Cítíte se daleko od Boha? Těchto 11 biblických veršů vám pomohou se k Němu přiblížit

 

Křesťanská cesta je plná vrcholů a údolí. Ale my jsme povoláni zůstat věrní Bohu po celou dobu, ať už se cítíme dobře nebo ne. To znamená držet se naší víry, i když máme pocit, že jsme od Boha vzdálení.

Ale co bychom měli dělat, když se nám Ho nedaří slyšet? Zde je 11 biblických veršů, které nám mohou pomoci.

 1. Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači – to byste klamali sami sebe! Jakub 1,22
 2. Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.1 Jana 5:14
 3. A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Matouš 7:24
 4. V soužení jsem vzýval Hospodina, k svému Bohu o pomoc jsem volal. Uslyšel můj hlas ze svého chrámu, mé  volání  proniklo až k jeho sluchu.. Žalm 18: 7
 5. Hospodina, svého Boha, budete následovat a jeho se budete bát, budete dbát na jeho přikázání a poslouchat ho, jemu budete sloužit a k němu se přimknete. 5. Mojžíšova 13: 5
 1. Ježíš začal mluvit nejprve ke svým učedníkům: „Mějte se na pozoru před kvasem farizeů, to jest před pokrytectvím.Lukáš 12: 1
 1. Ten, který vám udílí Ducha a působí mezi vámi mocné činy, činí tak proto, že plníte zákon, nebo proto, že jste slyšeli a uvěřili? Galatským 3: 5
 1. Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách. veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása, Žalm 25: 4-5
 2. Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše , oč požádá tvé srdce. Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Žalm 37: 4-5
 1. Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Přísloví 3: 5-6
 2. ale on mi řekl: „Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.“ A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova. Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný. 2. Korintským 12: 9-10

 

Zdroj: Christian Today
Foto: Wikipedia

1 Komentář

 1. Pingback: Cítíte se daleko od Boha? Těchto 11 biblických veršů vám pomohou se k Němu přiblížit. » Apoštolská církev, sbor Havířov

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář