Křesťan dnes

Pastýřský list Rady Církve bratrské k diskuzi o manželství

Členové Rady Církve bratrské na Výroční konferenci CB 2021

Na stránkách denominace byl zveřejněn pastýřský list Rady Církve bratrské pro sbory a stanice CB ohledně diskuze k manželství.

Milé sestry, milí bratři,

v letních měsících vzbudilo pozornost prohlášení zástupců církví ve věci manželství pro všechny. Toto prohlášení se stalo součástí celospolečenské diskuse, která probíhá na úrovni parlamentu, církví i v mediálním prostoru.

Jedni toto prohlášení uvítali, jiní byli zneklidněni, zda se Církev bratrská nestává nesnášenlivou a uzavřenou vůči lidem s homosexuální orientací. Vážíme si toho, že nesouhlas s prohlášením byl převážně veden touhou nezranit ty, kteří jsou v menšině.

Církev bratrská ve svém vyznání víry a duchovních zásadách definuje manželství jako svazek muže a ženy (Gn 2,24). Na tom i nadále stojíme. Zároveň vnímáme jako správné a nutné, aby bylo stejnopohlavním párům legislativně umožněno upravit jejich soužití tak, aby nebyla snižována jejich lidská důstojnost, která náleží každému člověku bez rozdílu.

V církvi je pro nás zásadní vytvářet prostředí lásky a Kristova přijetí pro všechny, a to navzdory rozdílným pohledům na mnohé oblasti života. O to budeme nadále usilovat, přestože jsme rozdílní a v lecčem máme odlišné názory.

Ježíš Kristus upozorňuje církev na nebezpečí tvrdého srdce (Mt 19,1-12), kterého se chceme vyvarovat ve vztahu k Pánu Bohu i ke všem lidem bez ohledu na jejich sexuální orientaci. Máme naději, že Hospodin skrze Ducha svatého bude proměňovat naše kamenná srdce v masitá (Ez 36,26). Věříme, že se naučíme přijímat ty, kterým se vztahy nedaří nebo je tvoří jinak.

Hledejme společně cestu Kristovu.

S přáním pokoje,

za Radu CB

David Novák, Předseda Rady CB

Bronislav Matulík, 1. místopředseda Rady CB

Tadeáš Filipek, 2. místopředseda Rady CB

Zdroj: Portál Církve bratrské Datum: 14. září 2023 Foto: Členové Rady Církve bratrské na Výroční konferenci CB 2021

Exit mobile version