naznačují rovnost, například když Petr říká: „a byli předem vyhlédnuti od Boha Otce a posvěceni Duchem, aby se poslušně odevzdali Ježíši Kristu a byli očištěni pokropením jeho krví“ (1.Pet. 1,2).

Jak poznáme, že Duch svatý je jiná osoba než Bůh Otec?

V prvním řadě se spoléháme na Ježíšova slova v Janovi 15,26: „Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.“

Ježíš zde neřekl, že posílá Otce, nebo dokonce Ducha Otce. Místo toho říká, že ten, kdo je poslán, „vychází od“ Otce. Aby mohl vyjít od Otce, musí být v něčem odlišný od Otce.

SOUVISEJÍCÍDokud neotevřu ústa, nedovím se, co chce Duch svatý udělat

Aby Duch svatý byl bytostí v biblickém smyslu, musí být schopen dělat věci, které jsou považovány za osobní a vztahové. Ducha lze zarmoutit: „A nezarmucujte Ducha Božího, jímž jste byli zpečetěni ke dni vykoupení“ (Ef. 4,30).

Ducha lze urazit: „[Kdo] urazil Ducha milosti“ (Žid 10,29).

Duch se může za nás přimlouvat a pomáhat nám: „Duch nám pomáhá v naší slabosti. . . Duch se přimlouvá za Boží lid “(Řím. 8,26–27).

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 23. září 2021 Foto: Pixabay – ilustrační

Exit mobile version