Charles G. Finney – Probuzení (část 5)

 

Charles Grandison Finney byl americký presbyteriánský duchovní a lídr Druhého velkého probuzení ve Spojených státech. Je také nazýván otcem moderního probuzenectví.  Jeho náboženské názory ho rovněž vedly k podporování sociálních reforem jako například zrušení otrocví nebo podpora rovného přístupu ke vzdělání pro ženy a Afroameričany. Noviny Křesťan Dnes budou na pokračování vydávat jeho životní příběh a jeho vyučování o probuzení.

 

V největším rozhořčení se na tato slova všichni zvedli a tlačili se k východu. Finney zůstal uvnitř, a když se všichni ještě jednou k němu obrátili, pravil: „Je mi vás líto; dá-li Pán, budu k vám mluvit ještě jednou zítra večer.“

Sál se brzy vyprázdnil. Finney osaměl s jedním starším, který k němu přistoupil a s úsměvem pravil: „Bratře Finney, vy jste to dnes prorazil. Takhle to nadlouho nemůže zůstat.“ Oba se spojili a celý následující den strávili na modlitbě; dopoledne každý sám a odpoledne společně.

Rozčílení členové zatím přemýšleli, jakým způsobem by se kazateli pomstili. Všichni mu zazlívali, že vyvolal takový rozruch a že na ně uvalil podezření, že rebelují proti Bohu a Kristu.

Večer spěchali oba modlitebníci do sálu, kde bylo již shromážděno všecko obyvatelstvo Ewans Millu. Finney, který přišel v duchu modlitby, věděl, že je v Božích rukou, a očekával od Pána vše, čeho bude k dnešnímu proslovu potřebovat. Zahájil shromáždění slovy proroka Izaiáše: „Řekněte spravedlivému: Dobře bude; neboť ovoce skutků svých bude jíst. Ale běda bezbožnému, zle bude; neboť jemu bude dána odplata jeho rukou!“ — Finney věděl, že Boží moc je s ním. Jako mocný proud působila jeho slova, porážející všecky překážky. Se sklopenou hlavou zde seděli posluchači, usvědčení o své veliké vině.

Mluvil déle než hodinu; pak ohlásil příští shromáždění a rychle skončil. Téhož večera byl Finney žádán několika znepokojenými členy, aby je navštívil, a při návštěvách druhého dne se přesvědčil, jakou moc mělo slovo života. Našel většinu lidí v základech otřesených a po spasení toužících. Probuzení začalo.

Některé případy jsou pozoruhodné. Jistý muž byl tak rozrušen obrácením své ženy, že přišel do shromáždění s nabitou pistolí, rozhodnut, že kazatele zastřelí. Při kázání spadl z židle a křičel: „Přijdu do pekla!“ Museli ho odnést. Druhého dne byl jako vyměněný; a od té doby byl jedním z nejhorlivějších zastánců evangelia v Ewans Mill.

Hrubý hostinský, který evangelistovi zlořečil a tropil si z něho jen posměšky, poněvadž jeho zákazníků probuzením ubývalo, vyznal veřejně svůj hřích a v jeho domě se pak konaly každého večera modlitební hodiny.

Jeden z nejpožehnanějších prostředků, jichž Finney užíval, aby přivedl duše k vážnému opravdovému rozhodnutí, byly soukromé rozmluvy. „Byl jsem nucen“, pravil, „věnovat mnoho času k objasnění některých náboženských otázek.Tenkrát bylo zvykem, vybízet probuzené k tomu, aby prosili za nové srdce. Vycházelo se z myšlenky, že si přejí stát se věřícími, a jako by to dalo mnoho práce, než by pohnuli Boha, aby je obrátil. Snažil jsem se jim objasnit, že Bůh je ten, který je chce přivést k rozhodnutí. Bůh chce, ale oni nechtěli. Bůh je vždy hotov, oni však nebyli. Zkrátka snažil jsem se je přivést  k okamžitému obrácení, aby se ihned poddali a bez odkladu se uchopili Ježíše. Chtěl jsem, aby rozuměli, že všechno odkládání je zanedbáváním povinnosti a že prosbou za nové srdce kladou všechnu zodpovědnost na Boha, zatím však, pokud sami nevydají svého srdce Pánu, všechna jejich namáha je marná“.

Po šesti měsících vznikly Finneyovým působením v Ewans Milí dva sbory, které se skládaly skoro výhradně z nově obrácených lidí. Finney však cítil, že ho Pán povolal k jinému úkolu, než aby byl farářem na jednom místě, i rozloučil se s těmito sbory a odešel do Antwerp.

 

První část článku

Druhá část článku

Třetí část článku

Čtvrtá část článku

Zdroj: jesus.707.cz
Foto: Wikipedia

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář