Křesťan dnes

Michael Brown / Jak pečovat o oheň probuzení 

Když jsem sloužil jako vedoucí v Brownsvillském probuzení (které probíhalo v letech 1995-2000), začal jsem psát knihu o překážkách probuzení, kde jsem uvedl dvacet způsobů, jak uhasit oheň Ducha. Jinak řečeno, pokud budete dělat tyto věci, probuzení předčasně skončí.

Když jsem svůj seznam dokončil, s úžasem jsem zjistil, jak moc se podobá klasickým kázáním Charlese Finneyho s názvem „Překážky probuzení“. Některé věci se nikdy nemění!

SOUVISEJÍCÍProbuzení v Asbury pokračuje. Tisíce lidí přicházejí z celé země, aby prožili Boží dotyk 

Z mnoha důvodů jsem svou knihu nedopsal, ale několik let po probuzení jsem nabyl silného dojmu, že bych ji v budoucnu potřeboval dokončit. Jinými slovy, chtěl bych se dožít další vlny probuzení.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Tato vlna už do Ameriky ve své počáteční fázi dorazila. Proto skutečně cítím naléhavost tu knihu dokončit a dostat ji na veřejnost.

Pro tuto chvíli mi však dovolte, abych se s vámi podělil o jednu ze zásad, kterým v knize věnuji pozornost. Především musíme pečovat o svatý plamen probuzení, když přijde.

Tato zásada je odvozena z 6. kapitoly knihy Leviticus, kde je řečeno: 

Ať na oltáři stále plane oheň, ať nikdy nezhasne!“ „Toto je zákon o moučné oběti: Áronovi synové ji přinesou před Hospodina k přední straně oltáře. Kněz z té oběti vezme hrst jemné mouky s olejem i všechno kadidlo, které je na moučné oběti, a nechá tento památeční díl dýmat na oltáři jako příjemnou vůni Hospodinu. Áron a jeho synové budou jíst, co z ní zůstane. Budou to jíst nekvašené, a sice na svatém místě, na nádvoří Stanu setkávání.  (Lv 6,9-13).

Když Bůh něco řekne jednou, víme, že je to důležité. Když to řekne dvakrát, opravdu to upoutá naši pozornost. Ale když to řekne třikrát – zvláště v téže kapitole Bible – měli bychom raději zpozornět. Neodvažujme se toto poselství ignorovat! “ … je třeba udržovat oheň na oltáři …. Oheň na oltáři musí být udržován, nesmí vyhasnout … Oheň na oltáři musí být udržován nepřetržitě; nesmí vyhasnout.“

SOUVISEJÍCÍMichael Brown / Mlčení církve ubližuje mladým lidem  

Proč to bylo tak důležité? Odpověď nalezneme na konci 9. kapitoly knihy Leviticus poté, co Áron, právě vysvěcený za velekněze, poprvé obětoval na oltáři ve stanu. Písmo uvádí: Od Hospodina totiž vyšlehl oheň a pohltil zápalnou oběť i tučné kusy na oltáři. A když to všechen lid spatřil, vykřikli a padli na tvář. (Leviticus 9,24).

Na základě tohoto textu se zdá, že první oheň, který hořel na oltáři, zapálil Bůh. Byl to Boží oheň!

To je jeden z důvodů, proč bylo kněžím přikázáno, aby nikdy nenechali oheň vyhasnout. Jak správně poznamenávají webové stránky Got Questions: „Oheň na oltáři tedy sloužil jako neustálá připomínka Boží moci. Byl to dar z nebe. Žádný jiný zdroj ohně nebyl pro Boha přijatelný (viz Numeri 3,4).“

Stejné je to i s ohněm probuzení. Nevyrábí ho ani nezpracovává člověk. Není to něco, co bychom mohli vypnout nebo zapnout. Probuzení nelze naplánovat o nic víc než hurikán. Probuzení není něco, co by si lidé sami vytvořili. Je to něco, co sesílá Bůh.

A když oheň přijde – často náhle, dramaticky, zdánlivě z ničeho nic, bez lidského řízení, je třeba ho pečlivě a s modlitbou střežit. Pokud tak neučiníme, jedná se o vážnou formu duchovní nedbalosti.

Během Brownsvillského probuzení zpopularizoval evangelista Steve Hill výrok, který slyšel od Leonarda Ravenhilla krátce před jeho smrtí v roce 1994.

Ravenhill řekl: „Životní příležitosti je třeba se chopit během příležitosti života“.

To nikdy není pravdivější než v dobách probuzení, což jsou v podstatě období neobvyklých Božích navštívení, období, která mohou přijít jednou za generaci nebo století, období, která jsou o to posvátnější, že jich může být tak málo.

Proto, pastoři a vedoucí, když Bůh začne mocně jednat ve vašem středu, pečlivě střežte plamen a udržujte ho modlitbou, vírou, pokáním, soucitnou službou a osvětou. Je to svatá příležitost, která se nesmí promarnit.

A v žádném případě neuhašujme oheň pýchou, zatvrzelým tradicionalismem nebo duchovní pošetilostí.

Modlím se, abychom v nadcházejících dnech, kdy budou po celé zemi hořet ohně probuzení, kráčeli hodni tohoto důležitého a posvátného povolání. Pečujme o oheň probuzení!

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Michael Brown Zdroj: The Christian Post Datum: 18. února 2023 Foto: screenshot YouTube – Steve Hill

Exit mobile version