Křesťan dnes

Svátek stánků

V neděli 9. října začínají v Izraeli oslavy svátku Sukot. Co může naučit biblický svátek stánků nás křesťany?

Hospodin přikázal svému lidu, aby třikrát do roka putoval do Jeruzaléma na tři hlavní poutní svátky: Velikonoce (pesach), Letnice (šavuot) a Svátek stánků (sukot). Slavení těchto svátků je tedy Božím příkazem. V jistém smyslu je lze považovat za dny v nebeském kalendáři, v nichž se Hospodin rozhodl zvláštním způsobem setkávat se svým lidem.

SOUVISEJÍCÍNavzdory ruské invazi míří na Ukrajinu tisíce židovských poutníků

Všechny tři svátky nějak souvisejí s izraelským zemědělským kalendářem. Pesach je oslavou „prvotiny žně“ (Lv 23,10). Letnice připomínají sklizeň pšenice a ječmene a Svátek stánků je nejen oslavou sklizně hroznů, granátových jablek a oliv, ale i projevem radosti a vděčnosti z Božího zaopatření během celého roku.

Každý svátek zároveň připomíná určité Boží jednání v dějinách Izraele. Velikonoce jsou připomínkou vysvobození z egyptského otroctví. Svátek Letnic připomíná, jak Bůh sestoupil na horu Sinaj a vydal svému lidu Desatero přikázání. 

A během sukotu si Izraelci připomínají putování po poušti, kdy jejich otcové žili ve stanech, a přesto zakoušeli Boží vedení a péči. Připomíná odvahu opustit zabydlenost a vydat se do nejistoty putování za svobodou. Proto Židé dodnes na sedm dní opouštějí jistotu svých pevných domovů a předsouvají se do improvizovaných stánků či příbytků (hebrejsky suka), ve kterých jedí, studují a za teplých nocí i spí. „Sedm dní budete bydlet ve stáncích; … aby vaše pokolení věděla, že jsem přechovával Izraelce ve stáncích, když jsem je vyvedl z egyptské země.“ (Lev 23,42)  

Velikonoce a Letnice křesťané v průběhu dějin slavívali a slaví dodnes. Dá se dokonce říci, že „křesťanské národy“ je slaví zcela „po svém“, někdy až tak, že je namístě ptát se, zda-li starozákonní biblická inspirace svátků nebyla opuštěna víc, než je zdrávo. Třetí slavnost – sukot – se naopak po většinu církevních dějin nijak neslavila, dnes bývá považována za čistě „starozákonní“ a většina křesťanů se nad ním tváří bezradně. 

Přitom všechny tři svátky jsou symbolem a předobrazem čehosi budoucího, všechny se naplňují v osobě Ježíše Krista. Velikonoce oslavují Ježíše jako našeho neposkvrněného velikonočního Beránka, který byl obětován, aby Bohu vykoupil lidi.  O Letnicích pak sestoupil Duch svatý na Ježíšovy učedníky a vepsal jim jeho přikázání do srdcí.

A kdy a jak se naplnil či naplňuje sukot? 

Zdá se, že tahle otázka zůstává v Novém zákoně nedopovězená. Snad nám chtějí „stánky“ připomenout, že tak, jako Mojžíš a jeho lid, jako Abraham a jeho potomci, jsme i my křesťané zde na zemi pouhými poutníky a hosty, kteří svůj skutečný domov teprve čekají. Snad je to vyhlídka na den, kdy zazní mocný hlas od trůnu: „Hle, Boží stánek s lidmi: bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid; Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem.“ (Zj 21:3)

Můžeme a máme slavit Svátek stánků už teď? Mnozí křesťané si to myslí a připomínají slova proroka Zachariáše, že v posledních časech lidé „ze všech národů … budou každoročně putovat, aby se klaněli Králi, Hospodinu zástupů, a slavili slavnost stánků“ (Za 14:16). Např. křesťanská oslava Svátku stánků organizovaná Mezinárodním křesťanským velvyslanectvím Jeruzalém (ICEJ) přivádí každoročně do Jeruzaléma tisíce poutníků z mnoha zemí, kteří zde uctívají Hospodina a Izraeli a Jeruzalému. Tato událost se stala každoroční největší a nejznámější turistickou akcí v Izraeli.

Ano, Svátek stánků na své skutečné naplnění teprve čeká. Proto ať již se pokusíte vyrobit si, třeba s dětmi, improvizovaný přístřešek z větví, nebo jen vyrazíte někam, kde se zahledíte k hvězdnatému nebi, kéž je i vám 

Svátek stánků příležitostí už nyní tak či onak vyznat důvěru v zaslíbený a vyhlížený návrat Krále králů na tuto zemi.

Autor: David Floryk Datum: 3. října 2022 Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Exit mobile version