Pět sborů BJB vydalo prohlášení k situaci v denominaci

Praha – Zástupci pěti českých baptistických sborů vydali prohlášení (celé prohlášení) k situaci v BJB a své stanovisko, proč se rozhodli opustit tuto denominaci. Ve svém stanovisku vyjádřili obavu z nerespektování Božího slova v některých důležitých tématech církevního života.

„Žel tyto základní pravdy, na kterých byla naše Jednota založena, se v poslední době vytrácí. V průběhu posledních sedmi let jsme se pokoušeli upozorňovat na nejrůznější skutečnosti, které se v BJB objevují a jsou v rozporu s biblickým učením,“ píše se ve vyhlášení.

Představitelé sborů BJB v Jablonci n.N, Kroměříži, Kuřimi, Lovosicích, a stanice Jílové u Děčína chtěli tímto dokumentem varovat členy denominace, před faktem „stále více se šířícího vlivu liberální teologie, která naši jednotu zhoubně odklání od původního směru BJB stojícího pevně na Božím slově. Je nám upřímně líto, že naše Jednota o čistotu učení založeného na Písmu nejeví takový zájem jako naši předkové.“

V dokumentu sbory dále uvádí: „Jsme přesvědčení, že současný vývoj svědčí o tom, že Svatá Písma jsou v podání  mnohých naprosto nezávaznou normou, kde si každý může věřit a vykládat Písmo jak potřebuje, a neexistuje žádný adekvátní systém, který by všechny nové pochybné tendence mohl korigovat…a takováto ztráta autority Písma má za následek, že jako denominace již nemáme společný pevný základ, což s sebou přináší kompromisy, které již nemůžeme a nechceme více přehlížet. Jsou v rozporu s vírou, kterou chceme uchovávat v dobrém svědomí před naším Spasitelem.“

Sborům také vadí členství v Ekumenické radě církví, kde některé církve „nekáží, anebo dokonce překrucují biblické evangelium. Spoluprací a účastí na společných „bohoslužbách“ s těmito církvemi a jejich představiteli zároveň demonstrujeme falešnou jednotu.“ „Pán Ježíš v tzv. „velekněžské modlitbě“ prosí nebeského Otce o jednotu svých následovníků a dodává: „Posvěť je v pravdě, tvé Slovo je pravda.“(Jan 17. kap.) Proto skutečná jednota v církvi je možná pouze za předpokladu sjednocení se v pravdě Slova!“

Problémem je ordinace ženy a téma homosexuality

Odcházejícím sborům dále vadí instalace ženy-kazatelky a postoj k homosexualitě. „BJB má již instalovanou kazatelku a drtivá většina sborů tento fakt akceptovala. Jak tedy potom můžeme obstát před naším Pánem, který tuto skutečnost v Písmu jasně zapověděl (1. Tim 2,12)?“ „Navzdory jasným textům (Ř 1,26-27; 1. Kor 6,9-10 aj.) nebyl poslední SD na jaře 2018 schopen zaujmout jednoznačné stanovisko v otázce popírání hříšnosti praktikované homosexuality. Tímto jednáním se jen plně prokázal naprostý úpadek BJB, který byl však logickým vyústěním neřešení dlouhodobých podstatných problémů.“

Odchod z BJB

Na základě zmíněných bodů podepsané sbory vidí „současný stav BJB jako neřešitelný. A proto jsme se rozhodli ve svých sborech uskutečnit kroky vedoucí k vystoupení ze svazku sborů sdružených do Bratrské jednoty baptistů.“

V závěru dokumentu se uvádí: „Neuzavíráme se, ale jsme otevření a máme touhu spolupracovat se všemi, kteří drží autoritu, inspiraci a neomylnost Písma a Boží slovo považují za jediné vodítko pro víru i praktický život. Nadále vnímáme jednotu s každým, kdo žije a káže spasení jedině milostí, jedině skrze víru a jedině v Kristu.“

Předseda BJB Pavel Coufal k situaci v prohlášení pro noviny Křesťan dnes uvedl:„Při jednání Rady zástupců sborů Bratrské jednoty baptistů dne 3. 11. v Brně vystoupili zástupci 4 sborů BJB s prohlášením o tom, že odcházejí z BJB. Zdůvodnění tohoto kroku v podstatě odráží jejich dlouhodobé postoje a směřování. Jako předseda VV BJB s tímto postojem zmíněných sborů nesouhlasím a jsem jím znepokojen. Výkonný výbor BJB o tom bude jednat 27. 11. 2018 a poskytne své prohlášení.“

K tendenci dělení v USA prezident Jižních baptistů J.D. Greear vyzval křesťany, aby neroztrhli svou jednotu kvůli teologickým neshodám, jako je kalvinismus. „Je to evangelium, které je zdrojem naší obnovy, a toto naše evangelium by mělo být naší definicí,“ řekl Greear ve své první prezidentské řeči v v Nashville.

„Naše neshoda ohledně některých teologických bodů by neměla ovlivňovat naši jednotu v evangeliu,“ řekl Greear. „Kalvinismus pro mne nikdy nebyl problém … Mohu vás ujistit, že spíše není biblické sedět kolem stolu a bavit se o sporných teologických bodech, zatímco jsou lidé ztraceni a jdou do pekla.“

 

-mn-  Foto: Wikimedia Commons, ilustrační

8 Komentáře

 1. Hmmm, četli jste v tom prohlášení něco o kalvinismu? Já ne. Ta poslední citace od J.D. Greeara je dost irelevantní. V prohlášení se objevují body, které zastávají evangelikálové všech spekter, ať už kalvinisticky či arminiánsky orientovaní. Navíc situace v SBC je jiná než v české BJB. Baptistické sbory Jižních baptistů by s tímto prohlášením vesměs všechny teologicky souhlasily. Takže opět, citace Greera na konci článku je mimo mísu. Jakoby tyto sbory odcházely kvůli kalvinismu …

  Odpověď
  • „Naše neshoda ohledně některých teologických bodů by neměla ovlivňovat naši jednotu v evangeliu,“ Myslím, že v tom má pravdu bez ohledu na to, zda jde v USA o kalvinizmus a v ČR o ordinaci ženy a postoj k homosexualitě či snad něco jiného… Musím s druhým na 100%procent souhlasit, nebo být jeho nepřítel a oddělit se od něj? Jaký asi je takový oddělující se sbor? Může v něm nějaký člen mít trošičku odlišný názor, nebo je možný jen jediný, takový, který z Písma vyčítá kazatel? Samozřejmě jsou jisté hranice, pokud však jsou tak uzounké, že se do nich vejde jen malá menšina, je to špatně. Asi se takové sbory budou dělit dál na jednotlivé znepřátelené frakce až z nich zbudou jen malé skupinky nebo naprosto nesvobodné malé sekty, kde člověk nemůže mít ani gram odlišného názoru. Snad zcela pravověrné, ale zcela nepřátelské a nemilosrdné a neschopné vidět Písmo i brýlemi někoho jiného… a misijně neplodné. Přitahující jen poškozené lidi toužící po sektářském přístupu. Je takový sbor to, co Bůh chtěl? Je pravověrnost která se projevuje pohrdáním ostatními a nepřátelstvím k nim fakt pravověrná?

   Odpověď
   • V tomto (nejen) ohledu ukazuje hlubokou pravdu podobenství o nemilosrdném služebníku… pokud nevnímám evangelium (mé odpuštění hříchů) jako něco nesmírně hodnotného ..v ceně miliard… obtížně unesu, když mi někdo jiný bude dlužit 100 tisíc… a dostanu se do vězení.

    Odpověď
 2. Já myslím, že si odchodem těch sborů všichni oddechneme. Ale samozřejmě se za ně modleme dál, já už to dělám. Třeba právě po odchodu poznají, jak jsou dětinští a malicherní. Kéž by. A že nestačí argumentovat Biblí, ale je nutno ji číst pod vedením Ducha svatého, ne mechanicky (2 K 3 ,6) – to je jako skákat jen po jedné noze, když nám Bůh dal dvě: daleko se nedostaneme a snadno můžeme upadnout (a strhnout svým pádem k pádu i jiné). Nehledě na nepřesné překlady: Pavel ženám nezakazoval mluvit a učit – vždyť počítal s jejich prorokováním, a co je to jiného než spontánní a přímo vnuknuté kázání, mluvení a vyučování z Ducha svatého, a to vyučování určené celému sboru, tedy i dospělým mužům!? – nýbrž žvanit (v originále je sloveso lalein) a pravděpodobně povýšeně a beztaktně poučovat své vlastní muže před ostatními (jako Míkal Davida). Takže ani vážná a poctivá služba kazatelek není nic protibiblického – jediná podmínka služby je osobní povolání Bohem a vlastní posvěcený život osobní a rodinný (pokud dotyčný rodinu má), nikoli pohlaví. Kázání sester může církev jen obohatit o jejich specifický přístup – láska, intuitivní prozření jako často nutný doplněk pouhé mužské logiky, mateřský přístup a odpovědnost aj. To právě ďábel chce vyloučením duchovní služby sester (či jejím omezením jen na besídku, chvály apod.) připravit církev o důležitou složku jejího potenciálu a vyloučením Bohem povolaných sester i o značný počet tolik potřebných kazatelů. A těch pět odcházejících sborů mu naletělo… Kéž je Pán osvítí, jsou to také naši sourozenci, modleme se za ně. – Pokud jde o homosexualitu, tedy křesťané, proti nimž odcházející sbory tak brojí, ji rozhodně neschvalují jako něco normálního a žádoucího. Pouze rozlišují mezi záměrnou a dobrovolnou homosexualitou, která je skutečně hříchem (ať už je její motivací a cílem starozákonní nenávist k příchozím, součást pohanských kultů, puberťácké sebepředvádění a vytáčení normálních lidí, rozmařilost – kdy lidé už nevědí roupama co by, a nestačí jim normální láska mezi mužem a ženou – takovou situaci, která byla charakteristickým znakem starořecké „kultury“, připomíná i Pavel v listě Římanům 1,26-27 – nebo dokonce ďábelský záměr rozšířit homosexualitu ve světě, potírat normální rodiny, kazit výchovu a bránit plození dětí, aby lidstvo vymřelo) a mezi nešťastnou situací člověka, který touží po lásce, ale jeho tělesná konstrukce je v rozporu se směřováním jeho psychiky a jeho pohlavní touhy, takže obojí jde proti sobě – jde možná o jistý druh schizofrenie a v Bibli se o tom nepíše, protože to snad je postižení vzniklé až v čase konce, podobně jako AIDS. Jakub 4,17 píše: Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích. Ale má hřích takto postižený člověk? I když třeba teoreticky ví, že by neměl obcovat s osobou stejného pohlaví, ale nedokáže si pomoci – neumí spojit poslušnost Božímu řádu s potřebou nebýt sám, kterou uznal i sám Bůh (Gn 2,18). V takové situaci je opravdu na pováženou považovat jednání takto postiženého člověka jednoznačně za hřích. Je třeba s ním být v kontaktu, modlit se za něj a hledat s Boží pomocí řešení, ale rozhodně není správné jej prostě odsoudit jako hříšníka. –

  Odpověď
  • „… Ale má hřích takto postižený člověk? I když třeba teoreticky ví, že by neměl obcovat s osobou stejného pohlaví, ale nedokáže si pomoci – neumí spojit poslušnost Božímu řádu s potřebou nebýt sám, kterou uznal i sám Bůh (Gn 2,18). …“

   Namísto homosexuála si představte heterosexuála, kterému se nedaří vstoupit do manželství (z různých příčin), a tak to řeší mimomanželským sexuálním vztahem – a pak si zkuste znovu odpovědět. Smilstvo je smilstvo a někdy není jiné řešení než sebeovládání.

   Odpověď
 3. jednak bych hledal, jak resi spory uvnitr cirkve ucednici v Bibli… obecne principy…
  druhak nemame soudit ale beztak soudime, stejne jako nemam hresit ale beztak hresime… dokonali sami o sobe nebudem, to by tu byl Jezis jaksi zbytecne…
  Jak je mozny ze Pavel (Římanům 7 kap.) bojuje s se sebou jako kazdy z nas?! A k tomu smilstvu, i kdyby nekdo nespal se zenou a ovladal se je smilnik. Podle Jezise uz staci zadostive pohledet na zenu blizniho a ve svem srdci jsme jiz zcizolozili… a i je v Bibli ze srdce je puvodce zlych vasni, vrazd atd …
  Matouše 5,27–28 (ČSP): Slyšeli jste, že bylo řečeno [předkům]: , Nezcizoložíš.‘ Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu tak, že po ní zatouží, již s ní zcizoložil ve svém srdci.

  kdyz jsem si priznal že jsem tedy smilnik, rikal jsem si jak mohu vubec mit tedy sanci?! a znova mi doslo ze Jezis to, mozna jak to chapu ja, rekl pravdive ale ne aby nas zavrhl ale aby nam ukazal ze i kdyby jsme se snazili tak nakonec z nas budou jen pokrytci a farizeove… takze to rekl aby jsme ho zase potrebovali i kdyz bysme fyzicky byli bez chyby…

  znamena to ale ze mi ma svoboda v Kristu, ma byt plastem pro nepravost?! Nikoli!

  List Galatským 5,12–15 (ČSP): Ti, kdo vás znepokojují obřízkou, ať se třeba i vyklestí.
  Byli jste přece povoláni do svobody, bratři. Jen aby se vám ta svoboda nestala záminkou pro tělo. Vy však skrze lásku služte jedni druhým. Neboť celý Zákon je naplněn v jednom slovu: , Budeš milovat svého bližního jako sebe samého.‘ Jestliže se však navzájem koušete a požíráte, dávejte si pozor, abyste nebyli jeden druhým pohlceni.

  Matouše 15,17–20 (ČSP): Nerozumíte, že všechno, co vchází do úst, jde do břicha a vypouští se do záchodu? Co však z úst vychází, vystupuje ze srdce, a to znečišťuje člověka. Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilstva, krádeže, lživá svědectví, urážky. To jsou věci, které člověka znečišťují; ale jíst neomytýma rukama člověka neznečišťuje.“

  http://www.bible.com

  Odpověď
  • A jeste, jako miru svych slov musim uvest i tyto texty z Bible. Protože pismo slouzi prece k naprave a uceni…

   List Efeským 5,21–33 (ČSP): Podřizujte se jeden druhému v bázni před Kristem: Ženy, podřizujte se svým mužům jako Pánu, neboť muž je hlavou ženy, jako je Kristus hlavou církve; on je zachráncem těla. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak i ženy ve všem svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ni vydal, aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu, aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny ani vrásky ani čehokoliv takového, ale byla svatá a bezúhonná. Takto jsou povinni i muži milovat své ženy jako svá těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Neboť nikdo nemá své tělo v nenávisti, ale živí je a pečuje o ně, jako i Kristus o církev. Vždyť jsme údy jeho těla, z jeho masa a z jeho kostí. ,Proto opustí člověk otce i matku a přilne ke své ženě, a budou ti dva jedno tělo.‘ Toto tajemství je veliké; vztahuji je však na Krista a na církev. Ale také jeden každý z vás ať miluje svou ženu jako sám sebe a žena ať se bojí svého muže.

   První Korintským 11,2–16 (ČSP): Chválím vás, bratři, že ve všem na mne pamatujete a držíte se mých pokynů, jak jsem vám je předal. Chci, abyste věděli, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy její muž a hlavou Krista Bůh. Každý muž, který se modlí nebo prorokuje a má zahalenou hlavu, hanobí svou hlavu. Každá žena, která se modlí nebo prorokuje s nezahalenou hlavou, hanobí svou hlavu, neboť je to jedno a totéž, jako kdyby se oholila. Neboť jestliže si žena nezahaluje hlavu, ať se už také ostříhá. A jestliže je pro ženu potupou dát se ostříhat nebo oholit, ať se zahaluje. Muž si nemusí zahalovat hlavu, neboť je Božím obrazem a jeho slávou, žena pak je slávou mužovou. Muž totiž není z ženy, nýbrž žena z muže. Vždyť nebyl stvořen muž kvůli ženě, ale žena kvůli muži. Proto musí mít žena na hlavě znamení moci kvůli andělům. Avšak v Pánu není ani žena bez muže ani muž bez ženy. Neboť jako je žena z muže, tak také muž skrze ženu, a to všechno je z Boha. Sami posuďte: je vhodné, aby se žena modlila k Bohu nezahalená? Neučí vás sama příroda, že nosí-li muž dlouhé vlasy, je mu to pro ostudu, ale nosí-li dlouhé vlasy žena, je jí to k slávě? Neboť dlouhé vlasy jsou jí dány místo pokrývky. Kdyby však měl někdo sklon se přít — takový zvyk nemáme ani my, ani Boží sbory.

   První list Timoteovi 1,3–11 (ČSP): Když jsem cestoval do Makedonie, vybídl jsem tě, abys zůstal v Efesu a nařídil jistým lidem, aby neučili odchylným naukám a nezabývali se bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše k hloubání než k Boží správě, která spočívá na víře. Cílem tohoto nařízení je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Od toho se někteří odchýlili a obrátili se k prázdnému mluvení. Chtějí být učiteli Zákona, a nechápou ani to, co říkají, ani to, o čem se tak jistě vyslovují.
   Víme, že Zákon je dobrý, když ho někdo užívá náležitě a je si vědom toho, že Zákon není dán pro spravedlivého, nýbrž pro lidi nespravedlivé a nepoddajné, bezbožné a hříšné, pro lidi nesvaté a světské, pro otcovrahy a matkovrahy, pro vrahy vůbec, smilníky, lidi praktikující homosexualitu, únosce, lháře, křivopřísežníky, a co ještě jiného se příčí zdravému učení podle evangelia slávy blahoslaveného Boha, které mi bylo svěřeno.

   První Korintským 6,1–11 (ČSP): Proč se někdo z vás odvažuje, když má nějakou věc proti druhému, soudit se před nevěřícími místo před svatými? Nevíte, že svatí budou soudit svět? A soudíte-li svět, nejste hodni soudit maličkosti? Nevíte, že budeme soudit anděly? Oč spíše záležitosti tohoto života! Když tedy máte soudní spory o věci tohoto života, ustanovujete za soudce ty, kteří ve sboru nemají vážnost? To říkám k vaší hanbě. To není mezi vámi žádný moudrý člověk, který by mohl rozsoudit své bratry? Bratr s bratrem se soudí, a to před nevěřícími? Už vůbec to je vaše porážka, že se mezi sebou soudíte. Proč raději nesnášíte křivdu? Proč raději netrpíte škodu? Vy naopak křivdíte a okrádáte, a to bratry! Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu, zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království. Takoví jste někteří byli. Ale dali jste se omýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu našeho Pána Ježíše Krista a v Duchu našeho Boha.

   List Galatským 3,23–29 (ČSP): Dokud nepřišla víra, byli jsme hlídáni pod Zákonem, uzavíráni pro víru, která měla být zjevena, takže se Zákon stal naším vychovatelem ke Kristu, abychom byli ospravedlněni z víry. Když však přišla víra, nejsme již podřízeni vychovateli.
   Neboť všichni jste synové Boží skrze víru v Kristu Ježíši. Vždyť vy všichni, kteří jste byli v Krista pokřtěni, Krista jste oblékli. Již není Žid ani Řek, již není otrok ani svobodný, již není muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. A jestliže jste Kristovi, jste símě Abrahamovo, dědicové podle zaslíbení.

   Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář