Skončily duchovní dary spolu s érou apoštolů?

 

Cessationismus je křesťanský směr, který tvrdí, že duchovní dary skončily s érou apoštolů a v současné době se už neprojevují. Dle tohoto myšlenkového proudu Bůh potvrzoval apoštolství a prohlašované slovo v prvotní církvi právě skrze znamení a zázraky, což v dnešní době už není nutné; Bible je dostatečným a plným zjevením Boha. Stoupenci cessationismu věří, že Bůh může stále nadpřirozeně zasáhnout a uzdravit člověka, ale neděje se tak už přes konkrétní osobu. K známým představitelům tohoto proudu patří pastor sboru Grace Community Church v Los Angeles John MacArthur nebo profesor Dallaského teologického semináře Daniel Wallace.

Pastor MacArthur zorganizoval v roce 2013 velkou konferenci Strange Fire, která byla namířená proti charismatickým darům. Událost se vysílala online do mnohých zemí světa a rozpoutala diskuze v evangelikálních kruzích. Jedním z hlavních cílů konference bylo poukázat na biblické principy cessationismu a naopak teologicky vyvrátit základy letničně-charismatického hnutí uvnitř církve. Cessationismus (z anglického slova cessation, což znamená ukončit, vyhasnout) věří, že Duch svatý v církvi stále působí; protože je věčný, jen jeho dary jako modlitba v jazycích, uzdravování a prorokování se už v církvi nevyskytují. Bůh konal zázraky jen za výjimečných okolností a používal k tomu jen vyvolené lidi, tvrdí cessationisté. Ve Starém zákoně to byl např. Mojžíš, Elijáš a Elíša, v Novém zákoně pak Ježíš a jeho apoštolové. Bůh prostřednictvím zázraků potvrzoval jejich prorocký a apoštolský úřad.

 

V reakci na konferenci Strange Fire kanadský publicista Tim Challies, který je stoupencem cessationismu, tvrdí, že již v Novém zákoně se čím dál tím méně mluví o darech Ducha svatého. Dle jeho poznatků i významní myslitelé církve jako např.  Jan Zlatoústý a Augustin hovoříli o „vytracení“ těchto darů ze života církve. Luther, Kalvín, Edwards nebo Spurgeon se podle něj také zmiňují o tom, že duchovní dary skončily v prvním století.

Svůj názor k problematice duchovních darů vyjádřil také známý americký baptistický pastor a zakladatel portálu desiringGod.org John Piper, který napsal, že věří v dary Ducha svatého i dnes, a uvedl pasáže z 1 Kor. 14:29 a 1. Tes. 5:20-21, podle kterých novozákonní proroctví nejsou na stejné úrovni jako proroctví ve Starém zákoně. Víc než na osobu proroka, ať už je falešný nebo pravdivý, se máme zaměřit na obsah a zkoumat pravdivost konkrétního proroctví. Na základě 1. Kor 13: 8-10 je podle Pipera jasné, že dary jazyků a proroctví budou přítomny v církvi až do příchodu Krista. Na závěr kalvinista a dlouholetý pastor sboru Bethlehem v Minneapolis uvedl, že pokud chtějí křesťané kritizovat charismatické hnutí, ať si první nastaví zrcadlo a podívají se na nesprávné věci ve svých vlastních sborech a denominacích.

Zakladatel Hyatt International Ministries Eddie Hyatt reagoval na kritiku MacArthura na stránkách Charisma News. Hyatt citoval na úvod článku silné vyjádření Johna MacArthura z jeho knihy Strange Fire, kde označil letničně-charismatické hnutí jako „falešnou církev nebezpečnou jako jakýkoliv jiný kult“.  Hyatt ve své reakci napsal, že je kalifornský pastor při argumentaci plně podřízen kalvinistické teologii cessationizmu a v obhajobě duchovních darů cituje ze své knihy 2000 years of Charismatic Christianity (2000 let charismatického křesťanství)  vyjádření některých křesťanských myslitelů:


[adrotate banner=“22″]

 

Justin Mučedník (100-165) „Protože prorocké dary zůstaly až do současnosti, je možné vidět mezi námi ženy a muže, kteří mají dary Ducha Božího.“

 Ireneus (125-200): „Slyšíme o mnohých bratřích v církvi, kteří mají prorocké dary a prostřednictvím Ducha hovoří různými jazyky. … Ano, navíc, jak jsem už řekl, i mrtví byli vzkříšeni a zůstali mezi námi po mnoho let.“

Také Augustin (354 – 430), podle něj, ve svém díle Boží město mluví o uzdraveních a zázracích, které osobně viděl.

Hyatt tyto příklady použil jako důkaz toho, že v církvi byly duchovní dary přítomny. Problémem s nedostatečným svědectvím o darech Ducha svatého během historie není podle něj postupné vytracení darů z církve, ale nedostatek víry a materialismus. Tento názor podpořil i citací baptistického pastora a zakladatele Gordon College v Bostnu A. J. Gordona: „Nedivím se tomu, že pokud církev zapomněla na své občanství v nebi a začala se starat o luxus a krásu na zemi, že se v ní přestaly objevovat nadpřirozené dary nebes.“

Hyatt zmiňuje v článku i zakladatele metodismu Johna Wesleyho, který pro ukončení darů v církvi neviděl žádné biblické argumenty. Autor na závěr vzpomíná vylití Ducha svatého, které můžeme pozorovat v církvi od počátku 20. století. K letničně-charismatickému proudu se v současnosti hlásí více než 600 milionů věřících.

 

-mn-
Foto: Youtube


Kategorie: Církev

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář