Duka připomíná odpůrcům sloupu jeho dějinný i církevní význam

Praha – Historikové, kteří se vyslovili proti umístění repliky mariánského sloupu na pražském Staroměstském náměstí, podle kardinála Dominika Duky možná neznají okolnosti jeho vzniku. Dopis, který více než dvacítka historiků umění zveřejnila počátkem července, podle pražského arcibiskupa vypadá, jako by byl ve svém obsahu i formě inspirován myšlenkami z doby, která skončila před 30 lety. Duka své stanovisko k názoru odborníků dnes zveřejnil na svém webu. Praha odmítla povolit repliku na náměstí už v roce 2017, nyní názor někdejších zastupitelů potvrdili ti současní.

Proti umístění sloupu se vyslovilo 26 českých historiků umění, kteří napsali dopis pražskému primátorovi Zdeňku Hřibovi (Piráti) a městské radě. Barokní památka, zbořená v roce 1918, byla podle autorů dopisu výrazem habsburské protireformační propagandy, a proto nemůže přispět ke smíření mezi církvemi. Pro obnovu historické podoby sloupu navíc neexistuje dostatek podkladů, uvádějí signatáři.

Kardinál Duka zase připomíná dlouhou tradici mariánských sloupů vedoucí až do španělské Zaragozy, k Madonně del Pilar, tedy k bazilice Panny Marie na sloupu, o níž se traduje, že jde o první kostel v historii zasvěcený Panně Marii. Legendárně se váže k působení sv. Jakuba Staršího, jednoho z 12 apoštolů. Tradice podle Duky prorůstá dějinami. „Symbol Panny Marie na sloupu se stal důležitým v období reconquisty, kdy si obyvatelé Pyrenejského poloostrova vydobyli svoji samostatnost a nezávislost, a jako takový se v různých formách promítá i do dalších oblastí kultury a umění dodnes,“ uvádí kardinál.

Pražský sloup ze 17. století svrhl dav v roce 1918, protože v něm viděl symbol habsburské monarchie. O jeho návratu se diskutuje od 90. let. Podle historiků, kteří podepsali společný dopis primátorovi, chtěli stavbou sloupu Habsburkové deklarovat své vlastní vladařské nároky i rekatolizační program. „Mariánský sloup představoval již v okamžiku svého vzniku triumfální výraz habsburské monarchistické ideologie opírající se o program militantní katolické protireformace,“ uvádí memorandum. A jeho autoři dodávají, že v tomto kontextu památka v žádném případě nemůže fungovat jako deklarace ekumenického smíření mezi církvemi.

Duka se jich ptá, zda chtějí uzavřít českou kotlinu před kulturními, spirituálními a náboženskými vlivy z Evropy „jen do našeho českého kotle a připravit nás tak o skutečné obohacení z interakce s jinými tradicemi a kulturami“. Připomíná cyrilometodějskou misii, křest v Řezně a Pasově, spiritualitu benediktinů, cisterciáků, mendikantů a barokní kulturu – to všechno vrostlo do české kotliny a stalo se i součástí habsburské zbožnosti, míní kardinál a připomíná dále vliv luterské a kalvínské reformace i další vlivy z 19. a 20. století na českém území.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi. 

 

Autor: ČTK  Datum: 16. července 2019  Foto: Wikimedia Commons – kardinál Duka

Tags: ,

9 Komentáře

  • Ten sloup je poděkování za konec války (vůbec nejhorší v historii evropy, pokud to počítáme na procenta povražděné populace a zemřelých na mor). A je poděkováním za ochranu před násilím které na Pražanech chtěli podle a hanebně spáchat švédové – TÝDEN PO UZAVŘENÍ MÍRU !

   Odpověď
  • Ještě dodám, že problém je v tom, že chcete, aby katolický hodnostář argumentoval „protestantsky“. Když se podíváme na historii ikonoklasmu (obrazoborectví) v dějinách, tak tam bylo sice plno politických zásahů, ale nelze upřít, že obě strany jednaly násilně. A hlavně 7. ekumenický koncil, II. nikajský úctu k obrazům potvrdil a ukončil obrazoborecké násilí na východě.

   A protože pro katolickou církev je zdrojem teologie nejen Písmo, ale i tradované učení, učení koncilů, moudrost jejích učitelů v běhu dějin atd., tak samozřejmě pro ně je zobrazování svatých a dokonce úcta přípustná.

   Mj. tato diskuse pak probíhala i mezi Prahou (universitou) a Táborem během husitství.

   A že to není jednoduché téma je například v tom, že i dnes zobrazujeme Boha třeba v nedělkách, když dětem vyprávíme příběhy. (Takový pravoslavný chrám je jedna velká obrázková nedělka.) A nebo zobrazujeme jednání Ducha svatého vlajkami při moderním uctívání. I protestantské kostely mají často kolem sebe plastickou výzdobu (třeba kolem Mramorového kostela, hlavního luteránského v Dánsku stojí sochy svatých mužů a reformátorů, mezi jinými i M.J.Hus).

   Čili jde o to se ponořit detailněji, co socha či obraz znamená a jak je užívána. Určitě není správné se jí klanět, ba se ani klanět svatým (viz Zj.) , v tom se samozřejmě s katolíky liším. Přesto ale lze mít k ním úctu, jakožto k vzorům, kteří nás předešli, asi jako třeba mám k pastoru D. Bonhoefferovi, odpůrci a mučedníku nacismu.

   A protože ten sloup opravdu znamenal určitou triumfalistickou barokní teologii k potlačení nás „heretiků“, tak se mi fakt nelíbí.

   Odpověď
  • Komunismus v zemích východního bloku padl, když byly jednotlivé národy zasvěcovány Královně Nebes, pozdější Matce našeho Pána. V naší zemi se pak proti praxi, vycházející z úcty k Matce, postavil Václav Klaus a následně padla vláda. Je zde totiž přímá úměra mezi uctíváním Královny Nebes a národní prosperitou (duchovní i hmotnou). Věděli to již Izraelci. Tedy ten požadovaný oddíl SZ je např. zde a ukazuje na literární preexistenci Matky před její diachronní manifestací:

   Jer 44:17-18  Určitě však splníme všechno, co vyšlo z našich úst, že budeme pálit kadidlo Královně Nebes a že jí budeme přinášet úlitby tak, jak jsme to dělávali my i naši otcové, naši králové i velmožové v městech judských a na ulicích Jeruzaléma. Tehdy jsme měli chleba dosyta, bylo nám dobře, nic zlého jsme nezakoušeli.  Od té doby, kdy jsme přestali pálit kadidlo Královně Nebes a přinášet jí úlitby, máme nedostatek ve všem a hyneme mečem a hladem.“

   Pochopili to i naši bývalí napřátelé, jako Ulf Ekman a na dobré cetě je Kenneth Copeland nebo Benny Hinn. A jak vidím z diskuse, i další je budou brzy následovat. Marně se vzpínáte proti bodcům!

   Odpověď
   • Děláte si legraci? Vždyť Vámi citovaný oddíl je v Jeremiášovi uveden, jako hřích, pro který přišlo na Izrael prokletí!!
    „Co se týče slova, které jsi k nám mluvil v Hospodinově jménu, nebudeme tě poslouchat, nýbrž jistě splníme všechno, co vyšlo z našich úst; budeme obětovat královně nebes… toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Vy i vaše ženy jste svými ústy vyslovili a svýma rukama pak naplnili slova: Jistě splníme svoje sliby, které jsme učinili, že budeme obětovat královně nebes a lít jí úlitby. Jen si svoje sliby plňte, jen si svoje sliby uskutečňujte. Proto slyšte Hospodinovo slovo, všichni Judejci, kteří bydlíte v egyptské zemi: Hle, přísahám při svém velikém jménu, praví Hospodin: V celé egyptské zemi se už nestane, že by bylo vzýváno mé jméno ústy nějakého Judejce, který říká: Jakože živ je Panovník Hospodin. Hle, bdím nad nimi ke zlu a ne k dobru. Všichni Judejci, kteří jsou v egyptské zemi, budou hynout mečem a hladem až budou úplně zničeni.“ (Jeremiáš 44:16,17, 25-27)

    Odpověď
 1. Naším cílem má být stát se sloupem ve svatyni jediného Boha. Nikoliv stavět materiální sloupy a nedej bože se jim klanět…Hodina zkoušky se blíží a uvidíme, které sloupy obstojí a které ne.

  Tak jak pravil náš pán Ježíš, jenž je jedinou hlavou pravé Svaté církve.

  7Andělu sboru ve Filadelfii napiš: ‚Toto praví ten Svatý, ten Pravý, který má klíč Davidův; když on otevírá, nikdo nezavře, a když on zavírá, nikdo neotevře: 8Znám tvé skutky. Hle, postavil jsem před tebou otevřené dveře, které nemůže nikdo zavřít. Neboť máš malou moc, a přece jsi zachoval mé slovo a nezapřel jsi mé jméno. 9Hle, dávám ti ze synagogy Satanovy ty, kdo o sobě říkají, že jsou Židé, a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a pokloní se před tvýma nohama; a poznají, že já jsem si tě zamiloval. 10Protože jsi zachoval slovo mé vytrvalosti, i já zachovám tebe v hodině zkoušky, která má přijít na celý obydlený svět, aby vyzkoušela obyvatele země. 11Přijdu brzy. Drž pevně, co máš, aby ti nikdo nevzal věnec vítěze. 12Kdo vítězí, toho učiním sloupem ve svatyni svého Boha a již nikdy nevyjde ven. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno města svého Boha, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, i své nové jméno.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář