Křesťan dnes

Seznamte se s Božími komunisty

Spojené státy jsou hluboce náboženskou zemí. Komunistická strana USA (CPUSA) si velmi brzy uvědomila, že mají-li být Spojené státy vůbec někdy dovedeny k socialismu, je nutno přetvořit náboženství k tomu úkolu. CPUSA má „Náboženskou komisi“, v níž socialističtí pastoři, náboženští akademici i laikové šíří marxistické ideje ve svých kostelích, synagogách, chrámech a mešitách.

A protože jsou Spojené státy v prvé řadě zemí křesťanskou, začali komunisté už před bolševickou revolucí v roce 1917 pronikat do sborů, seminářů a teologických vysokých škol.

Při svědectví v Kongresu v červenci 1953 popsal bývalý předseda CPUSA Ben Gitlow, jak pastor Harry Ward, který se později stal tajným členem strany, vytvořil v Americe první komunistickou nastrčenou organizaci: „‚Metodistickou federaci pro sociální akci‘ … zorganizovala nejprve skupina socialistů, marxistických duchovních Metodistické církve v čele s dr. Harrym F. Wardem. … Jejím cílem bylo proměnit metodistickou církev a křesťanství v nástroj vybudování socialismu. Byla ustavena v roce 1907, dvanáct let předtím, než došlo v roce 1919 ve Spojených státech k zorganizování Komunistické strany.“

O pár dní později další bývalý a odpadlý vysoce postavený komunista vylíčil dr. Warda jako člověka s komunistickou legitimací a mocného „vlivového agenta“, který měl prosazovat komunismus: „‚Metodistická federace pro sociální akci‘ v čele s reverendem Harrym F. Wardem, jehož jsem již identifikoval jako člena strany, byla pro Komunistickou stranu při její kampani za zorganizování jednotné fronty neocenitelná. Neocenitelná proto, že jejím prostřednictvím mohla strana navázat styky s tisícovkami kazatelů po celé zemi.“

V další části svého svědectví tento přeběhlík Manning Johnson také odhalil, jak byl sovětštkými vládci CPUSA přesunut důraz ze zničení náboženství na jeho kooptování: „Jakmile Kreml nařídil taktiku pronikání do náboženských organizací, stal se skutečný mechanismus realizace ‚nové linie‘ otázkou návaznosti na obecné zkušenosti s živým církevním hnutím v Rusku, kde komunisté přišli na to, že by se zkáza náboženství dala velice urychlit tím, že komunističtí agenti proniknou do církve a budou provádět své záškodnické operace přímo v ní. Komunistické vedení ve Spojených státech si uvědomilo, že infiltrační taktiku v této zemi bude nutno přizpůsobit americkým podmínkám a náboženskému ‚nátěru‘, který je pro tuto zemi specifický. V raných stadiích se usoudilo, že vzhledem k nedostatku sil bude nutno soustředit komunistické agenty v seminářích a teologických školách. Rudí vůdcové dospěli k praktickému závěru, že tyto instituce umožní malé komunistické menšině ovlivnit ideologii budoucích duchovních takovým způsobem, který nejsnáze poslouží komunistickým cílům.“

Podle Johnsona se CPUSA pustila do práce a začala pronikat do všech úrovní amerického křesťanstva: „Počátkem třicátých let poučili komunisté své členy o tom, že se mají opět zapojit do náboženských seskupení, která vytvořili jejich předkové, a působit v buňkách, jejichž účelem bude ovládnout církve, aby sloužily komunistickým cílům. Tato metoda nezůstala pouhým návrhem, nýbrž prováděla se s velkým úspěchem v rozsáhlých složkách amerického církevního života. Infiltrace komunistů začala probodávat církev dvojím směrem: ovládli jak duchovenstvo, tak laiky. Tímto způsobem se jim ve Spojených státech podařilo narušit a oslabit celou vrstvu náboženského života.“

Napříč celými Spojenými státy se členové CPUSA vrátili do církví svého dětství. Mnozí časem dosáhli vlivného postavení. V době vietnamské války se tato činnost stala v mnohém ohledu intenzívnější.

Zde je několik příkladů:

V Utahu byl vlivným členem církve Mormonů Wayne Holley. V Komunistické straně USA založil Klub Joa Hilla (Joe Hill byl legendární odborář, písničkář a karikaturista popravený po kontroverzním obvinění z vraždy – pozn. překl.). Podle periodika CPUSA People’s World pracoval W. Holley pro „veškeré ekonomické a sociální záležitosti, zahrnující všeobecnou zdravotní péči, bydlení, spravedlnost vůči pracujícím, otázky týkající se žen a všechna ‚mírová hnutí‘. Bojoval proti jaderným pokusům na Nevadské testovací střelnici, válce ve Vietnamu a programu mezikontinentální balistické střely MX“.

V Chicagu se Bill Hogan, člen CPUSA a katolický kněz, zapojil do národních kampaní za ukončení války ve Vietnamu. Byl členem chicagské protiválečné skupiny „Duchovních a laiků, kterým to není jedno“ (Chicago Clergy and Laity Concerned) a podle nekrologu „byl jedním ze žalobců ve dvou soudních přích v letech 1974 a 1975, jež měly zastavit údajné obtěžování politických aktivistů ze strany chicagského policejního oddělení“.

V New Yorku byl člen CPUSA reverend Richard Morford výkonným ředitelem Národní rady americko-sovětského přátelství a vůdcem Nového mobilizačního výboru pro ukončení války ve Vietnamu (New Mobilization Committee to End the War in Vietnam).

V době vietnamské války se americké komunistické hnutí rozštěpilo na frakce maoistů, trockistů a „demokratických socialistů“. Počet členů tradiční CPUSA dramaticky poklesl. Ultralevicová infiltrace seminářů a teologických škol však vzrostla, když se tisíce mladých lidí vyhýbajících se vojenské činnosti rozhodly raději podporovat na teologických školách socialismus než bojovat proti komunistům ve Vietnamu. Většina nynějších levicových profesorů teologie a náboženských vůdců vzešla spíše z hnutí maoistů a „demokratických socialistů“ šedesátých let než ze CPUSA jako takové.

CPUSA však nadále dosahovala pozoruhodného pokroku v církvích černošské populace. Od šedesátých let, kdy začala hlouběji pronikat do Demokratické strany, kladla větší důraz na získávání černošských pastorů. Bylo jich možno využít k podpoře socialistické politiky v Demokratické straně a k tomu, aby jejich sbory trvale a loajálně hlasovaly pro levici.

V dubnu 2005 CPUSA na konferenci v iowském městě Des Moines svou Náboženskou komisi zreorganizovala. Pro přiblížení ovzduší této události ocitovaly stranické noviny People’s World několik účastníků:

„‚Boží slovo a komunismus jdou spolu ruku v ruce,‘ řekla Diana Sowryová, řidička školního autobusu z ohijského okresu Ashtabula … Sowryová je odborářskou aktivistkou a aktivní je i ve své církvi, kde zpívá na kůru. Cítí, že komunisté i jiní, kteří usilují o porážku krajní pravice a podporují mír a sociální i ekonomickou spravedlnost, ‚konají dílo Slova‘.

Reverend Scott Marks z connecticutského New Havenu řekl: ‚Lidé v kostelních lavicích‘ nemohou prostě lpět na tom, co v nich ‚vyvolává dobrý pocit‘, nýbrž musejí ‚být ochotni vyjít na hradby skutečných problémů‘ … [Marks] je letniční kazatel, který vede Connecticutské středisko pro novou ekonomii. To je pro něj konáním ‚Ježíšova skutečného díla‘. ‚Nejde o nějaký koláč po smrti v nebi,‘ (‚pie in the sky when we die‘, odkazuje se na píseň The Preacher and the Slave parodující křesťanský hymnus In the Sweet By-and-By – pozn. red.) řekl Marks listu People´s World. ‚Jde o to, jak změníme situaci tady a teď.‘…

Při zasedání, kde se projednávala práce v místních sborech, zdůraznil penzionovaný pastor rev. Gil Dawes, který dříve sloužil jako dobrovolník ve zdejším metodistickém Trojičním sboru, že pokroková náboženská aktivita řadových členů má hluboké historické kořeny a nyní je třeba ji zreorganizovat. ‚Právě tam máme před sebou tu pravou práci,‘ řekl. …

‚Mají-li trpící lidé šanci spolupracovat s jinými lidmi, stanou se z nich vůdcové,‘ řekl Dawes. Tento způsob biblického vyučování podle něj pomohl jednomu fundamentalistickému sboru změnit se v jeden z nejpokrokovějších.

Na zasedání, kde se mluvilo o Marxovi a o náboženství, zpochybnil Paul Nelson, luteránský kazatel, jenž učí na komunitní vysoké škole v Iowě, představu, že se Marx stavěl proti veškerému náboženství. Ne, Marx kritizoval pouze ‚iluzorní‘ podobu náboženství, která sloužila jako ‚ideologická zástěrka pro uplatňování hospodářské a politické moci šlechty‘.“ (Marxovy skutečné názory na náboženství sr. např. v Erik von Kuehnelt-Leddihn: Levicové smýšlení – pozn. red.)

Dnešní vliv

I dnes se CPUSA v církvi velice činí. Zde je několik příkladů:

Edward Carson je předsedou Bostonské komunistické strany a býval též vydavatelem blogu „Tehdy a nyní“ v časopise „The Christian Century“.

Michael Adam Reale sloužil v letech 2004-2005 v Náboženské komisi CPUSA. Stranickému listu People’s Weekly World (název byl později změněn na People’s World) v roce 2004 řekl: „Cítil jsem se osobně veden k tomu, abych do Komunistické strany přivedl tři přátele, kteří jsou ve svých věroučných směrech aktivní: kvakera, pastora Sjednocené Kristovy církve a Jehovova svědka. Všichni tři o stranu projevili zájem. Všichni se potřebujeme utkat s mýtem, že komunismus je proti náboženství. Komunismus není proti náboženství – je proti okázalosti. …

Do Komunistické strany jsem vstoupil na základě své hluboké kvakerské víry. Přesvědčil jsem se (kvakerský výraz) o ‚správnosti‘ marxismu.“

Pierre Williams byl v roce 2010 tajemníkem Náboženské komise CPUSa. Na Virginia Union University ve virginském Richmondu získal hodnost magistra teologie. Absolvoval též kaplanskou stáž v Nemocnici Johnse Hopkinse v marylandském Baltimoru a v tomtéž městě sloužil jako kaplan v Přístavní nemocnici. Je ordinovaným kazatelem v Africkém metodistickém episkopálním sboru Sijón a členem Floridské mezidenominační komise pro děti a mládež.

Henry Millstein je praktikující katolík činný v několika organizacích pro sociální spravedlnost založených na víře. Slouží v Národním výboru a Náboženské komisi CPUSA. Na Kalifornské univerzitě v Berkeley a v Aspirantském bohosloveckém svazu (Graduate Theological Union) získal doktorát filozofie v oboru židovských studií se zaměřením na židovsko-křesťanské vztahy a vyučuje humanitním vědám a dějinám náboženství na Stanfordově univerzitě, na Kalifornské univerzitě v Berkeley, na Kalifornské univerzitě v Davisu a v Aspirantském bohosloveckém svazu. Nyní je programovým manažerem v Islámské skupině (Islamic Network Group – ING) v San José. Jeho profilna Linkedinu uvádí: „Jeho zázemí zahrnuje jak akademickou, tak praktickou obeznámenost s pestrou škálou kultur a náboženství, do níž patří křesťanství, judaismus, islám, buddhismus i tradice původních obyvatel Ameriky. Ve svém současném postavení v ING spojuje své zkušenosti s cestováním přes hranice věrouk a kultur s vášní pro mír, nenásilí a sociální spravedlnost.“

Rev. James Caldwell je jedním ze dvou černošských pastorů v houstonské pobočce Komunistické strany. Absolvoval Střední školu Phyllis Wheatleyové a fakultu veřejných záležitostí na Texaské jižní univerzitě. Navštěvoval též Dallaský teologický seminář a více než třicet let byl ordinovaným kazatelem.

Rev. Tim Yeager byl v roce 2010 předsedou Náboženské komise CPUSA. Sloužil též ve Stálé komisi pro záležitosti anglikánů a mezinárodního spravedlivého míru (the Standing Commission on Anglican and International Peace with Justice Concerns) a v Podpůrném středisku Episkopální církve (the Advocacy Center of the Episcopal Church). V Iowě se mu dostalo křesťanského vychování. Poté odešel na Iowskou univerzitu studovat ruštinu a dějepis. Tehdy zuřila válka ve Vietnamu a Yeager se zapojil do protiválečného hnutí. „To mi otevřelo oči pro spoustu záležitostí. Opustil jsem křesťanství a stal se unitářem. Časem jsem se stal vůdcem levého křídla studentských aktivit… Četl jsem Karla Marxe a Ludvíka Feuerbacha a dospěl jsem k rozhodnutí, že se musím zříci veškerého náboženství a stát se marxistou,“ řekl Yeager roku 2015 v rozhovoru v britiském lokálním časopise Westcombe News.

Yeager se také stal hlavním organizátorem Komunistické strany v Iowě, avšak komunistický pastor Gil Dawes jej přivedl zpátky do církve. „Nikdy jsem neztratil spojení se svým domácím sborem v Iowě. Byla to součást mé rodiny. A pak jsem poznal úžasného muže jménem Gil Dawes. Byl to metodistický kazatel a stoupenec teologie osvobození (teologické hnutí v rámci křesťanských církví, které reaguje na poměry tzv. třetího světa a snaží se je vyřešit skrze křesťanské náboženství, často i revolučně. Hnutí vzniklo v 60. letech 20. století v Latinské Americe – pozn. překl.). Ukázal mi to, co jsem do té doby nechápal: totiž to, že křesťanství a socialismus mají mnoho společného. Vstoupil jsem tedy do jeho sboru … Musím se ale přiznat, že jsem se prozatím ještě nestal v srdci znovu křesťanem,“ řekl Yeager v tomtéž rozhovoru.

V roce 201 byl Yeager ordinován na kněze v Episkopální církvi a roku 2012 převzal odpovědnost za službu v malém sboru ve středu města – v chicagské Západní čtvrti. Nyní slouží v jednom sboru v Londýně a je členem britské Komunistické strany.

Komunisté touží být „bohy na zemi“. Hlavním soupeřem v boji o mysl lidí je jim zjevené náboženství. Pokusy brutálně potlačit křesťanství, judaismus a islám, k nimž docházelo v prvních dobách Sovětského svazu, se ukázaly kontraproduktivní. Infiltrace a překrucování náboženství je mnohem účinnější. Komunisté začali tuto taktiku uplatňovat po celém světě a ve Spojených státech má velice neblahý vliv.

Mnohé z toho, co se dnes káže v amerických církvích, je pod vlivem, ne-li přímo pod nadvládou komunistické ideologie, která se staví do pozice náboženství.

 

Převzato z theepochtimes.com. Autor je novozélandský spisovatel, tvůrce filmů a veřejný mluvčí. Již vice než třicet let se věnuje zkoumání radikální levice, marxistických a teroristických hnutí a jejich skrytého vlivu na hlavní proud politiky. Komentář publikován 22. ledna 2019. Pro KONZERVATIVNÍ LISTY přeložila PhDr. Ivana Kultová. Foto: Wikimedia Commons – CPUSA 

 

Exit mobile version