Nenaplněné předpovědi a proroctví o konci světa

 

Žádná kniha Bible nebyla tak zneužita v historii křesťanství jako kniha Zjevení. Nepřešlo snad století, při kterém by nepovstala nějaká eschatologická skupina s očekáváním druhého příchodu Krista. Stanovení přesného data a interpretace „znamení doby“ přitom nebylo výjimkou.

Kniha Zjevení přináší řadu otázek a interpretace se značně liší. Kdo je šelma s číslem 666? Co symbolizují apokalyptičtí jezdci a jednotlivé rány?  Jak bude probíhat samotný druhý příchod Krista? Nastane soužení po vytržení nebo ještě před příchodem Krista?

Někteří křesťané předpovídají velké probuzení církve v čase druhého příchodu, jiní zase varují před obrovským pronásledováním a odpadnutím od víry.

Kniha Zjevení, řecky Apocalypsis, je poslední knihou Bible, napsal jí apoštol Jan ve vyhnanství na ostrově Patmos. Podle tradice byl Jan jediný učedník, který zemřel přirozenou smrtí. Na výklad knihy Zjevení existují různé teologické pohledy Stránka Historicism uvádí tři různé teologické směry, préterismus, futurismus a historicismus, ale možných výkladů existuje mnohem víc.

Preterismus je teologický směr, který chápe Janovo proroctví v kontextu druhé poloviny prvního století a tvrdí, že apoštol Jan v knize Zjevení popsal události římskou mocí pronásledované církve. Futurismus chápe knihu Zjevení, jako doslovné proroctví, které se v budoucnosti naplní ranami a katastrofami popsanými v knize. Historický pohled chápe knihu Zjevení jako popis historických událostí, od Kristovy smrti (nebo od nástupu křesťanství v římské říši) až do konce světa. Popisují běh dějin světa a církve a snaží objevit to místo v průběhu Zjevení, kde se dnešní doba právě nachází a spojuje jednotlivé pasáže s konkrétními historickými událostmi a postavami, jak se postupně historie vyvíjela.

Kniha Zjevení vždy přitahovala a stále přitahuje pozornost mnohých křesťanů. Války, hladomor, nejrůznější epidemie často nabízely katastrofické scénáře a lidé v nich viděli naplnění apokalyptických proroctví. Těchto proroctví a předpovědí bylo v historii křesťanství mnoho, nabízíme pohled na některé z nich.

Richard Abanes v knize End-Time Visions píše o francouzském biskupovi Martinovi z Tours žijícím v 4. století, který prohlásil, že svět skončí před rokem 400 n.l, a řekl: „Není pochyb o tom, že Antikrist je již na světě.“

Spisovatel Jason Boyett  uvádí v jedné ze svých knih předpovědi konce světa Hippolytose Římského, který byl jeden z najdůležitějších křesťanských teologů třetího století žijícím v Římě. Konec světa předpovídal i Sextus Julius Africanus, křesťanský historik, který žil koncem druhého a začátkem třetího století, či Ireneus biskup a apologeta žijící v druhém století. Jejich předpovědi tvrdily, že druhý příchod Krista nastane v roce 500 n.l.

Na přelomu prvního tisíciletí předpovídalo konec světa řada křesťanských duchovních. V návaznosti na to, že konec světa nenastal, domnívali se někteří, že by měl přijít 1000 let po Ježíšově smrti, čili v roce 1033.

Eugen Weber v knize Apocalypses, tvrdí, že Martin Luther předpověděl, že konec světa nepřijde později jak v roce 1600. Po Lutherově smrti roku 1546, hovořili někteří z jeho následovníků o blízkosti konce. Adam Nachenmoser napsal dílo Prognosticum Theologicum, ve kterém předpověděl: „Do roku 1590 bude evangelium hlásáno všem národům a nádherná jednota naplní poslední dny.“  Dle Nachenmosera se rok 1635 zdál nejpravděpodobnějším k druhému příchodu Krista.

Někteří anabaptisté byli na počátku 16. století přesvědčeni, že milénium nastane v roce 1533. Když se proroctví nenaplnilo, tvrdili, že dva svědci, zmiňováni v knize Zjevení přišli v podobě Jana Matthyse a Jana Bockelsona, kteří zbudují Nový Jeruzalém v Münsteru. Anglikánský biskup Edwin Sandys žijící v Anglii v 16. století řekl: „A i když nevíme dne ani hodiny, buďme si však jisti, že příchod Pána je blízko. Znaky konce popsány Ježíšem v evangeliu jsou téměř všechny naplněné.

V knize A Great Expectation — Eschatological Thought in English Protestantism to 1660 autoři Bryan Ball a E.J. Brill uvádí Thomase Brightmana, který žil v letech 1562 až 1607 a je označován za jednoho z otců presbyterianizmu v Anglii. Bringhtman tvrdil, že „mezi lety 1650 a 1695 uvidíme proměnu mnohých Židů a obnovu jejich národa v Palestině … zničení papežství … manželství mezi Beránkem a jeho nevěstou.“

Adventista William Miller předpověděl na základě knihy Daniel 8: 14-16, že se Ježíš Kristus vrátí mezi jarem 1843 a 1844. V létě roku 1844, začal věřit, že Ježíš by se měl vrátil 22. října 1844.

Během první světové války časopis The Weekly Evang, oficiální publikace denominace Assemblies of God, předpověděl, že bitva v Bibli nazývána Armagedon pomalu začíná a „Kristus přijde před ukončením války.“ Další vydání uváděly, že konec přijde nejpozději do roku 1934 nebo 1935.

Kazatel Chuck Smith z Calvary Chapel publikoval v roce 1979 knihu End Times. V této knize uvádí: „Když se podíváme na světovou scénu dnes, zdá se, že příchod Pána je velmi, velmi blízko, ale nevíme, kdy to bude. Mohlo by se stát, že Pán bude čekat déle. Pokud mám správné pochopení Písma, Ježíš nás učí, že generace, která vidí, pučení fíkovníku, zrozením národa Izraele, bude generace, která uvidí Pánův návrat. Domnívám se, že generace z roku 1948 je poslední generace ….. Pán by se mohl vrátit pro svou církev kdykoliv před začátkem soužení, což by znamenalo, kdykoliv před rokem 1981.“

 

 

Jihokorejská křesťanská skupina Dami Mission založená Lee Jang Rimem se dostala do celosvětové pozornosti poté, co Rim předpověděl, že vytržení a konec světa nastane 28. října 1992. Po neúspěšné předpovědi byl Lee odsouzen za okradení svých stoupenců o miliony dolarů. Žena, která se snažila otěhotnět po dobu tří let podstoupila potrat, protože věřila, že ženy by neměly být těhotné během posledních časů. (Matouš 24: 42-44)

Oblíbeným datem mezi eschatologickými skupinami se samozřejmě stal první leden 2000, kdy mnozí varovali před pádem elektronických systémů a světovým chaosem. Harold Camping tvrdil, že vytržení nastane 21. května 2011 a následně konec světa 21. října téhož roku.

Televizní evangelista Jack Van Impe v průběhu let předpověděl několik specifických termínů pro druhý příchod Ježíše. Naposledy poukázal na rok 2012 jako možný termín pro druhý příchod. Impe už netvrdí, že zná přesné datum druhého příchodu, ale cituje verše, z nichž vyplývá, že křesťané by měli vědět, že druhý příchod je blízko.

Co říci závěrem? Církev již 2000 let očekává příchod Pána. Eschatologické očekávání je součástí křesťanské víry a naší naděje, že Bůh směřuje celou historii lidstva ke konečnému vítězství v Ježíši Kristu a tato naděje by v nás měla být neustále živá. Nikdo z nás neví, kdy a jak druhý příchod Krista nastane a Bible dokonce uvádí, že není v naší moci znát dne ani hodinu.

Otázka, která je však na místě a měli bychom si ji položit: Jsme na druhý příchod Pána připravení? Blahoslavený bude služebník, kterého Pán zastihne bdícího.

Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. Mat. 24:42

-mn-

 

 

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář