Pastýřský list Rady Církve bratrské k diskuzi o manželství

Na stránkách denominace byl zveřejněn pastýřský list Rady Církve bratrské pro sbory a stanice CB ohledně diskuze k manželství.

Milé sestry, milí bratři,

v letních měsících vzbudilo pozornost prohlášení zástupců církví ve věci manželství pro všechny. Toto prohlášení se stalo součástí celospolečenské diskuse, která probíhá na úrovni parlamentu, církví i v mediálním prostoru.

Jedni toto prohlášení uvítali, jiní byli zneklidněni, zda se Církev bratrská nestává nesnášenlivou a uzavřenou vůči lidem s homosexuální orientací. Vážíme si toho, že nesouhlas s prohlášením byl převážně veden touhou nezranit ty, kteří jsou v menšině.

Církev bratrská ve svém vyznání víry a duchovních zásadách definuje manželství jako svazek muže a ženy (Gn 2,24). Na tom i nadále stojíme. Zároveň vnímáme jako správné a nutné, aby bylo stejnopohlavním párům legislativně umožněno upravit jejich soužití tak, aby nebyla snižována jejich lidská důstojnost, která náleží každému člověku bez rozdílu.

V církvi je pro nás zásadní vytvářet prostředí lásky a Kristova přijetí pro všechny, a to navzdory rozdílným pohledům na mnohé oblasti života. O to budeme nadále usilovat, přestože jsme rozdílní a v lecčem máme odlišné názory.

Ježíš Kristus upozorňuje církev na nebezpečí tvrdého srdce (Mt 19,1-12), kterého se chceme vyvarovat ve vztahu k Pánu Bohu i ke všem lidem bez ohledu na jejich sexuální orientaci. Máme naději, že Hospodin skrze Ducha svatého bude proměňovat naše kamenná srdce v masitá (Ez 36,26). Věříme, že se naučíme přijímat ty, kterým se vztahy nedaří nebo je tvoří jinak.

Hledejme společně cestu Kristovu.

S přáním pokoje,

za Radu CB

David Novák, Předseda Rady CB

Bronislav Matulík, 1. místopředseda Rady CB

Tadeáš Filipek, 2. místopředseda Rady CB

Zdroj: Portál Církve bratrské Datum: 14. září 2023 Foto: Členové Rady Církve bratrské na Výroční konferenci CB 2021

Tags: ,,

9 Komentáře

 1. „Zároveň vnímáme jako správné a nutné, aby bylo stejnopohlavním párům legislativně umožněno upravit jejich soužití tak, aby nebyla snižována jejich lidská důstojnost, která náleží každému člověku bez rozdílu“.

  Prohlášení hodné chytré horákyně. Ach ten strach být jednoznačným a nebát se veřejného mínění…

  Odpověď
 2. Je otázkou, co všechno se představuje pod sdělením:
  ,,…aby bylo stejnopohlavním párům legislativně umožněno upravit jejich soužití tak, aby nebyla snižována jejich lidská důstojnost, která náleží každému člověku bez rozdílu.,,

  Když se odkazujeme na Gn. 2,24 , nebo na Mat. 19,4-6, tak je pochopitelné, že je Boží vůlí svazek muže a ženy. Jednoduše vzato je to přirozené. Naopak homosexualita přirozená není a není Boží vůlí. Tímto výrokem neodsuzuji lidi, kteří mají homosexuální sklony. Boží lid má však stát na straně Boží vůle.

  Zdá se mi to schizofrenní a paradoxní, že se na jednu stranu ukazuje , jak manželství muže a ženy je Boží duchovní zásadou tedy správné, ale na druhou stranu se souhlasí a podporuje upravit práva stejnopohlavním párům, tak aby se třeba i vyrovnala manželství muže a ženy, jenom s tím rozdílem, že se nebudou nazývat ,,manželstvím,, ?! Opravdu jsme tak naivní a myslíme si, že soužití stejnopohlavních párů nezahrnuje a nebude zahrnovat například to, co zmiňuje apoštol Pavel v 1.kapitole Římanům ?! Opravdu si myslíme, že se smíří menšiny s narovnáním práv a budou spokojeni? A proč za to máme zápasit, když víme, že není Boží vůlí soužití muže/muže , ženy/ženy,… ??? Nemá snad být Církev ,,sloupem a oporou pravdy,, a v souladu s Boží vůlí??

  Odpověď
 3. Dobrý den. Jsem polekán vyjádřením bratra Nováka. Jako by zapomněl, že svatý Pavel c 1. kapitole listu Římanům odhaluje homosexualitu jako důsledek Boží kletby nad modláři a že je v Nové Smlouvě definována homosexualita zvlášť jako hřích speciálního smilstva, pro který někteří nedojdou do Božího království. Křesťané mají být solí a neslanou sůl vyvrhne Bůh ven a lidé po ní budou šlapat! To čeká CB, jestli nebude kázat pravdu v lásce. Vaše láska bez pravdy povede hříšníky ( mezi nimiž jsem já byl přední) do pekla. Jak jsem vděčný těm, kteří zvěstují pravdu v lásce. Pravdu o Božím hněvu nad hříchem a o jeho milosrdenství v Kristu Ježíši. Myslím, že mi rozumíte…

  Odpověď
 4. Obávám se, že si zde vedení CB vytváří alibi. Může si totiž říci: vidíte, jsme kritizování jak od zastánců manželství pro všechny, tak od „fundamentalistů“. To znamená, že stojíme správně! Ovšem dá se jít pouze středem jednosměrky. Pokud chcete jít středem dálnice, patrně vás srazí auto z jedné, či z druhé strany. Toto prohlášení tedy způsobí přesně to, čemu se chtělo vyhnout. Namísto naplnění touhy nikoho neurazit (nebo snad zalíbit se všem), bude všemi odmítáno.

  Odpověď
 5. Petr niederhafner

  Dal jsem si závazek necist diskuse pod články a zase jsem to porušil. Dobře mi tak. Teď se mi v hlavě uhnizdila „Boží kletba nad modlari( „z reakce pana Jandla J.)

  Odpověď
 6. To pan Kartouz

  Obávám se, že Vaše hodnocení Pastýřského listu nevypovídá mnoho o CB, ale o Vás. Hodnotíte motivy Rady (strach, alibismus, zalíbit se, neurazit). Zkuste, prosím, hodnotit spíše to, co Rada CB píše, nikoliv prezentovat „vhled“ do jejích motivů.

  Když už píšete o strachu, co si myslíte např. o člověku, který píše v diskusi pod jiným jménem, jmény?

  Kde v listu vidíte onu pomyslnou dálnici?

  Dálnice je od toho, že tam lidé nevstupují. Jednou jsem (už hodně dávno) po ní šla v noci asi 3 hoďky. Bez peněz, na podpatcích a bez světla. Lidé, se kterými jsem jela do evangelikálního sboru na akci, mne zapomněli odvézt zpět. Šla jsem je hledat a ztratila se. Zachránili mne takoví dekadentní metalisté, díky Bohu. Vůbec se na ty lidi nezlobím, stane se. Jen píšu, jaký je život na dálnici -:). Otázkou je, kdo a zda po ní kráčí…

  S pozdravem L. Rohalová

  Odpověď
 7. „Církev bratrská ve svém vyznání víry a duchovních zásadách definuje manželství jako svazek muže a ženy (Gn 2,24). Na tom i nadále stojíme. Zároveň vnímáme jako správné a nutné, aby bylo stejnopohlavním párům legislativně umožněno upravit jejich soužití tak, aby nebyla snižována jejich lidská důstojnost, která náleží každému člověku bez rozdílu.“

  Mat. 6:24nn  Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům…
  Jozue 24:15nn  Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit…
  1 Král. 18:21  Elijáš ke všemu lidu řekl: „Jak dlouho budete poskakovat na obě strany? Je-li Hospodin Bohem, následujte ho; jestliže Baal, jděte za ním!“
  Zj. Janovo 3:15nn Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! …
  Mat. 5:13nn  Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena?…
  Mat. 28:19nn  Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.
  1 Tes 2:11-12  Víte přece, že jsme každého z vás napomínali, povzbuzovali a zapřísahali, abyste vedli život důstojný Boha, který vás povolal do slávy svého království.
  Gal 5:16-17  Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim.
  Mat. 11:28nn  Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším.
  Jan 16:33  Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.
  Žid. 4:15nn Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.

  Odpověď
 8. Nerozděluji si v mysli a neposuzuji věřící podle příslušnosti k mnoha církvím a denominacím …
  Vyvstává však na povrch to, co si církev jako taková „navařila“ nebo to, co zasela a co sklízí.
  Zasahováním a po pravdě vyjádřeno i účelovým zasahováním církví do dění tohoto světa, se stala zároveň i jeho zajatcem a slouhou. Nyní a nejen nyní, ona je a bude postavována před rozhodnutí, zda zachovat ustanovení Bible na úkor výhodného postavení ve společnosti a nebo učinit – politicky/taktní – ústupek a ponechat si svou „svatou“ autoritu a „Kristovu“ tvář.
  Je to vše nevyhnutelný a ostudný výsledek lidské vychytralosti …

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář