Projekt Vězňova cesta

„Každý má naději a možnost začít znovu, bez ohledu na to, jaký byl jeho dřívější život“ – odsouzená žena

Vězňova Cesta je jedním z projektů neziskové organizace Mezinárodního vězeňského společenství, z.s. (dále MVS). Na podzim roku 2018 bylo vyškoleno 12 facilitátorů, dobrovolníků, které do tohoto projektu zasvěcoval Stephen James z Velké Británie, hlavní školitel PFI v projektu Vězňova Cesta.  Mezi vyškolenými bylo několik vězeňských kaplanů. Poté jsme mohli kurz zahájit v několika věznicích. Mezi prvními, kteří program vedli, byli kaplani z věznic Rýnovice a Stráž pod Ralskem. V Bělušicích vedly program dvě dobrovolnice ve spolupráci s kaplany.

Program se opírá o Markovo evangelium. Dále souvisí s myšlenkou tzv. restorativní justice, což znamená, že vede odsouzené k příjímání odpovědnosti za minulé chování, ke snaze po vlastní změně a po náhradě škody obětem. Projekt podporuje pozitivní myšlení a snižuje napětí a rizika zkratkových jednání.  Rovněž posiluje komunikační dovednosti a rozšiřuje i znalostní obzory odsouzených. Během kurzu jsou promítána videa se svědectvím odsouzených, kteří se obrátili k Bohu během výkonu trestu a zcela změnili své smýšlení. Tato videa jsou natolik silná, že vyvolávají v odsouzených překvapivě pozitivní reakce. Kurz je určen vždy maximálně pro 12 odsouzených a vedou jej 1-2 facilitátoři. Setkání jsou dotována 2,5 hodinami 1x týdně po dobru 8 týdnů.  Po ukončení 8. setkání, následuje oslava s občerstvením, které se účastní i vedením věznice a při které jsou absolventům předány certifikáty a Bible.

Za necelé dva roky se program dostal do osmi věznic a další věznice o zahájení Vězňovy cesty žádají. Během roku v každé věznici proběhly 3 kurzy. Propagací kurzu v dané věznici, sepsáním smlouvy mezi věznicí a MVS, určením dobrovolníků či kaplanů a termínem zahájení, se může začít s kurzem.

Tolik praktických informací. Nejdůležitější ovšem je, že odsouzení se o vstup do kurzu sami hlásí. Odsouzení na kurzu zažívají něco nového, než jsou zvyklí v běžném režimu. Tento obraz si odnášejí na pokoje a další odsouzení si všímají změny v jejich tvářích i chování. Proto mají zájem vstoupit do programu.

Mohou svobodně vyjádřit svůj názor, projevit souhlas či nesouhlas k danému tématu jednotlivých lekcí. Zvláštností kurzu také je, že se do něj hlásí převážně nevěřící, nebo ti, kteří mají okrajové znalosti o křesťanství či zapomněli, k čemu byli v dětství vedeni. Během kurzu vězně seznamuje s tím, co je psané v Markově evangeliu a jak dané informace vstřebat a využít v životě. Je mnoho pozitivních ohlasů od těch, kteří programem prošli. Pokud vězni mají zájem o další studium, obracejí se na své vězeňské kaplany. 

 Pro dokreslení účinků kurzu Vězňova Cesta bude lepší poslechnout si některá svědectví zúčastněných:

„… Na začátku mé cesty jsem byla skeptická a uzavřená vůči všem náboženským směrům. Musím však přiznat, že postupem časů se má mysl stávala otevřenější a začala jsem přijímat nové poznatky z víry. Zjistila jsem, že můj skepticismus byl jen následkem nezájmu a také strachu z nového…. Tato cesta mi nejen otevřela mysl k novým poznatkům, ale ukázala mi směr k jiným životním hodnotám, jako jsou pokora, úcta a láska.“

„Na Vězňově cestě jsem se dozvěděl, že Pán Ježíš mi může odpustit hříchy. Také, že člověk není nikdy sám, což je krásné zjištění. S jistotou věřím, že se v mém životě stane velká změna, a to v tom, že jsem si uvědomil svoje chyby a kde jsem je dělal, chci začít nový život s Kristem.“

„Hodně mi tento kurz otevřel oči. Mohla jsem pochopit hodně věcí, kterým jsem nerozuměla, jako je milost, že každý má naději a možnost začít znovu, bez ohledu na to, jaký byl jeho dřívější život.“

„Díky tomuto projektu jsem spoustu věcí pochopila a mohla jsem poznat Ježíše. Mé putování nekončí, je to začátek cesty. Teprve při kurzu Vězňovy cesty jsem našla uvnitř sebe samu a veliký klid. S tímto pocitem vnitřního klidu a pomocí ostatních jsem mohla prožít velikou bolest, smrt mé maminky, která mě provázela tímto kurzem.“

„Kurz Vězňova cesta mi otevřel oči a pohled na Boha. Uvědomuji si, že na svůj život nejsem sama, mám víru a ta mě učí žít jiným způsobem života. Videa v kurzu jsou silná a mnohé jsem si uvědomila. Milost, odpuštění, přijetí Boží lásky jsou tak silné, že nejde si toho nevšimnout. Jsem ráda, že jsem mohla tyto věci poznat a chci je aplikovat ve svém životě.“

„Program vede hodně k zamyšlení a dovede otevřít oči. Pro přijetí milosti jsou tři základní body: 1. Uznat svou vinu, 2. Přijmout svůj trest jako spravedlivý, 3. Chtít se dobrovolně a s přesvědčením změnit.“

Poslední svědectví je od ženy, která je rok na svobodě. Nemá to vůbec lehké. Stará se sama o pět dětí. Ale ví, že je tady Bůh a lidé z církve, kteří ji pomáhají. Nese statečně následky své minulosti a ví, že programy MVS jako je Vězňova Cesta, díky kterým zažila Boží dotek, jí přinesly naději a naučily ji, jak dál fungovat v běžném životě na svobodě. S dobrovolníky MVS je stále v kontaktu a my můžeme s napětím a radostí pozorovat, jak zvládá svůj úděl.

Lenka Hellerová

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář