Křesťan dnes

Tim Keller / Úpadek církve na Západě. Jaká je cesta ven? (část 2.)

Pro americké křesťany neexistuje naléhavější otázka, než zjistit, co je špatného na církvi a jak mohou napravit její pošramocenou pověst? Podle Kellera téměř všichni souhlasí s názorem, že na církvi je něco radikálně špatně. V sérii článků pro portál Life in the Gospel se konzervativní teolog rozhodl analyzovat důvody úpadku církve na Západě a nabídnout možnou cestu vpřed. 

Dean Kelley ve své knize Proč konzervativní církve rostou, která vyšla v roce 1972 se zamýšlel nad americkou křesťanskou scénou. Kelley byl právník, který pracoval pro Národní radu církví – radu hlavního protestantského proudu. Podle Tima Kellera to nebyl žádný konzervativec; loboval proti modlitbě ve státních školách.

SOUVISEJÍCÍTim Keller / Úpadek církve na Západě. Jaká je cesta ven? (část 1.)

V těchto raných letech úpadku americké církve Kelley slyšel námitku, že „lidé už nejsou tak věřící“, ale jeho odpověď byla: Ne všechny náboženské komunity se zmenšují. Zatímco většina tradičních protestantských denominací se pokouší přežít to, co doufají, že bude jen dočasným protivenstvím, jiné denominace přetékají vitalitou, jako například Jižní baptisté, letniční Assemblies of God a různé skupiny svatosti, evangelikálové, mormoni… svědkové Jehovovi, adventisté sedmého dne, černí muslimové a mnoho menších skupin…

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Kelley poznamenal, že náboženství přitahuje tím, že poskytuje smysl života. Smysl, který lidem umožňuje čelit utrpení a smrti, s důvěrou a nadějí hledat dlouhodobé společné dobro, obětovat se pro to vše, protože víte, že jste součástí „kosmického plánu záchrany“.

Konzervativní církve se i nadále soustředily hlavně na duchovní potřeby a „největší“ kosmický smysl – Boží realitu, pravdu o Ježíšově vzkříšení, moc Ducha svatého pro vnitřní změnu, účinnost Ježíšovy smrti na odpuštění hříchů a případný příchod království Božího.

Liberální církve tradičního protestantského proudu se naopak přizpůsobily modernímu světskému myšlení. Odmítly koncept zázraků, znovuzrození Duchem svatým, Ježíšovo tělesné vzkříšení, důvěryhodnost Bible. Přijaly, slovy Kelleyho, „relativismus… vlažnost… individualismus…“

Církve tradičního protestantského proudu přijaly terapeutický pohled na sebe sama a upustily od tradičních křesťanských etických hodnot v oblasti sexuality a peněz.

Protestantismus věděl, že moderní věda bude mít námitky proti křesťanským „zvláštnostem“- všem hlavním doktrínám křesťanské víry, jako jsou panenské narození Krista, preexistence a inkarnace Krista, usmíření na kříži a tělesné vzkříšení. Machen v reakci na to poznamenal: „liberální teolog se snaží zachránit určité obecné principy náboženství, přičemž tyto „zvláštnosti“ se považují za pouhé dočasné symboly.“

Machen tvrdil, že pokus liberalismu o vytvoření křesťanství oproštěného od všeho nadpřirozeného ve své podstatě selhalo protože „se vzdalo všeho, co je pro křesťanství charakteristické, takže to, co zbývá, je v podstatě jen stejný neurčitý typ náboženské aspirace, který byl ve světě před příchodem křesťanství na scénu“.

Tim Keller ve svém článku konstatuje, že tyto změny nebyly pouhými „vylepšeními“ nebo aktualizacemi. Změnili křesťanství na nejzákladnější úrovni a udělali z něj něco, co křesťanství vůbec nebylo.

SOUVISEJÍCÍKázání Tima Kellera po útoku z 11. září

Na světě vždy existovala náboženství, která usilovala o vyšší formu života, která poskytovala různé druhy inspirativních příběhů, které podporovaly život s vyššími cíli. Všechna tato náboženství byla formou sebezáchovy prostřednictvím různých etických praktik a transformací vědomí. Ale křesťanství bylo a je zcela jiné. Trvá na tom, že jsme spaseni ne tím, co děláme, ale tím, co pro nás v dějinách udělal Bůh v Kristu – v jeho vtělení, život, smrt, vzkříšení a nanebevstoupení. Machen pochopil, že pokud někdo ztratí víru v historickou realitu těchto událostí, pak cokoli, co křesťanství zbude, bude nyní přeměněno jen na jiné náboženství, které se snaží o ospravedlnění ze skutků.  A tím se odstraní to hlavní, co odlišuje křesťanství od všech ostatních vyznání.

Machen ve své kapitole o spáse píše: Pokud je křesťanská víra založena na pravdě [o životě, smrti a vzkříšení Ježíše], pak to není víra, která zachraňuje křesťana, ale předmět víry … Mít víru v Krista znamená přestat se snažit získat Boží milost podle vlastního charakteru; člověk, který věří v Krista, jednoduše přijímá oběť, kterou Kristus přinesl na Kalvárii. Výsledkem takové víry je nový život; ale samotná spása je absolutně bezplatný Boží dar. Velmi odlišné je pojetí víry, které převládá v liberální církvi. Podle moderního liberalismu… se má za to, že spásy lze dosáhnout vlastní poslušností Kristových příkazů. Takové učení je jen sublimovanou formou legalismu. Ne Kristova oběť, ale naše vlastní poslušnost Božímu zákonu je základem Božího přijetí.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 7. října 2021 Foto: CC Search – Tim Keller


Exit mobile version