Denní zamyšlení úterý 14. října

Dále řekl: Dal jsem tě za světlo pronárodům, abys byl spása má do končin země.
Iz 49,6

Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno.
Fp 2,9

Řeč je o Hospodinově služebníku, v němž novozákonní svědkové rozpoznali Ježíše. Slovo „spása“ je zde klíčové. Co znamená? Z naší perspektivy něco jiného než z perspektivy starozákonního proroka. Pro nás je spása jistota smyslu existence, spojení se Stvořitelem, naděje na setkání s tím, který zemřel za nás. Spása je síla, která mě i dnes povzbuzuje k dobrému: k poctivé práci, k obnově vztahů, k angažovanosti ve prospěch slabých a pronásledovaných. Spása je motor vší činorodosti, protože cílem všeho mého konání není zánik a marnost, nýbrž naplnění. Ježíšovo jméno je totiž nad každé jméno, a proto ční i nad násilníky a ničiteli.
Hospodine, učiň mě dnes majákem, v němž bude svítit tvé světlo druhým lidem. Zbav mě vší tmy a veď mě k prožitku tvé spásy.

Jk 1,1-13 * Mt 22,23-33

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář