Procházej: Žalmy

Žalm 117 ... „Chvalte Hospodina, všechny národy, všichni lidé, chvalte Ho zpěvem, neboť se nad námi mohutně klene Jeho milosrdenství. Hospodinova věrnost…

Keď prichádza Veľkonočný týždeň, počujeme, ako si Ježišova duša ticho pospevuje žalmy. Ježiš citoval z Knihy žalmov viac než z ktorejkoľvek inej starozmluvnej knihy:…