Jednodenní konference o spiritualitě ve vzdělávání v pomáhajících profesích

 

Jednodenní pracovní konference se zahraniční účastí, pořádaná

ETF UK a VOŠ Jabok ve spolupráci s HTF UK a KTF UK

  1. dubna 2017

Velká aula VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2.

 

Cílem konference je poskytnout prostor pro dialog mezi vzdělavateli a pracovníky z praxe v oblasti pomáhajících profesí k pojmu „spiritualita“ především s ohledem na způsoby jeho uplatnění v kontextech příslušných jeho užití. Vzdělavatelé a odborníci z praxe v oblastech teologie, etiky, religionistiky, psychologie, sociologie, sociální práce, sociální pedagogiky aj. se budou zamýšlet nad tím, jak tomuto pojmu rozumět,  v čem spatřovat atraktivitu i rizika jeho využívání v profesních diskursech. Setkání může inspirovat i k další teologické reflexi nad uplatněním tohoto pojmu napříč obory.

Východiskem pro diskusi budou některá pojetí spirituality, jak se s nimi setkáváme v profesním vzdělávání a mezi teoretiky i praktiky v pomáhajících a sociálně/pedagogických profesí, a to i bez výslovné vazby na křesťanský étos. Snahou účastníků konference bude tato oborově a profesně využívaná pojetí spirituality reflektovat optikou křesťanské teologie a hledat způsoby, jak jim porozumět, dále je pojmenovat a hledat jejich další teologicky fundovaná vysvětlení. Zohledňován bude kontext vzdělavatelů (teorie), těch, kteří se spiritualitou pracují (způsoby uplatňování pojmu spiritualita v praxi) a těch, s nimiž se pracuje (studenti, klienti, např. mládež apod.).


Důvodem pro volbu tohoto tématu jsou časté zmínky o spiritualitě v oblasti profesionálního pomáhání, mnohdy bez vazby na křesťanský diskurs a teologii. Často jim však chybí adekvátní vysvětlení potřebná pro jejich aplikaci do profesní a životní praxe. Přitom užití výrazu spiritualita může být za určitých podmínek výhodou. Pokud např. Jabok a ETF nabízí studium sociální práce v pojetí, které významně těží z teologické reflexe, pojem spiritualita může přispět k obecnému porozumění smysluplnosti takovéhoto konceptu studia. Možná lze skrze nějak užitý pojem spiritualita snáze komunikovat aspekty, které by zůstaly nevyjádřeny, pokud by se ho neužilo. Seminář proto usiluje mj. o zvýraznění sociálně a pedagogicky cenných významů pojmu spiritualita a jejich propojenost s konkrétní teologickou reflexí.

 

Zdroj: Jabok
Foto: Ilustrační, Youtube

 

Tags:

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář