Denní zamyšlení neděle 21. května

Bůh řekl: „Žádej, co ti mám dát…“ Šalomoun odvětil: „Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem.“
1Kr 3,5.9

Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.
Jk 1,5

Šalomoun miloval Hospodina. Zajisté, že znal Písmo a věděl, že začátek vší moudrosti je bázeň před Hospodinem. Zahájil své panování bohoslužbou, aby ze všeho nejdříve vzdal Bohu za všechno dík a chválu. A potom slyšel Boží hlas. Bůh promlouvá ke každému z nás a my jej buďto slyšíme a nasloucháme mu, nebo se necháme ohlušit rámusem našeho světa – a neslyšíme nic. Bůh tu není. Usilujme tedy o usebrání, o ztišení v modlitbě, abychom i my Boží hlas slyšeli a odpověděli na něj svým konáním. Abychom neměli ztučnělé srdce, ale zbavovali se lpění na věcech i závislosti na požitcích tohoto světa.
Hospodine, Bože náš, dej i nám srdce vnímavé, abychom rozpoznávali tvé příkazy a rady, abychom slyšeli Pána Ježíše Krista, když nás volá k následování ve víře, naději a lásce.

J 16,23b-28(29-32)33 * 1Tm 2,1-6a * Ž 30

Zdroj: Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

 

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář