Denní zamyšlení úterý 23. dubna

Hospodin bude svůj lid hájit a nad svými služebníky se slituje, až uvidí, že už je opustily síly, s pánem i kmánem že konec je.
Dt 32,36 (B21)

Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?
L 18,8

Na prahu zaslíbené země zaznívá oslavná píseň. Mojžíš připomíná minulá, ale i budoucí selhání Božího lidu a zároveň zpívá o Božím milosrdenství. Hospodin, náš Bůh, se slitovává nad svým často nevěrným lidem. Vícekrát se stalo v dějinách Božího lidu, že když už nebyla naděje a hrozila zkáza, Hospodin zasáhl. Bible je toho svědectvím. Zaslíbení Božího slitování platí i pro lid Ježíše Krista. Novozákonní text nás katapultuje ke konci věků. Kristus se svých věrných zastane, ale nalezne vůbec nějaké věrné, až přijde ve své slávě?
Otče, prosíme, daruj nám víru, naději i lásku. Lásku k druhým lidem i k tobě samému. Naději, že život má smysl a přesah do věčnosti. Víru, že Kristus přemohl naše selhání a hříchy.

J 20,1-10 * Ř 12,1-8

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář