David Novák: O nebezpečí zneužití moci v církvi a náboženských skupinách

Jedná se o poznámky k přednášce o nebezpečí zneužití moci v církvi, která byla vlivem pandemie COVID-19 zrušena. Nebude se jednat o příliš povzbudivé čtení, někdy ale pohled do zrcadla může lecčemu pomoci. Jiná věc je, že v poslední době jsme často konfrontováni s realitou sexuálního zneužívání, a to především z některých kruhů katolické církve, což nepochybně se zneužitím moci souvisí. Zneužití moci a duchovního vlivu se ale pochopitelně děje a hrozí nejen v katolickém prostředí.

Každá církev má stejně jako jiné skupiny jakousi hierarchii. Rozdíl je v tom, že některé sbory mají vedení (např. starší), které si dosazuje stávající pastor/kazatel/duchovní, dále pak pastory/kněze/duchovní, které dosazuje vedení církve a někdy i vedení církve, které dosazuje nadnárodní vedení té které církve/denominace. V tomto systému se nepraktikuje vedení skrze volbu, tak jak to známe v běžných demokratických systémech. Autorita nebo autority jsou dosazeny s vírou, že ti, kteří jsou v hierarchii nahoře a tedy vedou, mají dostatek moudrosti k tomu, aby na exponované posty nedosazovali své kamarády. V tomto některé protestantské církve připomínají katolické zřízení, kde pokud je mi známo, farníci nemají vliv na to, jaký na jejich faru přijde kněz, stejně tak kněží nevolí své představené, biskupy, kteří jsou dosazováni shora.

Příkladem církevního zřízení „shora“ může být následující názor: Věří se obecně, že jako byl Kristus poddán Otci a žena muži, má být člen sboru poddán pastorovi a pastor biskupovi. Systém autorit striktně odmítá rovnostářství a vidí církev jako strukturu poddanosti a odpovědnosti na principu podřízený a nadřízený. Demokracie se, na rozdíl od teokracie, odmítá jako systém založený na vzpouře proti Bohu, který vzešel z Velké francouzské revoluce. Proto se z principu nepraktikuje volba autorit prostými členy, ani autorita není zodpovědná členům církve. Samotná budoucí autorita je kooptována z pozice stávajících autorit, obvykle na základě zjevení, a také vyšší autoritě je pak zodpovědná.

Církev kde působím, je oproti výše citovanému systému postavena na systému, který kopíruje systém známý v politice jako systém brzd a protivah (check and balances), který je dobře znám od dob Charlese Louise Montesquieu. Zjednodušeně: Každé rozhodnutí jedné autority může být nějakým způsobem korigováno i zrušeno jinou autoritou. Zároveň každá klíčová autorita je demokraticky zvolená. Kazatel je součástí voleného staršovstva a má jen jeden hlas. Na sbor může být pouze zvolen, nikoli dosazen vedením církve. Staršovstvo nemůže udělat klíčové rozhodnutí bez schválení členským shromážděním. Předseda Rady CB je volen, není možné, aby ho jeho předchůdce jmenoval, stejně tak je volena celá Rada CB a ta podléhá konferenci. Důvodem těchto procesů je mj. i práce s mocí a snaha moc vybalancovat a neustále vybalancovávat.

Vidíme zde dva systémy. Asi vám doposud chyběl „ten správný biblický model“. Problém je, že zas až tak moc ohledně církevního zřízení toho v Bibli nenajdeme a i to, co v Bibli ohledně zřízení je, pro nás není stejně závazné jako např. etické pasáže. Ať je ale model církevního zřízení jakýkoli, shodneme se na tom, že k výkonu funkce je jistá dávka moci potřeba. Otázka je, jak jí nezneužít ale naopak moudře využívat. Aby nedocházelo k jejímu zneužití, pokusil jsem se ukázat na několik nebezpečí zneužití moci.

V některých náboženských skupinách a církvích panuje názor, že představený je určitým zástupcem Boha na zemi. Z toho pak plyne, že skrze něj mluví Bůh, což mu dává velikou autoritu, z které je jen blízko k pocitu, že neuposlechnutí autority duchovního je totožné s neuposlechnutím autority Boží. K obhájení tohoto názoru lze najít i dost biblických textů, které, jsou-li vykládány mimo kontext, stávají se nebezpečnou zbraní. Z pohledu zdola je blízko k pocitu, že můj vedoucí, pastor, kněz, starší je Bohem ustavenou autoritou, a tudíž ho musím téměř na slovo poslouchat. Když se k tomuto pocitu přiřadí formulka z úst vedoucího typu, „Bůh mi o tobě řekl“, je na zaděláno na pořádný průšvih. Autoři podobných výroků totiž zapomínají na malý detail. Bůh je neomylný, my lidé jsme omylní. V tomto prostředí se vytváří obecný pocit, že s autoritou se prostě nediskutuje, autoritě se poddává. Netvrdím, že vedoucí nemůže být povolaný Bohem, že nemá někomu radit, zároveň musí být kontrolovatelný, jeho rozhodnutí musí podléhat jakési širší diskusi a s vedoucím se může či dokonce má diskutovat.

Druhou oblastí zneužití autority je kazatelna. Na jednu stranu jsme z mnoha stran masírováni tisícero informacemi, ale stále platí, že slovo má moc. Když je někdo vidět za kazatelnou, autoritu prostě má. Lidé mu naslouchají, hledají u něj inspiraci do života, orientují se podle jeho slov, slovo se pro ně stává kotvou, nechají si radit. Už jen tím, že kazatelna stojí výš než posluchači, že kazatel stojí, kdežto posluchači sedí, kazatel mluví, kdežto posluchači mlčí, může dávat určitý pocit moci a autority. To se dá skvěle využít k oslavě Pána Boha, když se kázající drží slov Písma „já se musím menšit, kdežto on musí růst“, ale dá se to i zneužít a kazatelna se může stát platformou pro vyřizování si účtů a pro posilování moci. Kolikrát v historii zazněla alegorická kázání, skrze které si kázající s někým vyřizoval účty… a kolikrát lidé odcházeli s brekem.

Třetí oblastí je zpověď. Jakmile o druhém člověku víte určité informace, získáváte nad ním moc. Už je to, že vám někdo něco velmi osobního sdělí, ukazuje, že vás respektuje jako autoritu, a že vám vlastně odhaluje kus sebe. Osobní věci se obyčejně jen tak někomu nesdělují, dokonce pokud se to stane „jen tak někomu“, považujeme to za určitou poruchu osobnosti. Stejně jako kázání je i zpověď něčím dobrým, moudrým, ale je zneužitelná. Zvláště pokud zpovědník zpovědní tajemství vyžvaní nebo pokud začne vyhrožovat, že něco řekne, pokud ten či onen nebude dělat, to co zpovědník chce. Navíc zpověď se obyčejně netýká jen zpovídaného a celé sítě vztahů, což dotyčnému dává ještě větší moc.

Čtvrtou oblastí je příslušnost ke skupině. Jde o to, že církev resp. jakákoli náboženská skupina neslouží jen jako místo, kde praktikuji svoji víru, ale i jako místo, kde se socializuji, kde zakouším uzdravovací moc vztahů a kde zároveň vstupuji do někdy tenkého přediva vztahů. Problém nastává v okamžiku, kdy dotyčný pocítí, že pokud nebude po vůli duchovnímu nebo jiným autoritám, bude ze společenství vyřazen. Jenže tím se mu do jisté míry zhroutí jeho svět a proto se raději podřídí a dělá to, co by normálně nedělal. Proto lidé zůstávají v sektách ale i některých podivných náboženských skupinách, byť se jedná někdy o bizarní uskupení vedené bizarními vůdci.

Páté nebezpečí je legitimizace moci Biblí. Když chcete, Biblí vysvětlíte vše. To ale nic nevypovídá o Bibli a už vůbec ji to nesnižuje. Jen se může stát, že kdo s ní vládne nikoli nejlépe, ale nejmazaněji, ten si dělá, co chce a ohýbá ji k obrazu svému. Potřebuje jako kázající dvojnásobný plat? Pak platí „starším, kteří svou službu konají dobře, ať se dostane dvojnásobné odměny, zvláště těm, kteří nesou břemeno kázání a vyučování.“ Nelíbí se vám, když vás nějaký člen sboru napomíná tváří v tvář? Pak platí, „stížnost proti starším nepřijímej, leda na základě výpovědi dvou nebo tří svědků.“ Ohrožují vás ve sboru ženy tím, že mají jiný pohled na některé věci v Písmu než vy? Pak platí „žena ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízeností.“ Že je to bizár? Ale ne, jen cituji Písmo…

Neexistující síť, která by pomohla obětem. V některých sborech/farnostech/církvích není v případě zneužití za kým jít, nadřízení kryjí svoje svěřence, dotyční cítí pocit studu a viny, navíc jsou masírováni nesmysly, že si nelze stěžovat na svoji duchovní autoritu, zvláště pokud je kryta jinými vysoce postavenými… K tomu ještě přistupuje zmatek, co vlastně je zneužití, a to nemám na mysli jen zneužití sexuální. Konce těchto obětí bývají někdy velmi smutné, téměř vždy se ocitají mimo církev.

Možná si říkáte, proč o tom píšu, proč takto odkopávám církev. Proto, že tyto věci existují a proto, že v církvi do které patřím, je možné o těchto věcech hovořit – jakkoli jsme církví nedokonalou a jakkoli jistě i mezi námi k zneužití moci došlo a dochází. Zároveň aby se věci měnily, aby docházelo k uzdravení, je třeba je pojmenovávat a řešit. Zároveň je třeba si být vědomi, že každý člověk je chybující a to včetně těch, kdo stojí v čele. Proto kolem sebe nutně potřebují druhé, kteří je mohou beze strachu korigovat, stejně tak případné oběti potřebují mít za kým jít.

 

Autor je předseda Rady Církvi bratrské  Zdroj: Blog Davida Nováka Datum: 16. května 2020  Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Tags: ,,

4 Komentáře

 1. Nebezpečí zneužití moci samozřejmě existuje všeobecně, nejen ve společenství Církve. Zásadní nebezpečí je už v tom, že se v kontextu Církve vůbec musí mluvit o „moci“. Má pojem lidské moci v Církvi vůbec místo ? Pokud se o tom v církevním prostředí mluvit a psát musí, pak je docela možné, že právě už ta autorem zmíněná „církevní hierarchie“ – ať už má jakoukoli formu – je u kořene jakéhokoli „mocenského systému“, který plodí nebezpečí zneužití moci.

  Mám zato, že žádnou formální církevní hierarchii v Písmu nenajdeme. Když tedy autor píše, že „zas až tak moc ohledně církevního zřízení toho v Biblie nenajdeme“, má pravdu. Tato pravda ovšem právě svědčí o tom, že „církevní hierarchie“ nebo „církevní systém“ je lidským výplodem, který pramení z touhy po moci. Proto nám Písmo žádný systém nenabízí, nedoporučuje, nenařizuje. Společenství a shromažďování věřících má být velmi jednoduché, bezprostřední. Písmu stačí, že mluví o rolích, úlohách a posláních. Nikoli o funkcích, titulech, apod. Když autor píše, že „to, co v Bibli ohledně zřízení je, pro nás není stejně závazné jako např. etické pasáže“, nestačím se divit. Něco je pro nás Bibli závazné a něco nikoli ? Něco méně a něco více ?

  Písmo sice ve společenství Církve nezná pojem moci, zato však hovoří o autoritách. Pravá autorita nepramení z postavení. Je to přesně naopak. Autorita ve společenství Církve je duchovní podstaty, pramení z Ducha Svatého a společenstvím Církve by měla být rozpoznatelná a respektovaná. Respekt vůči „přirozeným“ autoritám všeobecně je dnes ve společnosti znatelně na ústupu, a to právě z důvodu zneužívání moci. Tento postoj se naneštěstí přenáší do společenství Církve a vzájemný respekt mizí, i když se jedná o autoritu, která má svůj základ v poznání Božího slova a v moci Ducha.

  Nebezpečí zneužití Písma je samozřejmě reálné. Nahrává mu jedna zásadní slabina, kterou vidíme v mnoha místních společenstvích : všeobecná neznalost Písma celého společenství, a to především starších toho společenství. Měli bychom si zřejmě připomínat častěji postoj židovských věřících v Beroji, kteří „každý den zkoumali v Písmu, zda je to tak, jak zvěstuje Pavel“ (Sk.17,11). Apoštol Pavel ! Neupírali mu autoritu, ale potvrzovali si studiem Písma, že je Pavel Písmu věrný. Autorita nepatří zvěstujícímu, nýbrž zvěsti. Moc slova v Církvi může spočívat jedině v moci Božího slova a Božího Ducha. Když mluvíme, nikdy se nemáme opírat o nějakou vlastní autoritu, nýbrž o autoritu Božího slova, které má nadpřirozenou sílu a moc. Pokud máme takový postoj a respekt vůči Božímu slovu, nebude nebezpečí, že bude někdo mluvit o citátech z Píma jako o „bizáru“. A pokud ano, nemá problém se mnou, nýbrž s autorem Písma, Bohem Duchem Svatým.

  Několik slov závěrem. Církev není – ani ve své místní podobě – ani organizací, ani spolkem, ani klubem nebo něčím podobným. Do Církve přidává údy – členy, chcete-li – Duch Svatý. Církev patří Bohu, Pán Ježíš je její Hlavou, jejím Pánem. Proto nemůžeme na Církev brát nějaká organizační měřítka a hledat pro ni lidská řešení a opatření. Pro Církev i každé její místní společenství je podstatné zdravé učení Písma, dary Ducha Svatého, modlitba a pravidelná připomínka Pána Ježíše Krista. Pokud to v našem společenství máme, před nebezpečím moci a jejího zneužití nás Pán Církve ochrání.

  Odpověď
  • Kde není nějaká zveřejněná struktura, ale jen neformální autorita, je ohromný prostor právě pro zneužívání neformální moci a neformálního postavení…To už je méně zneužitelná a omezená ta formální struktura… ta je relativní. Neformální autorita se může stát absolutní a přitom vlastně nikde není stanovena.

   Odpověď
 2. No jsem rád, že pan Novák napsal, že je jeho církev nedokonalou. Proč ??? Protože je psáno :

  aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny ani vrásky ani čehokoliv takového, ale byla svatá a bezúhonná.

  Jestli je tedy něco nedokonalé není to zcela jistě svaté a bez poskvrny a tudíž její hlavou nemůže být Ježíš, který naopak vyzývá k rovnosti a bratrství … nikoliv však k hierarchii, kde vládne člověk člověku.

  Odpověď
 3. Děkuji za komentář panu Vožehovi a za připomínku, že církevní hierarchie není součástí Božího plánu, ale lidským vynálezem. A také mám zato, že souvisí s lidskou touhou po moci nad druhými. Podle novozákonních knih je Božím plánem týmové vedení společenství věřících, starších, dohlížejících na sbor a současně i jeden na druhého.

  To, co vidíme v církvích, je systém papežů, kardinálů, arcibiskupů, biskupů, děkanů a kněží, podobně jinde zase předsedů denominací, jejich místopředsedů, tajemníků, seniorů a kazatelů. Patriarchové a archimandrité; generálové a plukovníci. Nám lidem dělají dobře tituly před jménem i za jménem a když k nám druzí vzhlíží.

  Věřím, že kdyby Kristova církev našla v Bohu odvahu k návratu ke kořenům, popisovaná zneužití hierarchií by zcela vymizela.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář