Křesťan dnes

Otakar Vožeh / Kdo je Duch svatý

S ohledem na Ducha svatého nás Bible poučuje o dvou zásadních pravdách. To první podstatné, co máme o Duchu svatém vědět je, že Duch svatý je osoba. Není to jen nějaká energie, tajemná síla, záření a podobně. Duch svatý je osoba stejně jako Bůh-Otec a Ježíš Kristus-Syn jsou osoby.

Jaké jsou všeobecně hlavní charakteristiky bytosti jako osoby? Osoba má intelekt (rozum), city a vůli. Bible – slovo Boží – hovoří o Duchu svatém jako o tom, kdo „zkoumá všechno, i hlubiny Boží“ a kdo nás vyučuje (1.Kor 2,10-13), a také že se za nás přimlouvá (Řím 8,26-27). Zkoumá, vyučuje, přimlouvá se. To jsou aktivity, které jasně ukazují na intelekt.

SOUVISEJÍCÍOtakar Vožeh / Proč je tolik církví?

Co se týče citů, apoštol Pavel píše věřícím do Efezu, že nemají zarmucovat svatého Ducha Božího (4,30). Z toho vyplývá, že Duch svatý může prožívat zármutek.

A konečně s ohledem na vůli, která je třetím atributem každé osoby, když jsme poučováni o tom, že Duch svatý rozděluje duchovní dary v Církvi jednotlivým věřícím, čteme v prvním listu apoštola Pavla Korintským, že Duch svatý jedná „jak sám chce“ (12,11). Je to Jeho úloha a jedná v souladu s Boží vůlí jak sám chce. V knize Skutků čteme o tom, že Duch svatý apoštolu Pavlovi „zabránil zvěstovat Slovo v provincii Asii“ (16,6) – samo o sobě pozoruhodné slovo.

V Písmu jsou popsány ještě mnohé jiné aktivity Ducha svatého jako např. že svědčí, vede, usvědčuje, přesvědčuje, dělá zázraky, povolává do služby atd. Duchu svatému se může lhát, může se Mu odporovat, je možné se Mu rouhat, je možné Jej urazit. To všechno nás učí Bůh s ohledem na Ducha svatého ve svém Slově, Bibli.

Ta druhá podstatná pravda o Duchu svatém spočívá v tom, že Duch svatý je Bůh. Takže – je osoba – a je Bůh. Je členem tzv. Boží Trojice: Bůh-Otec, Bůh-Syn a Bůh-Duch svatý. Písmo přisuzuje Duchu svatému atributy, které jsou stejného řádu jako jsou atributy Boha. O jaké atributy se jedná?

Tak především, Duch svatý je vševědoucí. „Neboť kdo z lidí zná, co je v člověku, než jeho vlastní duch ? Právě tak nikdo nepoznal, co je v Bohu, než Duch Boží. My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha, abychom poznali, co nám Bůh daroval“, píše apoštol Pavel ve svém prvním listu Korintským (2,11-12).

Dále, Duch svatý je všudypřítomný. „Kam odejdu před Tvým Duchem“, říká žalmista, „kam uprchnu před Tvou tváří ?“ (139,7). Z tohoto krátkého biblického textu jasně vysvítá, že Bůh a Duch svatý jsou jedno, a že jsou společně všudypřítomní.

Biblická kniha Jób obsahuje řeč jednoho z Jóbových přátel jménem Elíhú, který říká: „Boží Duch mě učinil, dech Všemohoucího mě oživil“ (33,4). Tato slova jsou svědectvím o všemohoucnosti Ducha svatého. Stejně jako Bůh, i Duch svatý je všemohoucí, má tvůrčí moc.

Apoštol Jan prohlašuje o Duchu svatém, že je pravda (1.Jan 5,6). To je stejné tvrzení jaké o sobě prohlásil Pán Ježíš Kristus. Z toho usuzujeme na rovnoprávnost Ducha svatého a Boha-Syna, Ježíše Krista.

A mohl bych pokračovat. To zásadní je, abychom věděli, že Duch svatý je božskou osobou, a že je Bohem, patří do Boží Trojice.

Na závěr ještě chci zdůraznit to, co už jsem naznačil, že totiž mezi Bohem-Otcem, Bohem-Synem a Bohem-Duchem svatým je naprostá rovnoprávnost a absolutní jednota. Jeden nejedná bez druhého (a třetího) a společně jednají v naprosté shodě.

Pán Ježíš Kristus říká na adresu svých učedníků před svým návratem k Otci: „Já požádám Otce a On vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky – Ducha pravdy – kterého svět nemůže přijmout, poněvadž Ho nevidí ani nezná. Vy Jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude“ (Jan 14,16-17). Spolu se všemi věřícími děkujeme Bohu za Jeho Ducha, který je nejen s námi, ale v tomto časovém období Boží milosti dokonce i v nás.

Autor je zakladatelem československého vysílání Trans World Radio-Monte Carlo a dlouholetý mezinárodní misijní pracovník Datum: 30. září 2021 Foto: Pixabay – ilustrační

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Exit mobile version