Procházej: prorok

Deuteronomium 18:17-19 ... Hospodin mi (Mojžíšovi) řekl: „Povolám jim proroka z jejich bratří, jako jsi ty. Do jeho úst vložím svá slova…

Abdijáš 1:1a,3b-4,10 ... Vidění Abdiášovo. Toto praví Panovník Hospodin o Edómu. … Bydlíš v skalních rozsedlinách, sídlíš vysoko, v srdci si říkáš: „Kdo…

Ámos 8:11-12 ... Hle, přicházejí dny, je výrok Panovníka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad, ne hlad po chlebu ani žízeň po vodě,…

„Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy Davidovi vzbudím výhonek spravedlivý. Kralovat bude jako král a bude prozíravý a bude v zemi…

Daniel 2:31-35 ... Ty jsi, králi, viděl jakousi velikou sochu. Byla to obrovská socha a její lesk byl mimořádný. Stála proti tobě a…