Procházej: Žalmy

Žalmy 150:3-6 ... Chvalte Boha zvukem polnice, chvalte ho harfou a citarou, chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunami a flétnou,…

Žalm 33:8 ... Boj se Hospodina, celá země, všichni obyvatelé světa, žijte v Jeho bázni! ​ Ve svém Malém katechismu z roku 1529 vysvětluje Martin…

Žalm 117 ... „Chvalte Hospodina, všechny národy, všichni lidé, chvalte Ho zpěvem, neboť se nad námi mohutně klene Jeho milosrdenství. Hospodinova věrnost…

Keď prichádza Veľkonočný týždeň, počujeme, ako si Ježišova duša ticho pospevuje žalmy. Ježiš citoval z Knihy žalmov viac než z ktorejkoľvek inej starozmluvnej knihy:…