Denní zamyšlení

Shromáždím dům izraelský z národů, mezi kterými jsou rozptýleni, a budu mezi nimi posvěcen před očima pronárodů.Ez 28,25Vždyť Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná.Ř 11,29 Shromáždění Izraele,…

Uplatňujte právo a spravedlnost, vysvobozujte oloupeného z rukou utiskovatele, netýrejte bezdomovce, sirotka a vdovu, nedopouštějte se násilí.Jr 22,3Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.Ř 12,9 Je…