Tři biblické postavy, které nám ukazují Boží lásku

 

Bible nám představuje milující charakter a podstatu Boha. Pro mnohé z nás je však těžké vidět lásku, kterou pro nás Bůh má. Důvodem je, že se často zaměřujeme na špatné věci, které se dějí v našich životech.

I když každý z nás čelí těžkostem a negativním zkušenostem, Bůh zůstává stejný. Byl milující v minulosti, je milující dnes a bude nás vždy milovat. Konec konců jsme předmětem jeho náklonnosti – Jeho dílem, stvořeným k Jeho obrazu a podobě.

Zde přinášíme tři biblické postavy, které nám pomohou pochopit obrovskou Boží lásku k nám.

1. Prorok Ozeáš

Ve Starém zákoně hrál prorok Ozeáš významnou roli v demonstraci toho, jak moc Bůh miluje svůj lid, i když mu byl  nevěrný. Prorok byl pověřen Bohem, aby ukázal svou lásku k nevěrnému Izraeli tím, že si vezme prostitutku jménem Gomer (viz Ozeáš 1: 2-3).

Gomer však nepřestala se svým cizoložstvím, přesto Bůh řekl Ozeášovi, aby si ji vzal zpět a znovu miloval. To je obraz toho, jak moc nás Bůh miluje, i když jsme hříšníky, Bůh nás neopouští, miluje nás a volá nás k sobě zpět.

Hospodin mi řekl: „Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin izraelské syny, i když se obracejí za jinými bohy a milují koláče z hroznů.“ (Ozeáš 3: 1)

2. Apoštol Pavel

Tento muž byl znám jako pronásledovatel křesťanů před jeho setkáním s Kristem. Ježíš Kristus se mu ukázal, jemu, nepříteli křesťanů a tato zkušenost ho naprosto změnila. Člověk, který do té doby žil v zákoně, kde za zlo následuje trest, byl radikálně změněn zkušeností nepodmíněné lásky, která přichází k nepříteli, a stal se z něj skvělý příklad Boží lásky pro každého člověka.

Pavlovo srdce přetékalo vděčností za nezasloužený dár lásky Boha, cítil se dlužníkem, touha splatit tento dluh lásky byla i pramenem jeho síly k zvěstování evangelia.

Cítím se totiž dlužníkem Řeků i barbarů, vzdělaných i nevzdělaných. Odtud moje touha zvěstovat evangelium i vám, kteří jste v Římě. (Řim 1,14,15)

3. Ježíš Kristus

Samozřejmě, že nikdo nemůže lépe ukázat Boží lásku než Ježíš. V jeho osobě nám byl dokonale vyjeven milující charakter Boha. Ježíš nám představil Boha jako milujícího Otce, který miluje své děti bezpodmínečnou láskou a rovněž touží tuto lásku přijmout zpět a být lidmi milován.

Existuje tolik veršů, které mluví o Boží lásce, za všechny uvádíme jeden z nejznámějších biblických veršů.

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. (Jan 3: 16-17)

 

Zdroj: Christian Today
Foto: Creative Common Search

 

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář