Viac nehreš!

 

Keď sa pozerám vôkol seba a vidím kresťanov ako žijú v hriechu, som z toho smutný. To, že tak žijú neveriaci, ma až tak neprekvapuje, veď nemajú zákon, desať Božích prikázaní, neveria v Boha a teda žijú len pre tento chvíľkový svet. Ale čo kresťania? Aký je potom rozdiel medzi nimi a nami? Neprinášame tým nášmu Bohu potupu?

Mnohí povedia: Ja verím. Mám vieru. Akú vieru? Vieru v čo? Že Boh je? Ale veď to vôbec nestačí! Jakub v liste píše: Ty veríš, že je jeden Boh? Dobre robíš. Ale aj démoni veria, a trasú sa. (Jk 2, 19)

Viera je poslušnosť. Viera v Boha je poslušnosť voči Bohu, zachovávať jeho slovo a žiť podľa neho. Ako môžeš povedať verím v Boha a jeho slovo nezachovávať?

Niekto povie, verím v Ježiša. Veriť v Ježiša ako historickú osobu, že tu bol, zomrel na kríži a jeho hrob zostal prázdny, nestačí. To isté môžu povedať aj historici a pritom byť ateisti.

Veriť v Ježiša znamená byť v Ježišovi. Byť v Kristovi. Poznať Krista.

Každý, kto pácha hriech, porušuje zákon, lebo hriech je porušenie zákona. Viete predsa, že on sa zjavil, aby sňal hriechy, ale v ňom nieto hriechu. Kto zostáva v ňom, nehreší; kto hreší, ten ho nevidel; ani nepoznal. (1. Jn 3, 4-6)

Najviac ma upútala posledná veta: Kto zostáva v ňom, nehreší; kto hreší, ten ho nevidel; ani nepoznal. Skutočne, asi sme ho nepoznali. Asi ho nepoznáme, keď hrešíme. A ešte jeden zaujímavý verš z Písma:

Kto sa narodil z Boha, nepácha hriech, lebo jeho semeno je v ňom; a nemôže hrešiť, pretože sa narodil z Boha. (1. Jn 3, 9)

Tu vyvstáva otázka: Narodili sme sa z Boha? Prežili sme znovuzrodenie z vody a Ducha, o ktorom Ježiš hovoril Nikodémovi, že je to nevyhnutné pre vstup do nebeského kráľovstva?

Alebo len tradične veríme, s vedomím toho, že tak je to správne. To nestačí! Vedieť o Bohu nestačí! Štúdium o Bohu nestačí! Musíš byť v Ňom, poznať Ho. Ako? Musíš sa s Ním stretnúť na svojej osobnej modlitbe, keď zo srdca ľutuješ svoje hriechy a chceš, naozaj chceš zmeniť svoj život k lepšiemu. Sám to ale nedokážeš. Potrebuješ Spasiteľa, Záchrancu – Ježiša Krista.

Kto je Ježiš? Syn Boží a samotný Boh, ktorý si zobral ľudské telo a žil medzi nami, bol ako my, ale bez hriechu. A to, že bol bez hriechu, mohol zobrať moje a tvoje hriechy i hriechy celého sveta na seba a na vlastnom tele trpieť, zomrieť a na vlastnom tele odsúdiť a poraziť hriech, ktorý ty sám si nedokázal poraziť, lebo máš hriešnu prirodzenosť. Mohol to urobiť len Boží Syn, lebo len On bol bez hriechu. Všetci ľudia zhrešili. Preto je len jeden Spasiteľ a len jediné meno, v ktorom sme spasení – Ježiš Kristus!

A v nikom inom niet spásy, lebo pod nebom niet iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.(Sk 4, 12)

Keď uveríš v Krista a pochopíš, čo urobil pre teba na kríži, že zomrel, aby nekraľoval viac hriech v tebe, že jeho bolestivé rany ťa uzdravujú z chorôb a že v Ňom si víťaz nad všetkou mocou nepriateľa – satana, vznikne prirodzená túžba Ježiša mať.

Ako môžme mať Ježiša? Začneš k nemu volať na modlitbe a povieš: Som hriešnik, odpusť mi, prosím, moje hriechy! Ježiš, potrebujem ťa! Odovzdávam ti svoj život a chcem ťa nasledovať po zbytok svojho života. Ty si môj Pán a Spasiteľ.

Ak si to myslel úprimne, zo srdca, Boh prichádza, odpúšťa tvoje hriechy a hádže ich do „mora zabudnutia“ a nespomenie ich viac.

Lebo odpustím ich neprávosti a na ich hriechy si už nespomeniem.(Hebr 8, 12)

Dáva ti spásu a večný život ako dar. Čo si teda vykonal ty sám, že si spasený? Trpel si ty na kríži? Nie. Veď by si ani nemohol, lebo si hriešny. Dobré skutky? Tie nestačia. Musí byť preliata nevinná krv Baránka. Spásu teda dostávame zadarmo ako Boží dar z milosti.

Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. (Ef 2, 8-9) 

Pretože ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako Pána a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme v spravodlivosť, ale ústami vyznávame spásu. (Rim 10, 9-10)

Keď si teda nazval Ježiša svojím Pánom, tak máš zachovávať jeho slovo, žiť jeho slovo a byť mu poslušný. Nie z donútenia, ale z lásky, veď ťa miloval skôr, ako ty jeho, keď položil svoj život za teba. On je ten dobrý pastier, ktorý položil svoj život za ovce. On nielen rozprával o láske, On ju dokázal.

 

 

Dovoľte mi jednu otázku: Ježiš je Spasiteľ, Záchranca. Od čoho nás teda prišiel zachrániť?

Odpoveď je: Od hriechu. Hriech je prekážkou medzi človekom a Bohom, hriech vedie k duchovnej smrti a duchovná smrť je peklo.

Ján Krstiteľ volal: Hľa Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta! (Jn 1, 29)

Anjel povedal Jozefovi, snúbencovi Panny Márie: Jozef, syn Dávida, neboj sa prijať Máriu, svoju ženu. Veď to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechov.(Mt 1, 20-21)

Keď si kresťan, ako môžeš povedať, som hriešnik?! Veď hriešnikov Boh nepočuje. Áno, nespasení ľudia sú hriešni. My všetci sme boli hriešni. Písmo hovorí, že všet­ci zhrešili a ne­majú Božiu slávu. (Rim. 3, 23) Ale keď sme spoznali Krista, už viac nie sme hriešnici. Nesmieme byť hriešnici. Ježiš prišiel, aby sňal hriech sveta a teda aj môj aj tvoj hriech. Boh ti dáva novú prirodzenosť, tvoj duch sa nanovo rodí z Ducha Svätého a začínaš nový život v Kristovi. A ak si v Kristovi, si oddelený pre Neho a Biblia ťa nazýva svätý.

Sme ospraved­lňovaní za­dar­mo, jeho milosťou, vy­kúpením v Ježišovi Kris­tovi. Boh ho totiž ustanovil za pros­triedok zmierenia pro­stred­níc­tvom jeho krvi pre tých, čo veria. (Rim. 3, 24-25)

Ak sme vykročili na cestu za Kristom, žijeme v novote života. Ale čo ak opäť zhrešíme?

Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zhreší, máme u Otca obhajcu — Ježiša Krista, spravodlivého. On je obetou zmierenia za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta. Podľa toho vieme, že sme ho poznali, keď zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí: Poznám ho, ale nezachováva jeho prikázania, je klamár a niet v ňom pravdy. (1.Jn 2, 1-4)

Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. (1.Jn 1, 9)

Nezostávaj v hriechu! Vyznaj hriech pred Bohom, zbav sa ho a pokračuj na ceste svätosti! Vstaň a pokračuj! Ty si Kristov, si oddelený pre Boha, si Božím dieťaťom, si Božím reprezentantom na zemi. Máš viesť čistý a posvätený život. Každý, kto má túto nádej v neho, očisťuje sám seba tak, ako je on čis­tý(1 Jn 3, 3)

Neporovnávaj sa s druhými. Neporovnávaj sa so svetom. Vtedy ti vždy vyjde dobrý výsledok.

Pred koho sa postavíš v posledný deň? Pred kamarátov a kamarátky? Pred tento svet? Pred svojho spovedníka, pastora, či kňaza? Nie. Pred samotného Ježiša. On povedal: Ak nie­kto počúva moje slová a nezachováva ich, ja ho ne­súdim, lebo som ne­prišiel svet od­súdiť, ale spasiť. Kto mnou po­hŕda a ne­prijíma moje slová, má svoj­ho sud­cu. Slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň.

Sv. Peter píše vo svojom prvom liste: Ako poslušné deti nedajte sa ovládať žiadosťami, ktoré vás predtým v čase vašej nevedomosti ovládali; no rovnako, ako je svätý ten, čo vás povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní. Veď je napísané: Buďte svätí, lebo ja som svätý! (1.Pt 1, 14-16) Svätosť má byť tvojou normou. 

Tak aj vy usudzujte, že ste mŕtvi hriechu, ale žijete Bohu v Ježišovi Kristovi. (Rim. 6, 11)

Hriech je veľmi nebezpečný a toxický. Spôsobuje okamžitú duchovnú smrť. Oddelenie od Boha a zdroja života. Keď kupujeme nejakú nebezpečnú chemikáliu, tá je označená príslušným symbolom toxicity, hriech je oveľa horší.

Keď jeme doma pri stole a náhodou sa nám podarí urobiť fľak na slávnostných šatách, či hneď nevstaneme a nejdeme sa očistiť? Hriech je fľak na duši a treba ho vyprať v krvi Baránkovej. Blahoslavení sú tí, čo si perú rúcha, aby získali prístup k stromu života a vošli bránami do mesta. (Zjv. 22, 14)

Ježiš hovoril väčšinou v podobenstvách. Aby nám priblížil vážnosť a dôsledky hriechu, povedal i toto:

Ak ťa zvádza tvoja ruka alebo noha, odtni ju a odhoď od seba. Lepšie ti bude, ak vojdeš do života okyptený alebo chromý, než aby si mal obidve ruky alebo obidve nohy, a hodili by ťa do večného ohňa. A ak ťa zvádza tvoje oko, vylúp ho a odhoď od seba. Lepšie ti bude, keď vojdeš do života s jedným okom ako s dvoma očami, a hodili by ťa do ohnivého pekla. (Mt 18, 8-9) 

Pavol vo svojom liste Hebrejom v 12. kapitole píše: … odhoďme všetku príťaž a hriech, čo nás opantáva a vytrvajme v behu, ktorý máme pred sebou. Upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. ….V boji proti hriechu ste neodporovali až do krvi.

Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi. (Rim 6, 23) 

Lebo odplatou za hriech je smrť. Tvrdá realita. Fakt. Boh je totiž spravodlivý. Duchovná smrť. Telo zatiaľ pracuje, ale jedného dňa nastane smrť fyzická a duchovná sa prejaví tiež. Čo potom? Našťastie verš z Písma pokračuje ďalej. Každému, komu aspoň trochu záleží na svojom živote, by mal niečo urobiť. Prijať Život – Ježiša Krista a nasledovať ho v pravde. Ježiš chce skutočných nasledovníkov. Je načase prestať hrať divadlo pred svetom a sebou samým. Boh nás pozná a pred ním sa nedá nič hrať.

Tento text som písal pre nás veriacich v Krista, aby sme si uvedomili, že Kristus pre nás trpel na kríži, aby sme boli slobodní a nie otroci hriechu. Stalo ho to veľa. Jeho život.

 

Autor: Dario Máček

 

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář