Denní zamyšlení

Na zem vysílá svůj výrok, rychle běží jeho slovo. Ž 147,15 Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky…

Budou se před tebou radovat, jako se radují ve žních, tak jako jásají ti, kdo se dělí o kořist. Iz 9,2 Všichni, kdo…

Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje. Ž 103,2.3 Vtom se…

Spravedliví se však zaradují a jásotem budou oslavovat Boha, budou se radostně veselit. Ž 68,4 Vždyť království Boží není v tom, co…

Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. * Iz 50,4 On nás potěšuje v každém soužení, abychom i…