Křesťan dnes

Tim Keller o úpadku a obnově americké církve (část 2)

Tento zdánlivý vrchol však téměř okamžitě vystřídal bezprecedentní úpadek církve, který začal nejprve v hlavní linii. Z nejvyššího počtu 3,4 milionu členů v polovině šedesátých let klesl počet členů episkopální církve do začátku devadesátých let na 2,4 milionu. V roce 2019 zaznamenala 1,6 milionu členů. Presbyteriánská církev hlavní linie měla v roce 1965 4,25 milionu členů, ale v roce 2000 jich bylo už jen 2,5 milionu a v roce 2020 1,25 milionu.

Podobný strmý pokles vykazují i další velké denominace. V polovině 70. let 20. století bylo jasné, že se děje něco, co se nikdy předtím nestalo: „Poprvé v dějinách [národa] přestala většina hlavních církevních skupin růst a začala se zmenšovat… Většina těchto denominací rostla nepřetržitě od koloniálních dob… Nyní se začaly zmenšovat, čímž se obrátil trend trvající dvě století.“

SOUVISEJÍCÍTim Keller o úpadku a obnově americké církve (část 1)

Tato slova napsal Dean Kelley ve své převratné knize z roku 1972 Proč konzervativní církve rostou. Kelley byl právník, který pracoval pro Národní radu církví – radu hlavního proudu protestantismu. Nebyl konzervativec: lobboval proti modlitbám ve veřejných školách a působil v představenstvu Americké unie občanských svobod. Kelleyho kritika liberální protestantské církve však byla velmi tvrdá. V prvních letech úpadku slyšel Kelley stížnosti křesťanů z hlavního proudu protestantismu, že „lidé už prostě nejsou tak věřící“, ale jeho reakce byla: 

Ne všechny náboženské organizace se zmenšují. Zatímco většina hlavních protestantských denominací se snaží přežít to, co, jak doufají, bude jen dočasnou nepřízní osudu, jiné překypují vitalitou, například Jižní baptisté, letniční Assamblies of God, Church of God, evangelikálové, mormoni, …“. Svědkové Jehovovi, adventisté sedmého dne, černošští muslimové a mnoho menších skupin.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Úpadek hlavního proudu protestantismu pokračuje dodnes. Vzpomínám si, jak jsem před několika lety hovořil s jedním episkopálním knězem v New Yorku. Chodil do semináře v padesátých letech, kdy byl podle jeho slov hlavní směr liberálního protestantismu na vzestupu. Profesoři mu říkali, aby se na tvrzení a příběhy v Bibli díval velmi skepticky. Učili ho vykládat je jako legendy a hledat místa, kde se Bible shoduje s nejlepšími poznatky moderní psychologie a myšlení – a o těchto věcech kázat. Bible nikdy nesměla kritizovat moderní myšlení nebo populární názory, ale pouze je zrcadlit. Učili ho, že tradičnější křesťané – hlavně katolíci, evangelikálové a fundamentalisté – jsou beznadějně pozadu za dobou a brzy vymřou.

To byla 50. léta 20. století. Ale v prvním desetiletí 21. století se mnohé protestantské církve v New Yorku mohly udržet v provozu jen díky tomu, že pronajímaly prostory mnoha novým sborům z celého světa, které věřily v tradiční, biblické křesťanství. Tyto církve rostly, zatímco tyto denominace se zmenšovaly. „Upřímně řečeno, připadá mi to jako Boží soud nad námi,“ řekl kněz.

Kritika protestantských církví hlavní linie 

Kelleyho sociologická kritika

V čem byl tedy problém? Přitažlivost náboženství, napsal Kelley, spočívala v tom, že poskytovalo „nejrozsáhlejší škálu naplnění touhy po smyslu života“. Nejedná se o malé charitativní skutky dobra, jako je pomoc druhým v sousedství nebo dobrovolnictví pro dobrou věc. Ty skutečné a hluboké touhy po smyslu spíše lidem umožňují čelit utrpení a smrti s důvěrou a nadějí, usilovat o co možná trvalé společné dobro a přinášet pro ně také oběti, a to vše protože víte, že jste součástí „kosmického záměru“. Tu „nejrozsáhlejší škálu možností po smyslu života, která se zdá být vhodná k dosažení takových cílů nabízí pouze náboženství“.

Kelley tvrdil, že konzervativní církve se nadále zaměřují především na duchovní potřeby a na člověka převyšující kosmický smysl života – na skutečnost Boha, pravdu o Ježíšově vzkříšení, moc Ducha svatého pro vnitřní změnu, účinnost Ježíšovy smrti pro odpuštění hříchů, konečný příchod Božího království.

Liberální protestantské církve se naproti tomu silně přizpůsobily modernímu sekulárnímu myšlení. Odmítaly představu zázraků, znovuzrození z Ducha, Ježíšova tělesného vzkříšení, důvěryhodnost Bible. Přijaly, Kelleyho slovy, „relativismus, vlažnost a individualismus“, které všechny označil za „důkazy sociální slabosti“ – znaky slábnoucího společenství, které se nedokáže mocně spojit kolem života sdílené víry, smyslu, odpuštění, lásky a duchovního růstu v Bohu.

Protestantské církve hlavního proudu přijaly terapeutický pohled na sebe sama a upustily od tradičních křesťanských etických pravidel týkajících se sexuality a peněz. Kelley na to reagoval tím, co nazval „minimálními maximami“ pro silnou náboženskou organizaci:

Ti, kdo to se svou vírou myslí vážně: 1. Nezaměňují ji s jinými přesvědčeními/vírami/praktikami, nemíchají ji nevybíravě dohromady ani nepředstírají, že jsou si podobné, stejně hodnotné nebo vzájemně slučitelné, pokud nejsou. 2. Na ty, kdo jsou do organizace přijati, klaďte vysoké nároky… a nezařazujte do ní ani nedovolte, aby v ní pokračovali ti, kdo jí nejsou plně oddáni. 3. Nesouhlaste s porušováním jejích norem, víry nebo chování ze strany jejích členů, nepodporujte je v tom ani jim to neumožňujte. 4. Nemlčte o tom, neomlouvejte se za to, ani nedovolte, aby se s tím zacházelo, jako by to nemělo význam nebo nemělo mít žádný vliv na jejich život.

Jaké tedy bylo nyní „poslání“ církví hlavní linie? Podle Kelleyho se tyto denominace začaly téměř zcela soustředit na politické záležitosti, místo aby vedly lidi k víře a budovaly je v jejich náboženském přesvědčení. Upustily také od prosté výzvy (kterou církev vydávala po staletí), aby křesťané byli solí a světlem ve světě (Mt 5,13-16): starali se o své bližní, pracovali pro spravedlivější společnost a pomáhali chudým.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Timothy Keller Zdroj: The Gospel Coalition Datum: 23. únor 2023 Foto: Redeemer – Tim Keller

Exit mobile version