Křesťan dnes

Za co se máme modlit?

Pokud jste jako já, čas od času potřebujete svůj modlitební život vymanit z rutiny. Máme sklon pronášet stejné fráze znovu a znovu. Uchylujeme se k otřepaným slovním spojením. Bezmyšlenkovitě opakujeme stejná slova. 

Ďábel nenávidí modlitbu. Naše tělesná přirozenost ji nenávidí. Živá, oddaná a horlivá modlitba se tedy nemůže sama urodit v hloubi našeho srdce. Vyžaduje kázeň.

Před lety jsem napsal knihu Let the Nations Be Glad (Ať se národy radují), v níž jsem uvedl, že modlitba je jako vojenská vysílačka, ne jako telefon v domácnosti. Bůh se podobá spíše generálu velitelské ústředny než komorníkovi, který má přinést další polštář do vaší postele. Jistě, Bůh je také Otcem, Milovníkem, Přítelem, Lékařem, Pastýřem, Pomocníkem, Králem, Zachráncem, Pánem, Rádcem. Ale v tomto padlém „ďábelském světě“ funguje modlitba nejlépe, když máme v boji víry frekvenci stále naladěnou na velitelskou ústřednu. 

Když jsem tuto knihu psal, dal jsem dohromady všechny věci, za které se modlila raná církev. Nejprve jsem si je vytiskl pro osobní potřebu a osvědčilo se to jako užitečný prostředek k úniku z rutiny. Říkal jsem si, že by vám to mohlo pomoct. Možná si tento seznam budete chtít vytisknout a na určitou dobu založit do Bible, aby vám pomohl v modlitbách. 

Když víte, že se modlíte patřičně, pomůže vám to modlit se s jistotou. Modlit se v souladu s Novým zákonem je zaručený a mocný způsob, jak se modlit.

Modlitba zůstává jednou z největších a nejpodivuhodnějších záhad ve vesmíru – vševědoucí, všemoudrý, zcela svrchovaný Bůh se rozhodl řídit běh tohoto světa odpovědí na naše modlitby. To je dechberoucí. Ale o tom jednotně svědčí Písmo. Bůh slyší a vyslýchá modlitby svého lidu. Neopomíjejte tento úžasný prostředek k ovlivňování národů, hnutí, organizací, církví i lidských srdcí, zejména toho vašeho. 

Jestliže se chcete modlit stejně, jako se modlila raná církev…

Modlete se, aby Bůh vyvýšil své jméno ve světě. 

„Vy se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno.“ (Matouš 6:9)

Modlete se, aby Bůh rozšířil své království v tomto světě. 

„Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.“ (Matouš 6:10)

Modlete se, aby se evangelium rychle šířilo a bylo slaveno. 

Nakonec, bratři, modlete se za nás, aby se Pánovo slovo rychle šířilo a bylo slaveno tak jako u vás. (2. Tesalonickým 3:1)

Modlete se za plnost Ducha svatého.

„Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kteří ho žádají.“ (Lukáš 11:13; srov. Efeským 3:19)

Modlete se, aby se Bůh zastal svého lidu.

„Nezastane se Bůh svých vyvolených, kteří k němu volají dnem i nocí?“ (Lukáš 18:7)

Modlete se, aby Bůh zachránil nevěřící.

Bratři, touhou mého srdce a prosbou k Bohu za ně je, aby byli zachráněni. (Římanům 10:1)

Modlete se, aby Bůh používal svůj meč. 

A vezměte… meč Ducha, jímž je Boží slovo. Každou modlitbou a prosbou se v každý čas modlete duchem. (Efeským 6:17–18).

Modlete se za horlivost při zvěstování.

V každý čas [se] modlete duchem… i za mne, aby mi bylo dáno slovo, když otevřu ústa, abych směle oznámil tajemství evangelia. (Efeským 6:18–19).

„A nyní, Pane, pohleď na jejich hrozby a dej svým otrokům se vší smělostí mluvit tvé slovo.“ (Skutky 4:29)

Modlete se za divy a znamení.

„A nyní, Pane, … dej svým otrokům se vší smělostí mluvit tvé slovo; vztahuj svou ruku k tomu, aby se dála uzdravení, znamení a divy skrze jméno tvého svatého služebníka Ježíše.“ (Skutky 4:29–30) 

Eliáš byl člověk stejně podrobený utrpení jako my; pomodlil se opravdově, aby nepršelo, a vskutku nezapršelo v zemi po tři roky a šest měsíců. A znovu se pomodlil, a nebe dalo déšť a země vydala svou úrodu. (Jakubův 5:17–18)

Modlete se za uzdravení nemocných spoluvěřících.

Je někdo mezi vámi nemocen? Ať zavolá starší sboru a ti ať se nad ním pomodlí a pomažou ho olejem v Pánově jménu. A modlitba víry zachrání nemocného a Pán ho pozdvihne. (Jakubův 5:14–15)

Modlete se za uzdravení nevěřících.

I stalo se, že Publiův otec ležel a byl sužován horečkou a úplavicí. Pavel k němu vešel, s modlitbou na něho vložil ruce a uzdravil ho. (Skutky 28:8)

Modlete se za vymítání démonů.

Řekl jim: „Tento rod nemůže vyjít jinak, než v modlitbě a půstu.“ (Marek 9:29)

Modlete se za zázračná vysvobození.

Petr byl tedy střežen ve vězení a církev se za něho vytrvale modlila k Bohu. … Když si to uvědomil [že byl vysvobozen], přišel k domu Marie, matky Jana zvaného Marek, kde byli mnozí shromážděni a modlili se. (Skutky 12:5, 12)

Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha a ostatní vězňové je poslouchali. Náhle nastalo veliké zemětřesení… (Skutky 16:25–26)

Modlete se za vzkříšení mrtvých.

Petr poslal všechny ven, klekl si a pomodlil se. Potom se obrátil k mrtvé a řekl: „Tabito, vstaň!“ Ona otevřela oči, a když uviděla Petra, posadila se. (Skutky 9:40)

Modlete se, aby Bůh zaopatřil své vojsko vším potřebným.

„Náš denní chléb dej nám dnes.“ (Matouš 6:11)

Modlete se za obezřetnou moudrost.

Nedostává-li se někomu z vás moudrosti, ať ji žádá od Boha, který dává všem štědře a nevyčítá, a bude mu dána. (Jakubův 1:5)

Modlete se, aby Bůh ustanovil starší.

V každém sboru jim ustanovili starší a v modlitbách s posty je svěřili Pánu, v něhož uvěřili. (Skutky 14:23)

Modlete se, aby Bůh poslal posily.

„Proste tedy Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň.“ (Matouš 9:38)

Když konali službu Pánu a postili se, řekl Duch Svatý: „Oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal.“ Potom, po postu a modlitbách, na ně vložili ruce a propustili je. (Skutky 13:2–3)

Modlete se za úspěch misionářů.

Prosím vás, bratři, skrze našeho Pána Ježíše Krista a skrze lásku Ducha: Zápaste spolu se mnou v modlitbách za mne k Bohu, abych byl vysvobozen od nevěřících v Judsku a aby tato moje služba pro Jeruzalém byla svatým příjemná. (Římanům 15:30–31)

Modlete se za jednotu a soulad v bojových liniích.

„Neprosím jenom za ně, ale i za ty, kteří budou skrze jejich slovo věřit ve mne; aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni v nás byli jedno, aby svět věřil, že jsi mne poslal ty.“ (Jan 17:20–21)

Modlete se za povzbudivou sounáležitost. 

Ve dne v noci převelice prosíme, abychom vás mohli spatřit a doplnit nedostatky vaší víry. (1. Tesalonickým 3:10)

Modlete se za schopnost rozlišovat.

A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala v důkladnějším poznání a ve vší vnímavosti; abyste uměli rozpoznat to, na čem záleží, a byli čistí a bezúhonní pro den Kristův… (Filipským 1:9–10)

Modlete se za poznání Boží vůle.

Proto i my, od toho dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme se za vás modlit a vyprošovat, abyste byli naplněni poznáním jeho vůle ve veškeré moudrosti a duchovním pochopení… (Koloským 1:9)

Modlete se, abyste Boha lépe znali.

[Nepřestáváme se za vás modlit, abyste] rostli v poznání Boha… (Koloským 1:10; srov. Efeským 1:17)

Modlete se za schopnost pochopit Kristovu lásku.

Klekám na kolena…  abyste byli se všemi svatými schopni pochopit, jaká to šíře a délka a výše a hloubka, a poznat Kristovu lásku, která převyšuje poznání. (Efeským 3:14, 18–19)

Modlete se za hlubší vnímání jistoty naděje.

Nepřestávám za vás děkovat, když se o vás zmiňujeme na svých modlitbách… abyste věděli, jaká je naděje v jeho povolání, jaké je bohatství slávy jeho dědictví ve svatých. (Efeským 1:16, 18)

Modlete se za sílu a vytrvalost.

[Nepřestáváme se za vás modlit,] abyste byli posilováni každou mocí podle síly jeho slávy k veškeré vytrvalosti a trpělivosti, s radostí… (Koloským 1:11; srov. Efeským 3:16)

Modlete se za hlubší vnímání Boží moci ve vás.

Nepřestávám za vás děkovat, když se o vás zmiňujeme na svých modlitbách… abyste věděli… jak nesmírná je velikost jeho moci vůči nám, kteří věříme v souladu s působením převahy jeho síly. (Efeským 1:16, 18–19)

Modlete se, aby vaše víra nepadla.

„Já jsem však poprosil za tebe, aby nezanikla tvá víra. A ty, až se jednou obrátíš, posilni své bratry.“ (Lukáš 22:32)

„Bděte a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se má dít, a postavit se před Syna člověka.“ (Lukáš 21:36)

Modlete se za větší víru.

Otec toho chlapce hned vykřikl a říkal: „Věřím, pomáhej mé nevíře!“ (Marek 9:24; srov. Efeským 3:17).

Modlete se, abyste neupadli do pokušení

„Neuváděj nás v pokušení.“ (Matouš 6:13)

„Bděte a modlete se, abyste nevešli do pokušení. Duch je sice ochotný, ale tělo slabé.“ (Matouš 26:41)

Modlete se, aby Bůh naplnil vaše dobré úmysly.

Proto se za vás také stále modlíme, aby vás náš Bůh učinil hodnými svého povolání a v moci naplnil každý dobrý úmysl a skutek víry. (2. Tesalonickým 1:11)

Modlete se, abyste konali dobré skutky.

[Nepřestáváme se za vás modlit,] abyste vedli život hodný Pána a ve všem se mu líbili, abyste nesli ovoce v každém dobrém skutku. (Koloským 1:10)

Modlete se za odpuštění hříchů.

„A odpusť nám naše viny, jako jsme i my odpustili těm, kdo se provinili proti nám.“ (Matouš 6:12)

Modlete se za ochranu před zlem.

„Vysvoboď nás od toho Zlého…“ (Matouš 6:13)


Autor: John Piper Zdroj: blog.didasko.cz Tento článek vám přinášíme ve spolupráci s DesiringGod. Foto: Pixabay – ilustrační

Exit mobile version