Papež: Jako Židé a křesťané učiňme vše pro zastavení války na Ukrajině

Papež František v úterý přijal asi dvě stě účastníků zasedání výkonného výboru Světového židovského kongresu, které se v těchto dnech konalo v Římě a Vatikánu a zaměřilo se na židovsko-katolické vztahy.

Jak Světový židovský kongres píše na svých webových stránkách, je to vůbec poprvé, co se nějaké setkání (jakékoli) židovské organizace konalo ve Vatikánu, kde jeho účastníci měli příležitost nejen k jednání o vlastních tématech, ale také k výměně názorů s představiteli katolické církve. Na dlouholeté vztahy se Světovým židovským kongresem poukázal rovněž papež František, který ve své promluvě při dnešní audienci vyzdvihl dialog probíhající od II. Vatikánského koncilu a četná setkání zorganizovaná společně s Komisí pro náboženské vztahy s judaismem.

„Židé a katolíci sdílejí neocenitelné duchovní poklady. Vyznáváme víru ve Stvořitele nebe a země, který nejenže dal vzniknout lidstvu, ale každého člověka utváří ke svému obrazu a podobě (srov. Gn 1,26). Věříme, že Všemohoucí nezůstal vzdálen svému stvoření, ale zjevil se a nehovořil jen s některými, izolovaně, ale oslovil nás jako lid. Skrze víru a četbu Písma předávaného v našich náboženských tradicích s Ním můžeme navázat vztah a stát se spolupracovníky jeho prozřetelnosti“.

Na cestě životem tak nesměřujeme do nicoty, ale k Nejvyššímu, který se o nás stará, k Tomu, který nám na konci dnů slíbil věčné království pokoje, kde zmizí vše, co ohrožuje lidský život a soužití, pokračoval římský biskup. Bůh k nám promlouvá o budoucnosti spásy, o novém nebi a nové zemi (srov. Iz 65,17-18; Zj 21,1), kde bude mít pokoj a radost stálý příbytek, kde bude navždy odstraněna smrt, kde On setře slzy z každé tváře (srov. Iz 25,7-8), kde už nebude smutku, pláče a žalu (srov. Zj 21,4).

SOUVISEJÍCÍProhlášení Valného shromáždění Ekumenické rady církví k válce na Ukrajině a k situaci ukrajinských uprchlíků

„Pán tuto budoucnost uskuteční, ba dokonce On sám bude naší budoucností. A přestože se představy o tom, jak bude toto naplnění vypadat, v judaismu a křesťanství liší, útěšný příslib, který máme společný, zůstává. Živí naši naději, ale neméně i náš závazek, aby svět, který obýváme, a dějiny, v nichž žijeme, zrcadlily přítomnost Toho, který nás povolal, abychom byli jeho ctiteli a strážci našich bratří a sester“.

Naše dvě náboženská společenství jsou pověřena úkolem pracovat na tom, aby se svět stal bratrštějším, bojovat proti nerovnostem a podporovat větší spravedlnost, aby mír nezůstal příslibem z jiného světa, ale aby se stal skutečností už v tomto světě, vyzdvihl dále papež.

„Cesta k mírovému soužití začíná spravedlností, která je spolu s pravdou, láskou a svobodou jednou ze základních podmínek trvalého míru ve světě (srov. JAN XXIII., encyklika Pacem in terris). Kolik lidských bytostí, stvořených k obrazu a podobě Boží, je znetvořeno ve své důstojnosti kvůli nespravedlnosti, která rozděluje planetu a je základní příčinou tolika konfliktů, bažinou, do níž zabředly války a násilí! Ten, který stvořil všechny věci v souladu s řádem a harmonií, nás vyzývá, abychom zúrodnili tento močál nespravedlnosti, která narušuje bratrské soužití ve světě, stejně jako devastace životního prostředí ohrožuje zdraví země“.

Společné a konkrétní iniciativy na podporu spravedlnosti vyžadují odvahu, spolupráci a kreativitu, podotkl papež František v závěru, a velmi jim prospívá víra, schopnost důvěřovat Nejvyššímu a nechat se vést Jím, a nikoli pouhými pozemskými zájmy, které jsou vždy okamžité a krátkozraké, dílčí a neschopné obsáhnout celek.

„Jinými slovy, naše politické, kulturní a sociální iniciativy na zlepšení světa, to, co nazýváte »tiqqun olam«(uzdravení či náprava světa, pozn. red.), nebudou úspěšné bez modlitby a bratrské otevřenosti vůči ostatním tvorům ve jménu jediného Stvořitele, který miluje život a žehná tvůrcům míru. Bratři a sestry, v mnoha oblastech světa je dnes mír ohrožen. Uvědomme si společně, že válka, každá válka, je vždy a všude porážkou celého lidstva! Myslím na tu na Ukrajině, na velkou, svatokrádežnou válku, která ohrožuje Židy i křesťany, obírá je o jejich citové vazby, domovy, majetek, o život! Pouze rozhodná vůle přiblížit se jeden druhému a bratrský dialog mohou připravit půdu pro mír. Jako Židé a křesťané udělejme vše, co je v lidských silách, abychom zastavili válku a otevřeli cestu k míru“.

Autor: Vatikánský rozhlas Datum: 23. listopadu 2022 Foto: Wikimedia Commons – Vatikán

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář