Denní zamyšlení pátek 12. května

Přijdou s pláčem a s prosbami o smilování, já je povedu. Dovedu je k potokům, jež mají vodu, cestou přímou, na níž neklopýtnou. Budu Izraeli otcem.
Jr 31,9

I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme.
J 16,22

Izrael prožíval těžké časy, a přesto pro ně měl prorok Jeremjáš slova potěšení. Hospodin trestal svůj lid jen proto, aby se k němu obrátil. Kniha Jeremjáš obsahuje většinou soudy, ale kapitoly 30–33 obsahují proroctví o naději a vysvobození. Hospodin zde zvláštním, až dojemným způsobem promlouvá ke svému lidu. V těžkých dobách byla a stále jsou tato slova potěšením pro Boží lid. Bůh dává zaslíbení, že bude Izraeli otcem. Skrze Pána Ježíše můžeme toto zaslíbení vztáhnout také na sebe. Sám Spasitel nás učil modlit se: Otče náš.
Hospodine, děkujeme ti, že nás v těžkých chvílích neopouštíš, ale skláníš se k nám jako nebeský Otec.

Zj 5,11–14 * Př 8,22–36

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář