Denní zamyšlení neděle 29. ledna 

Hospodine, Bože zástupů, obnov nás, ukaž jasnou tvář a budem zachráněni!
Ž 80,20

Pro slitování a milosrdenství našeho Boha, jímž nás navštíví Vycházející z výsosti, aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
L 1,78–79

Žalmista lká nad těžkou pohromou Božího lidu. Obrací se o pomoc k Hospodinu, který jediný je skutečně Bohem všech. Prosí o obnovu a nápravu lidu, očištění od pohanství, nevěry a vzpoury. Prosí, aby Hospodin ukončil dobu svých soudů a trestů, zbavil je nepřátel a poskytl jim svou ochranu. Je si vědom, že i pak bude potřeba neustále hledat Hospodina, což vyjadřuje v prosbě ve druhé části dnešního verše.
I my se můžeme takto modlit. Možná nejsme v tak těžké situaci jako žalmista, přesto můžeme vnímat potřebu obnovy, hledání Boží tváře a spásy. Ta je dnes nabídnuta všem, kdo věří v Krista.
Pane Ježíši, prosíme tě o naši obnovu, proměňuj naši mysl do tvé podoby, abychom dokázali jít po tvé cestě.

Mt 17,1–9 * 2K 4,6–10 * Ex 3,1–15

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář