Charles G. Finney – Probuzení (část 3 )

 

Charles Grandison Finney byl americký presbyteriánský duchovní a lídr Druhého velkého probuzení ve Spojených státech. Je také nazýván otcem moderního probuzenectví.  Jeho náboženské názory ho rovněž vedly k podporování sociálních reforem jako například zrušení otrocví nebo podpora rovného přístupu ke vzdělání pro ženy a Afroameričany. Noviny Křesťan Dnes budou na pokračování vydávat jeho životní příběh a jeho vyučování o probuzení.


      Třetí část

„V tomto postavení jsem musel zůstat dlouho, neboť když jsem se utišil a vrátil do kanceláře, nalezl jsem oheň již úplně vyhaslý. Ale právě když jsem si chtěl sednout ke krbu, přišlo to na mne z hůry neslýchaným, obzvláštním způsobem.

Nikdy jsem neslyšel o křtu Duchem svatým, jímž Pán vyzbrojil své svědky obzvláštní mocí moudrosti z hůry, tím méně, že bych myslel nebo dokonce očekával něco takového pro sebe. Nyní jsem však cítil proud Ducha, který zcela naplnil mou duši i tělo.

Proudilo to do mě jako elektrické jiskry a naplňovalo celou mou bytost, vlna za vlnou. Cítil jsem se nesen jako ve větru, jako by má duše dostala křídla.

Bylo již pozdě večer, když přišel člen pěveckého sboru, který jsem obyčejně řídil. Nalezl mě plačícího a tázal se: „Pane Finney, co je vám?“ Nemohl jsem mu hned odpovědět. „Trpíte snad nějak?“

Nakonec jsem se sebral a odpověděl: „Ne, ale jsem tak šťasten, že nemohu žít“. Udivený host hned odešel a vrátil se s jedním křesťanem.

Vtom přišel také Finneyův přítel, mladý, neobrácený muž, jenž byl často farářem varován, aby se s nevěřícím Finneyem nestýkal. Když vstoupil, začal jeho přítel znovu o svém stavu vyprávět.

Mladý muž poslouchal beze slova, až najednou klesl k zemi a zvolal: „Modlete se za mne!“ Finney a ostatní dva poklekli a jeden po druhém se za něho modlili, pak se všichni vrátili domů.

Brzy potom si Finney lehl do postele, ale sotva usnul, byl opět probuzen oním proudem lásky, který na něj byl vylit skrze Ducha svatého. Když se tak stalo ještě jednou, po opětovném usnutí, mohl konečně spát. „Když jsem se ráno probudil,“ vypráví, „vzešlo již slunce a jeho paprsky vnikaly do mého pokoje. Nemohu popsat dojem, který na mne toto světlo učinilo. Znovu přišel na mne křest Duchem, jejž jsem včera zakusil. Klečel jsem v posteli a plakal radostí a vyléval jsem před Pánem své srdce. Zdálo se mi, jako bych slyšel něžnou, láskyplnou výtku: ‚Chceš pochybovat?‘ — ‚Ne! To nechci, nemohu!“

„V té chvíli byl můj duch tak osvícen, že jsem nikdy potom nemohl pochybovat, že Boží Duch naplnil moji duši. V tomto stavu jsem poznal ospravedlnění skrze víru a porozuměl slovu: „Ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem,“ (Ř 5,1). Viděl jsem jasně, že v onom okamžiku v lese, kde jsem uvěřil, bylo ze mne sňato vědomí zatracení a ,že proto byla marná všechna má námaha, abych si vědomí hříchu přivolal zpět. Hříchy byly pryč. Místo myšlenky, že zase budu pokračovat v hříchu, moje srdce překypovalo láskou.“

Následky Finneyova obrácení

Když přišel Finney druhého dne po obrácení opět do kanceláře, brzy za ním vstoupil do místnosti jeho šéf. Finney  k němu promluvil několik vážných slov. Aniž by mu odpověděl, advokát se na něho podíval a se skloněnou hlavou v hlubokém přemýšlení vyšel z kanceláře. Slova mladého muže se ho tak dotkla, že se obrátil. Potom vstoupil jeden starší sboru, který byl v nějakém soudním sporu, ve kterém ho měl Finney zastupovat. Druhého dne po desáté hodině mělo být stání.

Finney mu vysvětlil, že již nebude zastupovat jiné věci, než věci svého Krále. Když i jemu vyprávěl svou včerejší zkušenost, svěsil i tento muž hlavu a odešel. Finney, který ho pak zamyšleného potkal na ulici, se dověděl druhého dne, že soudní proces byl zrušen. Muž ten proces odvolal a brzy se ukázalo, že měl tento čestný krok požehnané následky.

Pak zašel Finney k obuvníkovi, který byl váženým členem církve. Zde nalezl mladého nevěřícího muže rozmlouvajícího s obuvníkem. Finney učinil jeho námitkám mladého muže takový konec, že mladík rychle vstal a odešel. Zamířil rovnou do lesa, odkud se vrátil večer se zářícím obličejem a vyprávěl, jak se nad nim Spasitel smiloval.

Zpráva o obrácení mladého právníka se rozlétla rychlostí blesku a překvapila veřejnost. Mnozí tomu nechtěli věřit.

První část článku

Druhá část článku

 

Zdroj: jesus.707.cz
Foto: Wikipedia

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář