Křesťan dnes

Měl Ježíš učednice?

„Proč Ježíš neměl žádné učednice?“ Moje devítiletá dcera Eliza klade vždycky ty nejtěžší otázky. Poměrně často začíná má odpověď slovy: „Nejsem si úplně jistá.“ Součástí mé role rodiče je být upřímná, když nevím. Ale když položila tuto otázku, jen jsem se usmála a řekla: „Ano, měl.“

Eliza měla pro svou otázku dobrý důvod. Dvanáct izraelských kmenů začínalo dvanácti syny Abrahamova vnuka Jákoba a Ježíš si vybral dvanáct židovských mužů jako své apoštoly, což znamenalo nový začátek pro Boží lid (Mt 19,28; L 22,30). Marek popisuje apoštoly takto: „Ustanovil jich dvanáct (které také nazval apoštoly), aby byli s ním a aby je posílal učit a dal jim moc vyhánět démony“ (Mk 3,14-15). Od tohoto okamžiku, když Marek používá slovo učedníci, má na mysli spíše těchto dvanáct apoštolů.

Ježíšovy učednice

Lukáš však vysvětluje, že oněch 12 bylo podmnožinou Ježíšových učedníků. Po noční modlitbě Ježíš „svolal své učedníky a vybral z nich dvanáct, které nazval apoštoly“ (L 6,13). Jak je to tedy s větší skupinou učedníků, kteří cestovali s Ježíšem? Lukáš jasně uvádí, že v této větší skupině bylo mnoho žen.

SOUVISEJÍCÍSlužba žen v církvi? Křesťanka založila 80 sborů, protože jí nikdo neřekl, že nemůže

Poté, co vypráví příběh o tom, jak Ježíš odpustil jedné notoricky hříšné ženě a pochválil ji před sebevědomým náboženským mužem, Lukáš píše:

A stalo se, že potom procházel městy a vesnicemi a hlásal a zvěstoval jako radostnou zvěst Boží království; bylo s ním těch dvanáct a některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí: Marie zvaná Magdalská, od níž kdysi vyšlo sedm démonů, Johana, žena Herodova správce Chuzy, Zuzana a mnohé jiné, které se o ně staraly ze svých prostředků.(Lukáš 8,1-3)

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Lukáš dává jasně najevo, že tato větší skupina učedníků zahrnovala mnoho žen.

Lukáš poznamenává, že mnoho žen, které s Ježíšem chodily, byly uzdraveny – ať už fyzicky, nebo duchovně – a že jeho službu finančně podporovaly. To je významné. Lukáš často zaměřuje náš pohled na chudé a marginalizované. Zde se nám však naskýtá pohled na bohaté ženy, které Ježíš přitahoval natolik, že opustily své domovy a následovaly ho všude, kam se vydal. Autoři evangelií jmenovali lidi, aby je označili za očité svědky. Když Lukáš jmenuje zejména tyto tři ženy, pravděpodobně tím dává najevo, že patřily mezi svědky, z jejichž výpovědí čerpal při líčení Ježíšova života.

Marie Magdaléna

Marie Magdaléna je na prvním místě a stala se zdaleka nejznámější Ježíšovou učednicí. Místo toho, aby byla odlišena od všech ostatních Marií odkazem na manžela nebo syna, je jmenována podle rodného města – stejně jako Ježíš je někdy nazýván Ježíš z Nazareta.

SOUVISEJÍCÍOrdinovaná baptistka z Portugalska a reformovaný misijní pastor z Nizozemska povedou evropské evangelikály

Neznáme rodinný stav této Marie ani to, zda měla děti. Nevíme, jak vypadala, ani nic o její sexuální minulosti. Představa, že se jedná o napravenou prostitutku, se objevila až několik století po její smrti. Lukáš nám říká jen to, že Ježíš z ní vyhnal sedm démonů. Marie Magdaléna byla zcela spoutaná duchovními silami zla – poslední člověk, od kterého bychom mohli očekávat, že bude naverbován do základního týmu Božího syna. Ježíš si však rád vybírá ty nejméně pravděpodobné lidi a tato Marie nejenže chodí s Ježíšem, ale hraje také rozhodující roli při svědectví o Ježíšově vzkříšení.

Marie Magdaléna se z osoby v moci démonů stala klíčovou osobou v Božím převratném plánu na změnu světa. Jak můžeme nahlédnout na Ježíše jejíma očima? Vidíme ho jako toho, kdo zcela proměnil její život – toho, kdo ji vytáhl z démonské jámy a postavil ji na nohy jako oddanou učednici.

Johana

Druhá žena, kterou Lukáš jmenuje – „Johana, manželka Chuzy, správce Herodova domu“ – je dnes mnohem méně známá než Máří Magdaléna. Lukášovo evangelium byste si mohli přečíst desetkrát a nevzpomenout si na ni. Ale Johana by Lukášovým prvním čtenářům utkvěla v paměti díky svému postavení a spojení s mužem, který uvěznil a sťal Jana Křtitele.

Tento Herodes není král Herodes Veliký, který vládl v době Ježíšova narození, ale jeden z jeho synů, Herodes Antipas, který vládne Galileji v době Ježíšova působení. Lukáš vypráví, že když se Herodes Antipas dozví o Ježíšovi, chce se s ním setkat: „Jana jsem sťal,“ říká, „ale kdo je ten, o němž slyším takové věci?“ říká. (Lk 9,9). Odkud Lukáš ví o Herodově reakci? Dost možné, že mu to prozradila Johana. Jako správce Herodovy domácnosti měl Chuza na dvoře Heroda Antipy vysoké postavení. Jeho manželka měla přístup k drbům na královském dvoře a její odchod z pohodlí paláce kvůli následování kontroverzního rabína vyvolal rozruch.

Ve skutečnosti není její rozhodnutí stát se Ježíšovým následovníkem ničím jiným než velkým riskem. Ježíš Heroda zaujal, ale ten ho zároveň chtěl zabít (13,31). Jako členka Herodova dvora Johana podstupuje obrovské riziko, když opouští vše, aby následovala Ježíše, a jedinečné poznatky o Herodově přemýšlení a chování má Lukáš možná právě díky ní.

Připojení k Ježíšově misii

Johanino vysoké společenské postavení také jasně ukazuje, že ženy, které chodily s Ježíšem, nebyly součástí této skupiny jen proto, aby plnily domácí úkoly. Richard Bauckham totiž tvrdí, že je „zcela mylné předpokládat, že ženám [v Lk 8,1-3] jsou v rámci společenství Ježíšových učedníků přiděleny takové genderově specifické role, jaké ženy hrály v běžné rodině“. Žena v postavení Johany mělav domácnosti služebnictvo, které vařilo a uklízelo. Bohaté ženy mezi Ježíšovými učedníky spíše financovaly jeho misii.

To ovšem neznamená, že si nikdy neušpinily ruce. Ježíš své následovníky opakovaně učil, že služba druhým je neodmyslitelnou součástí učednictví. Dokonce si klekl na kolena a umyl jim nohy (Jan 13,1-17). Lukášovo jmenování Johany však zejména podkopává myšlenku, že ženy byly zavolány, aby dělaly domácí práce. 

Jak vnímáme Ježíše jejíma očima? Vidíme ho jako toho, kdo si vybírá lidi ze dvora svého nepřítele, aby sloužili v jeho království. Vidíme ho jako toho, pro něhož je třeba obětovat veškeré postavení, opustit všechny přátele na vysokých místech, jako toho, za něhož je třeba utratit svoje peníze, toho, pro něhož je třeba riskovat vše.

Měl Ježíš učednice? Ano, rozhodně měl. Ženy, které Lukáš zmiňuje patřily mezi „ty, které byly od počátku očitými svědky a služebnicemi slova“ (L 1,2). A o dva tisíce let později se všude na světě, kde se čtou evangelia, vyprávějí jejich příběhy.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Rebecca MacLaughlin Zdroj: The Gospel Coalition. Datum: 3. června 2022 Foto: Pixabay – ilustrační

Exit mobile version