Národní konference Venkov 2016 i se zástupci katolické církve

 

Ve dnech 20. a 21. října 2016 se v Litoměřicích konala tradiční každoroční Národní konference Venkov, které se letos poprvé zúčastnili také zástupci České biskupské konference. Akci pořádal Spolek pro obnovu venkova České republiky s podporou Ministerstva zemědělství a partnerů. a ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR, Sdružením místních samospráv ČR, Národní sítí místních akčních skupin ČR a Asociací soukromého zemědělství ČR. Nad konferencí převzal záštitu ministr zemědělství Marian Jurečka.

Program konference s mottem „Venkov v hlavě“ odrážel 5 základních témat mimoměstského prostoru:
1. Zemědělství a rodinné podniky v souvislostech
2. Svoboda – duchovní oblast (rodina, etická výchova, prorodinné a umělecké vzdělávání a finanční gramotnost na základních školách, mládež, sociální vyloučení)
3. Právo a politika (subsidiarita, rozpočtové určení daní)
4. Význam partnerství pro rozvoj lokální ekonomiky a služeb
5. Životní prostředí a kulturní dědictví
Na programu byla nejen pro církev důležitá témata chudoby a sociálního vyloučení, kulturního dědictví a sociálního podnikání. V rámci konference vystoupil s úvodním slovem Jan Baxant, biskup litoměřický; první příspěvek k tématu Svoboda – duchovní oblast s názvem: „Rodina základ státu a škola základ života“ pronesl Mons. Petr Piťha, probošt Kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě. Kulatý stůl k problematice kulturního dědictví pak facilitovala Ing. Iva Fictumová z plzeňského biskupství.
Součástí programu byly i zmíněné kulaté stoly, ze kterých pak vzešly závěry a doporučení tohoto setkání. Konference, zejména „kulaté stoly“ a anketa „12 problémů českého venkova“, věcně navázala na manifest Evropského venkovského parlamentu ze 4. – 6. listopadu 2015 v rakouském Schärdingu (http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2015/evropsky-venkovsky-parlament/).
Na základě diskuse u kulatých stolů přijali účastníci konference v jejím závěru tato doporučení:
rozšířit podporu obcí a spolků v Programu rozvoje venkova
Dobrá škola – tradiční venkovské dovednosti, občanská odpovědnost, centrum obecního života, výuka lokální historie
podpora tradiční přirozené rodiny
všemi možnými způsoby zachycovat a chránit vodu – v krajině, v sídlech, v podzemí i na povrchu
podporovat takové typy hospodaření subjektů, které v prostoru venkova přímo žijí a podnikají
výchova k občanské angažovanosti začíná v rodinách a ve škole (výchova příkladem, dobrovolnictví)
spustit velký program výsadby ovocných stromů v krajině a v sídlech
podporovat takové způsoby hospodaření na zemědělské půdě, které vedou k zlepšení její kvality
navýšení RUD snížením mandatorních výdajů státu ve prospěch rozvoje venkova a posílení samostatnosti obcí
posílit prestiž venkova
zajistit nárokové financování komunitních sociálních pracovníků do všech obcí za účelem poskytování individuálních konzultací potřebným
změnit koeficienty v RUD s cílem odstranit extrémní rozdíly mezi jednotlivými obcemi (např. zrušení přepočítávacích koeficientů čtyřech největších měst + hazard)
posílení respektování demokratických hodnot
Pozitivně vnímáme, že se v závěrech konference objevila řada bodů, která jsou důležitá i pro křesťanskou společnost, tedy podpora tradiční rodiny, důležitost dobré školy, výchova k občanské angažovanosti, posílení prestiže venkova, podpora komunitního života a důležitost demokratických hodnot. Závěry z konference předá Spolek pro obnovu venkova České republiky předsedovi vlády a jeho prostřednictvím Vládě ČR. Budou rovněž podkladem pro přípravu národní pozice na jednání Evropského venkovského parlamentu v roce 2017.
Všechny informace o konferenci vč. prezentací přednášejících jsou ke stažení na www.konferencevenkov.cz.
Letos poprvé se na přípravě obsahové náplně konference podílela také Česká biskupská konference. Litoměřické setkání uspořádal Spolek pro obnovu venkova České republiky s podporou Ministerstva zemědělství a partnerů – Svazem měst a obcí ČR, Sdružením místních samospráv ČR, Národní sítí místních akčních skupin ČR a Asociací soukromého zemědělství ČR. Nad konferencí převzal záštitu ministr zemědělství Marian Jurečka.

Zdroj: cirkev.cz

Foto: www.konferencevenkov.cz

 

 

 

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář