7 biblických veršů na pomoc v duchovním boji

 

V duchovní oblasti jsme všichni v neustálém duchovním boji a náš nepřítel, ďábel, je velký. Má za sebou ticíciletou zkušenost, jak pokoušet, ničit a odvádět lidi z Boží přítomnosti.

Ale i když náš nepřítel je velký, náš Bůh je mnohem větší. A jedna věc je jistá; už teď jsme na vítězné straně. Díky tomu, co pro nás Ježíš vykonal na kříži, můžeme žít vítězně a bojovat proti nepříteli s odhodláním vyhrát. Bůh bojuje za nás a vyzbrojuje nás k boji.

V čase pokušení, když nás nepřítel klame, obviňuje nebo osuzuje, Bůh nás posiluje svým slovem proti silám zla a plánům nepřítele. Možná jste právě dnes v nějaké formě duchovního boje a potřebujete pohled do Božího slova.

Těchto sedm biblických veršů o duchovním boji nám mohou pomoci vyhrát v boji proti nepříteli a přihlásit se k vítězství v Kristu.

Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Říkám o Hospodinu: „Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru. Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost. Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,  (Žalm 91: 1-5)

Nato mi řekl: „Toto je slovo Hospodinovo k Zerubábelovi: Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. (Zachariáš 4: 6)

Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti. (Jan 10:10)

Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista! (1Kor. 15:57)

Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. (Ef. 6: 11-12)

Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. (2. Tes 3: 3)

Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil. (1. Petra 5: 8)

 

Zdroj: Christian Today
Foto: Pixabay

 

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář