Starokatolickou církev v ČR čeká jubilejní 50. synoda

Praha – Ve dnech 17. – 19. října 2019 se v Bystřici pod Hostýnem uskuteční 50. synoda Starokatolické církve v ČR. Delegáti a delegátky z řad věřících i duchovních reprezentující jednotlivé farnosti budou projednávat změny ústavy umožňující efektivnější fungování církve či recepci ekumenických dokumentů s Římskokatolickou církví a lutherskou Švédskou církví. Na pořadu synody jsou ale také otázky financování církve či víry a lidské sexuality.

Starokatolická církev v České republice se připravuje na svou jubilejní 50. synodu, která se uskuteční od čtvrtku 17. října do soboty 19. října 2019 v středisku Českobratrské církve evangelické Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem. Slovo synoda pochází z řeckého syn hodos – společná cesta. Podle církevní ústavy je synoda vrcholným orgánem starokatolické církve. Řádná synoda se schází nejméně jednou za tři roky a její volení delegáti a delegátky z řad věřících i duchovních zastupují jednotlivé farní a filiální obce.

„Synoda představuje, usměrňuje a podporuje život starokatolické církve, přijímá vnitřní předpisy starokatolické církve a ve všech otázkách starokatolické církve jí přísluší definitivní rozhodnutí, s výjimkou záležitostí věroučných a záležitostí, jež jsou vyhrazeny biskupovi mocí jeho úřadu,“ píše se v ústavě Starokatolické církve v ČR.

Návrhy na synodu můžou předkládat jednotlivé farní nebo filiální obce, synodní rada a biskup. O zařazení návrhu do programu synody následně po posouzení právní komisí a připomínkovém řízení rozhoduje synodní rada.

„Padesátá synoda bude taková, jakou si ji uděláme – jsme to my všichni, celá místní církev, kdo stanovíme témata, která má synoda projednat. V tuto chvíli již víme, že budeme jednat o společenství s Církví Švédska, dále o otázce žehnání stejnopohlavních párů, respektive o nastartování konzultačního procesu k této otázce, budeme se vyjadřovat k otázce vnímání manželství v německé starokatolické církvi a budeme jednat o několika změnách naší Ústavy a jiných vnitřních předpisů církve,“ napsal PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve v ČR, ve svém poselství k připravované synodě.

Synoda se ve čtvrtek večer historicky poprvé začne speciální eucharistickou slavností zvanou missa chrismatis (mše olejů), při které budou požehnány křižmo, olej katechumenů a olej nemocných. V latinské tradici jsou to tři oleje – k pomazání kandidátů křtu (katechumenů), pomazání nemocných a slavnostní a nejdůležitější z nich chrisma – křižmo, olej, který žehná biskup a který na znamení jednoty s ním používají kněží při křtu a biřmování. Je to posvátný olej, který v sobě nese vonnou esenci a pečetí pokřtěné, biřmované a vysvěcené a dříve se jím pomazávali také králové. Zasazením této mše do programu synody chtějí starokatolíci vyjádřit, že nejde jen o uzavřenou událost několika duchovních v katedrále, ale o slavnost celé církve.

„Než otevřeme všechna zmíněná témata synody, budeme také seznámeni s výsledkem vnitrocírkevního ‚Sčítání všeho lidu starokatolického‘, tedy s tím, jaká je naše církev, kdo ji tvoří a kolik nás je. Budeme se také bavit o věcech finančního rázu – tedy jednoduše o tom, co jsme schopni ufinancovat nyní a jaký je výhled do budoucna,“ dodal biskup Stránský.

Předchozí 49. synoda se konala v dubnu 2016 v Želivském klášteře a jejím ústředním úkolem byla volba nového biskupa, kterým se stal tehdejší zlínský farář Pavel Benedikt Stránský. Letošní synoda proto bude pro české starokatolíky také možností bilancovat uplynulé tři roky.

 

Autor: Tisková zpráva Datum: 14. října 2019  Foto: Synoda v Želivě, 2016 (Foto: Ivana Kuglerová)

 

Tags:

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář