Nový vatikánský dokument reflektuje témata jako je gender a homosexualita

Vatikán – Papežská biblická komise vydala systematickou studii o antropologické vizi Písma od Geneze po Zjevní. Nese titul Kým je člověk? Cesta biblické antropologie.

„V Bibli jsou principy pomáhající reflektovat velké otázky dneška,“ říká podle Vatikánksého rozhlasu sekretář komise, Pietro Bovati. Rozsáhlá studie pojednává různé aspekty lidského života ve světle všech knih Starého a Nového Zákona.

Podle Bovatiho jde o novátorskou práci. Většinou si totiž teologové vybírají pouze určité citace, důležité pro jejich argumentaci. My jsme však chtěli přistoupit k tématu systematickým způsobem a ukázat cestu, na které Bible ukazuje celou složitost lidské situace, dodává sekretář Papežské biblické komise.

„Počátky dokumentu sahají daleko a vztahují se také k otázkám položeným II. vatikánským koncilem, zejména o vztahu Církve a světa, kde se ptáme po společnosti, situaci člověka a kde vyvstává základní otázka po smyslu života, po významu lidských dějin, po tom, kým je skutečně toto Boží stvoření, učiněné k Jeho obrazu, před nímž je – jak doufáme – velkolepý osud.“

„Tato pradávná otázka, dnes nabyla velmi vyostřených rozměrů. Jde o otázky po smyslu počátku, po tom, jak člověk jedná, jaké jsou jeho hodnoty, co je jeho osudem. Papež si přál, aby toto téma bylo zpracována na základě biblického východiska, které je základem a duší veškeré křesťanské reflexe,“ říká Bovati.

Studie je rozdělená do čtyř kapitol, odpovídajících čtyřem velkým tematickým okruhům. Patrně největší pozornost přitáhne třetí kapitola, která se dotýká některých dnes velmi diskutovaných témat, jako jsou otázky vztahů, lásky sexuality.

„Třetí kapitola je nejsložitější, týká se antropologie vztahů. Bůh umístil člověka do zahrady a stvořil ho jako muže a ženu. Základní vztah vzájemné lásky, z něhož povstávají děti, a tedy objevuje se vztah mezi rodičem a dítětem, mezi bratry, bratrské vztahy. Tyto tři dimenze lásky – manželská láska, láska otcovská a synovská a posléze bratrská láska – představují v jistém smyslu plán, který Bůh určil člověku a který je zároveň dějinnou výzvu k jeho uskutečňování. Je pochopitelné, že se v této kapitole objevují velice důležitá témata, jako je manželství, sexualita, ale také otázka války, násilí, téma vztahu mezi dětmi a rodiči, který se dnes jeví jako velmi problematický.“

Čtvrtá kapitola se věnuje otázce zákona a poslušnosti. Dokument ukazuje, jak Písmo mluví o lidské křehkosti a neposlušnosti Božím přikázáním, přinášející tragické důsledky. Ptá se také, jakým způsobem zasahuje Bůh do dějin, a poukazuje na plán záchrany, proces, ve kterém nakonec vítězí milost, odpuštění a spása. Dějiny tedy nejsou ani tak dějinami lidské ubohosti, ale dějinami Boží slávy v člověku, dodává Bovati.

 

K dotazu jak dokument reflektuje dnes velmi aktuální témata jako je gender, homosexualita a podobné citlivé otázky, Boneti řekl: „Máme zato, že jsme odpověděli na to, co po nás církev žádá: totiž neříkat věci, které se neobjevují v Bibli. Vyšli jsme tedy z toho, že se budeme těmito otázkami zabývat na úrovni informací obsažených v Písmu.“

„Některé otázky, které si lidé dnes kladou, nemají zřejmou a přesnou odpověď v Písmu, protože kulturní situace dávných časů jsou jiné než naše. My tedy formulujeme také v těchto otázkách některé principy, jako například význam různosti, který je vepsán do samotného stvoření, jako prvek pomáhající porozumět Božímu plánu s každou jednotlivou bytostí. Tento princip snad bude moci napomáhati dalším teologickým, psychologickým a pastoračním oborům v rozvíjení příslušných otázek s ohledem na okolnosti, kultury a reflexe, které se také dnes vynořují ze světa poznání. Bible tedy nabízí některé principy, některé indikace užitečné pro reflexi, která ovšem náleží také dalším interpretátorům křesťanského myšlení, jako jsou teologové, morální teologové, pastýři, aby mohli příhodnějším způsobem odpovídat na otázky, s nimiž se člověk obrací na církev,“ říká k novému dokumentu Papežské biblické komise Pietro Bovati.

 

Autor: Vatikánský rozhlas  Datum: 16. prosince 2019  Foto: Qikimedia Commons – Vatikán

Tags: ,,,

1 Komentář

  1. Gender a homosexualita pochází z nedokonalosti a jsou hříšné. Bohužel tento svět tyto nedokonalosti vyzdvihuje a dělá z nich cool věci.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář