Katolíci i protestanti proti otevírání obchodů na adventní neděle

Švýcarsko. Švýcarská biskupská konference vybízí k rezignaci na otevírání obchodů o adventních nedělích, zejména na čtvrtou, která letos připadá na Štědrý den.

Biskupové připomínají, že advent je obdobím, které slouží k rozjímání, k otevírání se pro tajemství a lásku k bližnímu. V rodinách se pěstují vánoční zvyklosti a sváteční čas slouží k návštěvám blízkých a přátel.

Podobný apel vydala také Federace švýcarských protestantských komunit.

Švýcarští biskupové už nejednou upozorňovali na to, že neděle je svatým dnem odpočinku a obnovy. Má být věnována Bohu, rodině a prohlubování mezilidských vztahů.

Zdroj: Radio Vaticana 

 

1 Komentář

 1. Švýcarští biskupové se jistě mýli, když tvrdí, že neděle je svátým dnem odpočinku a obnovy. Tota lidská tradice nemá zcela žádné biblické opodstanění.
  V Knize Exodus ve 20-té kapitole se píše: 8Pomni na den sobotní, abys jej světil.9Šest dní pracovati budeš, a dělati všeliké dílo své;10Ale dne sedmého odpočinutí jest Hospodina Boha tvého. Nebudeš dělati žádného díla, ty i syn tvůj i dcera tvá, služebník tvůj i děvka tvá, hovado tvé i příchozí, kterýž jest v branách tvých.11Nebo v šesti dnech učinil Hospodin nebe a zemi, moře a všecko, což v nich jest, a odpočinul dne sedmého; protož požehnal Hospodin dne sobotního, a posvětil ho. Bůh ustanovil jiný den odpočinku a tou je sobota.
  Který den světím ukazuje jakou autoritu uznávám. Nelze sloužit dvěma pánům. 24„Nikdo nemůže být otrokem dvou pánů; buď bude totiž jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se k jednomu upne a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“ Matouš 6.kapitola
  Poslední dobou můžeme vidět jak se křesťanský svět spojuje. Nevěrné protenstanské církve se navracejí do odpadlého učení Babylonu, který představuje Řím. Neděle je uznáním papežské moci, předpovězena prorokem Danielem v 7.kapitole a prorokem Janem s knize Zjevení v kapitolách 13. a 14. Proroctví zní jasně, třetí anděl volá: 9A jiný, třetí anděl je následoval a volal mocným hlasem: „Kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijímá cejch na čelo či na ruku, 10bude také pít z vína Božího rozhorlení, které je nalito neředěné v číši jeho hněvu; a bude mučen v ohni a síře před svatými anděly a před Beránkem. 11Dým jejich muk vystupuje na věky věků a dnem i nocí nemají odpočinutí ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a ti, kdo přijímají cejch jejího jména.“ 12Zde je vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru.
  Vidíme že toto spojení povede k takovým nařízením a zákonům,které budou v rozporu s Božími požadavky, Tato závěrečná duchovní bitva povede k rozhodnutí o údělu každého z nás.
  A proto si dnes zvolte komu chcete sloužit: 23Odvrztež tedy nyní bohy cizozemců, kteříž jsou u prostřed vás, a nakloňte srdcí svých k Hospodinu Bohu Izraelskému.24Odpověděl lid Jozue: Hospodinu Bohu našemu sloužiti a hlasu jeho poslouchati budeme. Jozue 24.kapitola
  Přijměte dar milosti skrze Pána Ježíše Krista, Jemu buď chvála navěky věků. Amen

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář