Křesťan dnes

Od chlapca k mužovi

muž člověk

Kedy sa z chlapca stane muž? Nedávno mi položili túto otázku, a z nej vyvstáva niekoľko najdôležitejších problémov, ktorým dnes čelia kresťania. Hoci sa zdá, že tento svet je čoraz zmätenejší z takých základných vecí, ako čo znamená byť mužom a ženou, kresťania sú povolaní k tomu, aby sformulovali svoje argumenty typicky slovami Biblie.

Všade okolo nás kultúrny vývoj a mediálne posolstvá šíria zmätok v otázkach rodovej príslušnosti. V skutočnosti tieto otázky sledujú línie zlomu dnešnej kultúrnej vojny a jej najkontroverznejších bodov diskusie. Po mnohé roky táto spoločnosť experimentuje so základnými skutočnosťami ľudskej existencie. Spoločnosť, ktorá je zbláznená do neobmedzeného vyjadrovania svojich postojov a presadzovania osobnej nezávislosti, bežne neberie do úvahy podstatu toho, čo znamená byť mužom alebo ženou.

K ženám sa teraz pridávajú muži, ktorí sa sťažujú, že tradičné očakávania súvisiace s úlohami pohlaví sú ťaživé, obmedzujúce a netolerantné. Celá generácia mladých žien sa snaží nájsť cestu k pravej ženskosti proti prílivovej sile ideologického feminizmu. Podobne chlapci a mladí muži zúfalo hľadajú vzory mužskosti a odpovede na ich naliehavé otázky týkajúce sa mužskej identity, mužskej zodpovednosti a úloh pohlavia.

Kresťania chápu, že Boh stvoril ľudské bytosti ako muža a ženu — na Jeho slávu a pre naše dobro. Rozdiely medzi pohlaviami nie sú záležitosťami evolučnej náhody, ale sú jasnými znakmi Božieho úžasného a dokonalého zámeru urobiť človeka šťastným. Ako nasledovníci Krista chápeme, že je našou zodpovednosťou prijímať, podporovať a plniť úlohy a povinnosti, ktoré nám Boh dal.

V kontexte tohto zmätku sú chlapci zvlášť zraniteľní. Feminizácia spoločnosti, zmiešaná s mätúcimi kultúrnymi signálmi, doviedla mnohých chlapcov a mladých mužov k tomu, že nie sú o svojej mužnosti a patričnej úlohe presvedčení a neuvedomujú si ich. Pri zúfalom hľadaní bezpečnej mužskej identity niektorých priťahujú hrubé deformácie. Niektorí prijímajú arogantný postoj zbavený citov, kým iní sa uchyľujú k neistej mužskosti, pričom nechápu, že viesť druhých je zodpovednosťou muža.

V dnešnej dobe u mnohých príslušníkov mužského pohlavia čelíme fenoménu večného detstva. Títo mladí muži odmietajú dospieť a žijú ako chlapci dlho po dovŕšení svojej dvadsiatky — niektorí dokonca aj svojej tridsiatky a ďalej. Predĺžené obdobie mužskej adolescencie ovplyvňuje životný štýl, očakávania a správanie až príliš mnoho mladých mužov, u ktorých k prijatiu mužskej identity dochádza nešikovne, ak vôbec.

Kedy sa z chlapca stane muž? Po odpoveď treba zájsť ďaleko za hranice biológie a biologického veku. Podľa biblickej definície je mužská dospelosť funkčnou realitou, ktorá sa prejavuje mužovým splnením požiadavky zodpovednosti a vodcovstva. S týmto na pamäti dovoľte mi navrhnúť trinásť znakov biblickej dospelosti muža. Dosiahnutie týchto životne dôležitých vlastností bude znamenať, že taký muž preukáže pravú biblickú mužskosť.

DUCHOVNÁ ZRELOSŤ, KTORÁ POSTAČUJE NA VEDENIE MANŽELKY A DETÍ

Biblia jasne hovorí o zodpovednosti muža uplatňovať duchovnú zrelosť a duchovné vodcovstvo. Samozrejme, že na to, aby sa táto duchovná zrelosť vyvinula, je potrebný čas a je darom Svätého Ducha pôsobiaceho v živote veriaceho človeka. Disciplíny kresťanského života, vrátane modlitby a seriózneho štúdia Biblie, patria medzi prostriedky, ktoré Boh používa na to, aby z chlapca urobil muža a priniesol duchovnú zrelosť do života toho, kto je poverený vedením manželky a rodiny. Toto duchovné vedenie je dôležitou súčasťou kresťanskej vízie manželstva a rodinného života. Duchovné vedenie muža nie je otázkou diktátorskej moci, ale pevného a dôveryhodného vedenia a vplyvu. Muž musí byť pripravený viesť svoju ženu a svoje deti spôsobom, ktorý bude ctiť Boha, prejavovať zbožnosť, vštepovať charakter kresťana a viesť svoju rodinu, aby túžila po Kristovi a hľadala Božiu slávu. Duchovná zrelosť je znakom pravej mužskej dospelosti kresťana. Duchovne nezrelý muž je, aspoň v tomto kľúčovom zmysle, duchovne iba chlapcom.

ZRELOSŤ OSOBNOSTI, KTORÁ POSTAČUJE, ABY BOL ZODPOVEDNÝM MANŽELOM A OTCOM

Kresťania často hovoria, že vychovávajú chlapcov, z ktorých sa stanú muži. S ohľadom na veľký kultúrny nápor dnešnej doby to je dôležitý cieľ. Avšak, to jednoducho nestačí. Biblická dospelosť muža je vždy definovaná z hľadiska funkcií, úloh a záväzkov. Pravá mužskosť nie je o tom vystavovať na obdiv údajne typicky mužské znaky zbavené kontextu zodpovednosti. V Biblii je muž povolaný k tomu, aby splnil svoju úlohu ako manžel a otec. Pokiaľ kresťan chlapec nemá dar celibátu, aby sa naplno venoval službe evanjeliu, má sa usilovať o manželstvo a otcovstvo. Je to nepochybne tvrdenie alternatívnej kultúry, ale úloha manžela a otca je dôležitou súčasťou mužskej dospelosti. Chlapcov musia vychovávať tak, aby sa videli ako budúci manželia a otcovia. Musia ich učiť, čo majú hľadať na zbožnej žene a ako splniť všetky povinnosti, ktoré Písmo ukladá manželovi a otcovi. Manželstvo má na mužov jedinečný účinok, pretože sústredí ich energiu a smeruje ich povinnosti k oddanému manželstvu a milosťou naplnenej kultúre rodiny. Chlapcov treba učiť, čo znamená byť manželom, ako si vážiť a ctiť manželstvo, a ako si získať úctu a dôveru manželky. Podobne treba chlapcov učiť o povinnostiach otcovstva. Kresťania musia zmeniť generácie nepozornosti tým, že sa budú otvorene a jasne rozprávať s chlapcami o ich budúcich povinnostiach vrátane starostlivosti, odbornej prípravy, vzdelávania, ochrany a disciplíny detí. Musia sa snažiť byť takým mužom, za ktorého by sa žena kresťanka rada vydala a ktorému budú deti dôverovať, ctiť ho a poslúchať.

EKONOMICKÁ ZRELOSŤ, KTORÁ POSTAČUJE NA UDRŽANIE PRACOVNÉHO MIESTA A ZAOBCHÁDZANIE S PENIAZMI

Zadávatelia reklamy a marketingoví pracovníci vedia, koho majú osloviť svojou reklamou — priamo dospievajúcich chlapcov a mladých mužov. Tento konkrétny segment obyvateľstva nadmerne priťahuje hmotný tovar, populárna zábava, športové podujatia a iné možnosti konzumu. Obraz dospelosti mladého muža, ktorý sa stal v médiách populárny a prostredníctvom zábavy sa prezentuje ako normálny, charakterizuje ekonomická nedbanlivosť, sústredenosť na seba a lenivosť. Skutočný muž vie, ako si udržať pracovné miesto, zaobchádzať s peniazmi zodpovedne a postarať sa o potreby svojej ženy a rodiny. Neschopnosť rozvíjať ekonomickú zrelosť znamená, že mladí muži často menia zamestnanie a trvá im dlhé roky, kým „sa nájdu“, čo sa týka kariéry a životného poslania. Opakujem, že predĺžené obdobie adolescencie ovplyvňuje obrovský segment populácie mladých mužov dnešnej doby. Chlapca treba učiť, ako pracovať, ako šetriť, investovať a rozumne míňať peniaze. Treba ho učiť, aby si prácu vážil a prežíval uspokojenie pochádzajúce z dobre vykonanej práce a poctivo zarobeného dolára. Príliš mnohých chlapcov rozmaznávajú a zabávajú, čo spôsobuje lenivosť, ktorá veľmi uškodí ich budúcim možnostiam ako manželom a otcom. Nečinnosť, lenivosť a ekonomická nedbanlivosť sú znakmi nezrelosti. Pravý muž vie, ako zarábať, spravovať a vážiť si peniaze. Muž — kresťan rozumie nebezpečenstvu, ktoré pochádza z lásky k peniazom a plní svoju povinnosť ako kresťanský správca.

FYZICKÁ ZRELOSŤ, KTORÁ POSTAČUJE NA PRÁCU A OCHRANU RODINY

Ak chlapec nie je postihnutý zranením alebo chorobou, mal by rozvíjať fyzickú zrelosť, ktorá z hľadiska vzrastu a sily, predstavuje rozpoznateľnú mužskú dospelosť. Samozrejme, muži sú rôzne veľkí a preukazujú rôzne úrovne fyzickej sily, ale muži majú spoločnú takú zrelosť, prostredníctvom ktorej muž prejavuje svoju mužnosť pohybom, sebavedomím a silou. Muž musí byť pripravený použiť fyzickú silu aj za cenu vlastného ohrozenia, aby ochránil svoju ženu a deti a splnil svoje Bohom pridelené úlohy. Chlapca treba naučiť, aby presmeroval svoju rozvíjajúcu sa silu a formujúcu veľkosť do uvedomovania si vlastnej zodpovednosti, pričom uznáva, že silu dospelého človeka treba spájať so zodpovednosťou dospelého človeka a skutočnou zrelosťou.

SEXUÁLNA ZRELOSŤ, KTORÁ POSTAČUJE NA ŽENBU A SPLNENIE BOŽÍCH ZÁMEROV

Keď sa chlapec mení na muža, začína si uvedomovať sexuálny potenciál, ktorý doňho vložil Boh. V dobe nasiaknutej pokrivenou sexualitou, bombardovania sexuálnou stimuláciou a zmätenia nespútanou sexuálnou vášňou treba chlapcov učiť, aby svoju sexuálnu energiu disciplinovane smerovali do očakávania manželstva. Aj keď spoločnosť oslavuje sex v každej podobe a v každom veku, pravý kresťan — muž uplatňuje v praxi sexuálnu poctivosť, vyhýba sa pornografii, smilstvu, všetkým formám sexuálnej promiskuity a korupcii. Chápe nebezpečenstvo žiadostivosti, ale raduje sa zo sexuálnej schopnosti a reprodukčnej sily, ktorú doňho Boh vložil, a zaväzuje sa nájsť si manželku a získať si jej lásku, dôveru a obdiv — a napokon získať jej ruku a oženiť sa. Chlapcov treba učiť, aby si tento neuveriteľný dar vážili a chránili ho dovtedy, kým nebudú v kontexte svätého manželstva schopní naplniť tento dar, milovať svoju ženu a očakávať Boží dar detí. Mužská sexualita vyňatá z kontextu a integrity manželstva je výbušná a nebezpečná skutočnosť. Chlapec musí chápať, aj keď kráča cestou puberty a prebudenej sexuality, že sa za svoje spravovanie tohto úžasného daru zodpovedá Bohu.

MORÁLNA ZRELOSŤ, KTORÁ POSTAČUJE, ABY DÁVAL PRÍKLAD SPRAVODLIVOSTI

Stereotypné správanie mladých mužov je v podstate charakterizované nedbalosťou, nezodpovednosťou a horšími vecami. Ako chlapec rastie do mužnosti, musí rozvíjať morálnu zrelosť, keď sa usiluje o spravodlivosť, pričom sa učí myslieť ako kresťan, správať ako kresťan a ukazovať ostatným, ako robiť to isté. Kresťan má byť príkladom pre ostatných, pričom poučuje tak morálnymi zásadami, ako aj príkladom. Vyžaduje si to, samozrejme, uplatňovanie zodpovednej morálnej argumentácie. Chlapci sa to nenaučia sami, ale musia ich to naučiť iní. Skutočná morálna výchova sa začína jasným pochopením morálnych noriem, ale musí sa posunúť na vyššiu úroveň morálnej argumentácie, pomocou ktorej sa mladý muž učí, ako sa biblické zásady menia na zbožný život a ako sa morálne výzvy jeho doby musia stretnúť s pravdou zjavenou v Božom neomylnom a spoľahlivom slove.

Biblická dospelosť muža sa nevyvíja vo vzduchoprázdne. Najdôležitejším učiteľom chlapca je jeho otec, a jednou z hlavných povinností otca je učiť a inšpirovať svojho syna k získaniu pravej mužskej dospelosti.

ZDROJ: CHCEMVIAC.COM FOTO: PIXABAY.COM AUTOR: ALBERT MOHLER. PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: ALBERTMOHLER.COM

Exit mobile version