Denní zamyšlení

  Ty, Hospodine, sám to všechno zachováváš při životě a nebeské zástupy se ti klanějí. Neh 9,6 V něm byl život a…

  Každým jejich soužením byl sužován a anděl stojící před jeho tváří je zachraňoval; svou láskou a shovívavostí je vykupoval, bral je…

  Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. Ž 51,12 Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu:…

  K výšině zvedněte zraky a hleďte: Kdo stvořil toto všechno? Ten, který v plném počtu vyvádí zástupy hvězd a všechny volá…

  Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. Gn 9,13 Pokud ovšem pevně zakotveni…