Charles G. Finney – Probuzení (část 7)

Charles Grandison Finney byl americký presbyteriánský duchovní a lídr Druhého velkého probuzení ve Spojených státech. Je také nazýván otcem moderního probuzenectví. Jeho náboženské názory ho rovněž vedly k podporování sociálních reforem jako například zrušení otrocví nebo podpora rovného přístupu ke vzdělání pro ženy a Afroameričany. Noviny Křesťan dnes přinášejí na pokračování jeho životní příběh a jeho vyučování o probuzení.

 

Neměl jsem připravený text, protože jsem chtěl shromáždění nejdřív poznat. Když jsem však povstal od modlitby, měl jsem text: „Vstaňte, vyjděte z místa tohoto, neboť Hospodin zničí toto město!“

A teď začal Finney vyprávět příběh Lota a jeho strýce Abrahama, o Lotovu usazení se v Sodomě a o chování sodomských obyvatel; mluvil o Božím soudu nad tímto místem bezbožnosti, za které i Abraham marně prosil, protože tam nebylo více spravedlivých, než jediný Lot.

„Při líčení těchto podrobností jsem pozoroval, že se moji posluchači hněvivě ohlížejí. Někteří si vyhrnovali rukávy, dávali si znamení a tváříli se, jako by se chtěli na mne vrhnout. Viděl jsem dobře tyto zvláštní pohledy, ale nemohl jsem si vysvětlit, čím bych je byl tak velice urazil. Čím dále jsem ve vypravování pokračoval, tím hněvivější byly tváře mých posluchačů. Když jsem byl s vypravováním u konce, dál jsem jim na srozuměnou, že museli být bez Boží bázně, když neměli ve své obci žádné bohoslužby.

Důrazně jsem jim tuto věc předkládal, protože mé srdce zrovna překypovalo. Sotva uplynulo asi čtvrt hodiny, co jsem začal s touto přímou výtkou, zdálo se mi pojednou, jako by se jich zmocnila zvláštní vážnost. Jeden po druhém padali na kolena a prosili o milost. Kdybych byl měl v každé, ruce meč, nebyl bych je svrhl rychleji z jejich míst. Skoro všichni přítomní byli na zemi. Kdo z nich byl schopen otevřít ústa, modlil se hlasitě, každý pro sebe.

Musel jsem ovšem přestat, protože mne už nikdo neposlouchal. Stařec, který mne zavolal, seděl uprostřed sálu a hleděl zmateně kolem sebe. Zavolal jsem na něho hlasitě: „Neumíte se modlit?“ Ihned poklekl a modlil se nahlas. Ale rozruch byl tak veliký, že jsem nemohl nikoho dobře slyšet. I zvolal jsem ze vší síly: „Ještě nejste v pekle, pojďte k Pánu Ježíši!“

Na to jsem se pokusil znovu kázat, ale bylo jich málo, kteří mě poslouchali. Toto všeobecné pokání mi způsobilo  takovou radost, že jsem se musel přemáhat, abych nezvolal hlasitě : „Vzdejte Bohu čest! “

Sotva že jsem se ztišil, obrátil jsem se k mladíkovi, který klečel poblíž mne a prosil hlasitě Boha o smilování. Položil jsem mu ruku na rameno a jeho zrak se vyjasnil, když jsem mu kázal o ukřižovaném Spasiteli. Uvěřil, ztišil se a po několika okamžicích byl tak uklidněn, že se začal modlit za přítomné. Nato jsem se obrátil k jinému a šlo to zase tak, pak k třetímu a tak dále“.

Ačkoliv Finney musel odejíti, aby kázal ještě téhož večera v Antwerpách, shromáždění v modlitbách pokračovalo. Následujícího dne musel znovu přijít a dověděl se pak příčinu onoho zvláštního rozčilení. „Bylo mi totiž řečeno“, vypráví Finney, „že tato vesnice se jmenuje Sodoma, a že jediným zbožným mužem je tam ten stařec, který pro mne přišel a kterému říkají Lot.

Mysleli tedy všichni, že moje řeč je schválně na ně namířena a že jim chci říci, že jsou právě tak zkaženi jako bezbožníci sodomští. Byla to ovšem obzvláštní shoda, ale co se mne týče, zcela nehledaná. Jsou to vskutku zvláštní události, které se zdají neuvěřitelné, ale Finney je sám ve svém životopise vypráví a i v jiných knihách o nich čteme.

Také následující událost ze života Finneyova svědčí o pravosti tehdejší práce. Asi po třiceti letech, když Finney byl v Syrakusách (v státě New York), přáli si dva páni, aby s ním mohli mluvit. Jeden představil druhého: „Tento skrze vaši práci obrácený muž je náš farář Gross.“

Na to připomenul farář Finneyovi právě vylíčené odpoledne a to, co se toho dne tam udalo. „Ano“, pravil Finney, „dobře se pamatuji a nikdy bych na to nemohl zapomenout.“ „Tenkrát“, pravil farář Gross, „jsem byl mladým mužem a v onom shromáždění jsem se obrátil“.

 

První část článku

Druhá část článku

Třetí část článku

Čtvrtá část článku

Pátá část článku

Šestá část článku 

 

Zdroj: jesus.707.cz
Foto: Wikipedia

 

[adrotate banner=“14″]

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář