Denní zamyšlení úterý 16. dubna

Hospodin Bůh můj osvěcuje temnosti mé.
Ž 18,29 (K)

Pro slitování a milosrdenství našeho Boha, jímž nás navštíví Vycházející z výsosti, aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
L 1,78–79

Autor 18. žalmu, tehdy budoucí král Izraele David, děkuje Pánu Bohu za vysvobození z rukou nepřátel i samotného krále Saula. „Ovinuly mě provazy smrti, provazy podsvětí se kolem mě stáhly.“ To je popis úplné bezmoci, bezradnosti a zoufalství. Pán Ježíš varuje své následovníky, že budou pronásledováni stejně jako on. Ve 34. žalmu tentýž David říká: „Mnohé úzkosti jsou spravedlivého, ale Hospodin ze všech jej vytrhuje.“ Možná až příliš často se ocitáme ve zkouškách a nevíme si rady. Můžeme však kdykoli zavolat o pomoc a světlo ke svému milujícímu nebeskému Otci. Mnoho z nás, věřících křesťanů, může dosvědčit žalmistova slova: „Chvály hodného vzýval jsem Hospodina, a od nepřátel svých byl jsem vyproštěn.“
Otče náš nebeský, vysvoboď mě od mých nepřátel i mého sobectví.

Mt 9,35–10,1 * 1P 4,12–19

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář