Křesťan dnes

O poctivé a pokrytecké rigiditě

Také dnes jsou v církvi lidé, kteří vlastní hřích zakrývají rigiditou, kázal papež František včera při ranní eucharistii v kapli Domu sv. Marty. Petrův nástupce komentoval první čtení ze Skutků apoštolů (9,1-20) a zaměřil se na postavu sv. Pavla, který se z krutého pronásledovatele stává mírným a trpělivým hlasatelem evangelia.

„Poprvé se Pavlovo jméno objevuje při ukamenování Štěpána“, poznamenal papež František. Byl to přísný mladý muž, idealista, přesvědčený o tvrdosti Zákona. Ve své pevnosti však byl poctivý, dodal papež. Ježíš naopak musel odsoudit představitele takové rigidity, která není poctivá.

“Jsou to rigidní lidé vedoucí dvojí život. Dávají na odiv svou krásu a bezúhonnost, ale když je nikdo nevidí, dopouštějí se špatností. Onen mladý muž však byl čestný a pevně věřil. Když o tom mluvím, myslím na mnohé mladé lidi, kteří dnes v církvi podlehli pokušení rigidnosti. Někteří z nich jsou poctiví a dobří – musíme se modlit, aby jim Pán pomohl v růstu na cestě mírnosti.“

Jiní však zakrývají rigiditou své slabosti, hříchy a chorobnou osobnost, aby se prosadili vůči druhým, pokračoval papež. Šavel, který v takovéto přísnosti vyrostl, nemůže vystát to, co považuje za herezi, a dává se do pronásledování křesťanů. Jak papež hořce podotknul, alespoň při tom nechával naživu na děti, kdežto dnes se ani to nedělá…Šavel se tedy vydává do Damašku, aby zajal křesťany a odvedl je jako vězně do Jeruzaléma.

Cestou však dochází k setkání s jiným mužem, který promlouvá mírným hlasem: „Šavle, Šavle, proč mě pronásleduješ?“. Z tvrdého mladíka a rigidního muže se rázem stalo dítě, které se Pánem dává odvést tam, kam jej volá. V tom spočívá síla Pánovy mírnosti. Ze Šavla se stává Pavel, který pak hlásá Pána až do konce života a podstupuje pro něj utrpení.

 

“A tak tento muž káže ze své vlastní zkušenosti druhým a přejíždí z místa na místo, je vystaven pronásledování a mnoha dalším problémům, včetně samotné církve, kde trpí hádkami mezi křesťany. Muž, který v horlivosti Zákona pronásledoval Pána, řekne křesťanům: Tím, čím jste se vzdálili Pánu a zhřešili jste – myslí, tělem a všemi údy, se nyní dejte do služeb dokonalosti a vzdávejte Bohu slávu.“

Mezi soběstačností, rigiditou a mírností probíhá dialog, upozornil dále papež. Je to dialog mezi poctivým mužem a Ježíšem, který k němu jemně promlouvá. Tak začíná příběh mladíka, kterého jsme poznali během Štěpánova kamenování. Pavlův život je podle některých názorů fiaskem, stejně jako Ježíšův.

“To je křesťanova cesta – jít dál v Ježíšových stopách, které jsou stopami kázání, utrpení, kříže a vzkříšení. Prosme dnes Šavla zejména za rigidní členy církve – za rigidní poctivce, jako byl on, kteří jsou pomýleně horliví, i za rigidní pokrytce, kteří vedou dvojí život a o kterých Ježíš říká: „Dělejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte“. Prosme za všechny, kdo jsou rigidní.“
Zdroj: Vatikánský rozhlas
Foto: Wikimedia

 

 

Exit mobile version